E?LENCE MERKEZ? > Felsefe Bölümü

Zizek Hakk?nda

<< < (2/2)

Mod_seval:
Zizek'le söyle?i ;

Ama bence bunu ters çevirmek gerekir. Yani, Gerçek seyi yapar?z, edimimiz özgürdür ama bu
kabul edilemeyecek kadar tramvatiktir, iste bu yüzden sembolik terimlerle rasyonalize etmeyi
severiz. Gerçek edimler vard?r. Bu ayn? zamanda Kirkegaard’?n Ölüme-dogru-hastal?g?
(sickness-unto-death) ters döndürmesiyle de baglant?l?d?r. Gerçekten korkunç olan ölümlü
olmam degil, ölümsüz olmamd?r ve bundan kaçmaya çal?s?r?m. Alman idealizminde Kant ve
özellikle Shelling için, insan?n kars?lasabilecegi en korkunç sey özgürlük uçurumudur; birinin
özgür iradesiyle hareket etmesi. Bu kabul edilemeyecek kadar tramvatiktir. Biogenetik
indirgemecilik de bu sekilde ters çevrilmelidir. Genel olarak insan?, biyolojik ve genetik
olarak kosullanm?s nesnelere indirgemenin korkunç oldugunu düsünürüz, ama bence gerçek
tedirginlik, özgür bir edimde bulundugumuzun fark?ndal?g?yla ilgilidir —kabul edilmesi en
zor olan budur.
Lacan basar?s?zl?g?n sairi degildir. Gerçekten tramvatik olan, mucizelerin —dini anlamda
degil ama özgür edimler anlam?nda— gerçeklestigidir. Ama bununla yüzlesmek çok zordur.
Bu yüzden basar?s?zl?k siiri fikrini reddetmeliyiz. Lacan için Gerçek, asla
yaklasamayacag?m?z kendinde-sey degildir; Gerçek, özgürlügün hakikatin dokusunda açt?g?
derin yar?kt?r.
Not: ekopolitik.org adl? siteden al?nt?d?r.
Metnin tamam?n? okumak için;
http://www.ekopolitik.org/images/cust_f ... 122944.pdf

Mod_seval:
Slavoj Zizek:
"Ho?görünün ?ki Yüzü"
Birgün, 31 May?s 2004
Bir makalenizde "teröristlerin, Bat? medeniyetinin bir aynas? oldu?unu söylediniz. Bunu biraz açar m?s?n?z?
Bu tabii benim, Samuel P. Huntington'?n popüler tezi "medeniyetler çat??mas?"na bir yan?t?md?. Baz? nedenlerden dolay? butezi do?ru bulmuyorum. Günümüzde ?rkç?l?k aç?kça kültürel farkl?l?klardan kaynaklan?yor. ?öyle deniyor: "Ben kendi kültürümü istiyorum, seninki senin olsun." Günümüzde her sa? görü?lü ki?i bunu söylüyor. Bu insanlar postmodern bile olabiliyorlar. Yani geleneklerin do?al olmad???n? bilenve kültürün yapay olarak olu?tu?undan haberdar olan insanlar yine de ?rkç? dü?üncelere kap?labiliyor. FBI'a göre ABD'de en az iki milyon radikal sa?c? bulunuyor. Baz?lar? oldukça ?iddet yanl?s?. Kürtaj yapan doktorlara kar?? olanlar veya Oklohoma sald?r?lar?n? yapanlar gibi. Bence bu, antiliberal ve ?iddete yatk?n bir tutumun Bat? medeniyetlerinde büyüdü?ünün bir kan?t?. Terörizmin zaman?m?z?n bir aynas?. Ve belli bir medeniyetin tekelinde de?il.
?slam'a bakarken tarihe dönmeliyiz. Asl?nda eski Yugoslavya'ya bakman?n çok do?ru oldu?unu dü?ünüyorum. Niye Saraybosna en ?iddetli çat??malara sahne oldu? Çünkü etnik olarak eski Yugoslavya'n?n en kar???k bölgesiydi. Niye? Çünkü Müslümanlar?n elindeydi ve tarihe bakt???n?zda en ho?görülü olanlar onlard?. Di?er dinlerden topluluklarla beraber ya?ayabilmi?lerdi. Biz Slovenler ve H?rvatlar, Katoliktik ve Müslümanlar? yüzy?l önce kendi bölgemizden yollam??t?k. Bu tarihi gerçek, ?slam'?n ?iddet içermedi?inin bir kan?t?. ?imdi kendimize sormam?z gereken niye Müslümanl???n terörist kanad?n?n son zamanlarda yükseldi?i. Ho?görü ve köktenci ?iddet aras?ndaki gerilim medeniyetimizin bir parças?.
Bir ba?ka örnek alal?m. CNN'de Ba?kan Bush'un, babas? Afganistan'da pilot olan yedi ya??nda küçük bir k?z?n mektubunu okudu?unu gördük. Mektupta küçük k?z babas?n? sevdi?ini ama gerekiyorsa babas?n? vatan için feda edebilece?ini söylüyordu. Bush bunu "Amerikan vatanseverli?i" olarak adland?rd?. ?imdi dü?ünelim. Ayn? ?eyi bir Afgan küçük k?z yapm?? olsa "Küçük çocuklar? nas?l maniple ediyorlar, ne köktencilik" deriz. Yani bu olaylar? alg?lamam?zla ilgili bir ?ey. Ba?kalar? yapt???nda ?oke oldu?umuz bir ?eyi kendimiz de yapabiliyoruz.
Yani çok kültürlülük ve köktencilik ayn? madalyonun iki yüzü olabilir?
Ho?görüye kar?? hiçbir ?ey denemez. Çok kültürlü ho?görüyü ald???n?zda yan?nda ba?ka ?eyler de geliyor. Ho?görü kavram? yan?nda z?t anlam?n? da getiriyor. Ho?görü kavram? ho?görüsüzlü?ü maskeliyor. Ekonomik sömürü, kültürel ho?görü konusunda sorunlara yol açabiliyor. Julia Kristeva, "Kendi Kendimizin Yabanc?s?y?z" adl? makalesinde ba?kalar?na kar?? ho?görülü olamad???m?z? çünkü kendi içimizdeki ba?kala?may? da ho?görmedi?imizi söylüyor. Burada bir kültürel indirgeme söz konusu.
Çok kültürlü ho?görünün iki yüzlü bir taraf? var. Çünkü ho?görü gösterdi?iniz ki?iyi daha o anda "öteki"ne indirgiyorsunuz. "Öteki"ni kabulleni? sadece yeme-içme, dans kültürleri söz konusu oldu?unda mümkün. Arkada?lar?m: "Hindulara sayg? göstermeliyiz" diyor. Tamam. Peki, eski bir Hindu gelene?i olan, kocas? öldü?ünde kar?s?n?n da onunla yak?lmas?na ne diyeceksiniz. Buna da sayg? gösterilecek mi? ??te burada sorunlar ç?k?yor.

* metiskitap.com adl? siteden al?nt?d?r.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[*] Önceki Sayfa

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Tam sürüme git