E?LENCE MERKEZ? > Felsefe Bölümü

Gerçe?in S?n?rlar?n da Dolanmak

<< < (2/2)

Mod_seval:
Bu süreçten kurtulma olas?l?klar?ndan biri kendi kendini yok etmektir. Kendi kendini yok etme her türlü meydan okumadan daha büyük bir meydan okumad?r.

Burada ikili bir illüzyondan söz edilebilir: Nesnel bir gerçeklik gibi alg?lanabilen bir dünya ile, öznel bir ?ekilde alg?lanabilen özne. Bu ikisi ayn? ayna yüzeyi üstünde birbirlerine kar??arak metafizik dü?ünce dünyam?z? temellendirmektedirler.

 

Oysa mevcut dünyan?n nesnellikle bir ili?kisi yoktur. Bu daha çok kaos ortas?nda düzenli bir görünüme sahip bir ?eydir.

 

Dünya ve görünümlerin ba?tan ç?kart?c?l???n? tehlikeli bir ?ey olarak gördü?ümüzden, onun yerine i?lemsel simülakr?yla ona özgü yapay gerçeklik ve geli?igüzel aç?klamalar? ye?liyoruz. Halbuki bu korunma biçiminin kendisi oldukça büyük tehlike arz etmektedir, zira bizi ba?tan ç?karan o ya?amsal illüzyondan korunmam?z? sa?layacak her ?eyle birlikte; bütün bu savunma stratejisi, sonuç olarak gerçek bir psikolojik de?i?ime u?ramam?za yol açmakta ve bu yüzden de kendisine tahammül etmemiz giderek olanaks?zla?maktad?r.

 

Sonuç olarak en önemli ?ey dünyan?n sahip oldu?u o tuhaf, çekici güzelliktir ve nesnel gerçekli?e direnen ?ey de budur.

 

Yine as?l olan kendi kendimizi kar?? yabanc?la?mam?zd?r, çünkü ancak bu ?ekilde bir özne statüsüne sahip olmaktan kurtulabiliyoruz.

 

Burada yabanc?la?maya de?il, öznenin sahip oldu?u statüye kar?? bir direnmeden söz ediyoruz.

 

Bütün bu tekzip, yalanlama ve yads?malar?n günümüzde bir olumsuzlama diyalekti?i olu?turmak ya da olumsuz bir ?eyler yapmak gibi bir amac? yoktur. Gerçekli?e ele?tirel yakla?an bir dü?ünceden de?il, gerçeklik ilkesini hatta kendisini y?kmaya yönelik bir ?eyden söz ediyoruz. Pozitif dü?üncenin s?n?rlar? büyüdükçe, ortaya sanki giderek ?iddetlenen sessiz sedas?z bir yads?ma süreci ç?kmaktad?r. Bugün hepimizin, ço?unlukla da yasa d??? say?labilecek, birer gerçeklik muhalifi oldu?umuz söylenebilir.

 

Gerçekli?i ifade etme konusunda yetersiz kalan bir dü?üncenin yads?nmas? sanki gerçekli?in tek ifadesi haline gelmi?tir. Oysa bu yads?ma Adorno’nun sand??? gibi insan?n umutlanmas?na yol açmamaktad?r: Yads?maya çal???p, mücadele etti?i gerçeklik taraf?ndan üretilen umut, zihinsel aç?kl???n tek ifadesidir. Ancak bu dü?ünce iyi ki ya da ne yaz?k ki do?ru de?ildir.

 

Bize gerçekten bir umut dü?üncesi devredilmi? olsayd?, bu hiç ku?kusuz, iyilik anlay??? üstüne kurulmu? olurdu. Oysa devrald???m?z miras bir Kötülük anlay??? üstüne oturtulmu?tur, ba?ka bir deyi?le, ele?tirel bir gerçeklik yerine pozitif dü?üncenin a??r? zorla(n)mas?yla gerçek d??? bir ?eye dönü?en, simülasyonun zorlamas?yla da spekülatif hale gelen bir gerçekliktir bu.

 

Gerçeklik denilen ?eyler bo?lu?un kapat?lmas? ya da üstünün örtülmesi anlat?lmak isteniyorsa, simülasyon ve enformasyon sürecinin yani gerçek ve gerçek üstüne üretilen dü?üncelerin tamam?n?n giderek daha büyük belirsizli?e/bo?lu?a yol açt?klar? söylenebilir.

 

Bu belirsizli?e son verebilmek mümkün de?ildir, çünkü belirsizlik bütün çözümleri temsil eden bir simgeye dönü?mü? gibidir.

 

Gerçe?i topyekün olumlayan bir transfer süreciyle birlikte, onu, tamam?yla yads?maya yönelik bir kar??-transfer sürecinin tutsaklar? olmaya mahkum edilmi? durumday?z.

 

Hemen her ?eyin bizi gerçeklik süreci içine çekip yerle?tirmeye çal??t??? s?rada dünyay? boyun e?mekte oldu?u gerçeklik ilkesinden kurtarmak gerekmektedir.

 

Mevcut dünyan?n oldu?u gibi, yani özgün bir evren olarak alg?lanmas?n? engelleyen ?ey de bu kafa kar???kl???d?r.

 

Italo Svevo: Nedenler aramak inan?lmaz bir yan?lg?; ?eylerle olaylar?n olmalar? gerekti?i gibi görünmelerini engelleyen güçlü bir bo? inançt?r demektedir.

 

Gerçek bir genellemedir oysa dünya özgün bir yerdir, ba?ka deyi?le, dünya tamam?yla farkl? bir ?eydir –Dünya ile (gerçekli?in) yans?mas?n?n birbirine kar??t?r?ld??? bir yerde gerçekle dünya aras?nda hiçbir ili?kinin bulunmad??? söylenebilir. Fark sözcü?ü bu farkl?l??? ifade konusunda oldukça yetersiz kalmaktad?r.

 

Hakikat ve gerçekli?in d???nda kalan ve bize kar?? direnen bir ?eyler vard?r.

 

Dünyay? bir neden-sonuç ili?kisine indirgeme giri?imlerimizin tümüne kar?? direnen bir ?eyler vard?r.

 

Gerçekli?e özgü öteki bir dünyadan söz edilebilir (kültürlerin pek ço?u bu gerçeklik denilen ?eyden habersizdir). Gerçe?in egemen oldu?u dünya öncesine ait, herhangi bir ?eye indirgenmesi olanaks?z, insanl???n üretti?i ilk illüzyonla ilintili olup, bu noktadan yola ç?k?ld???nda mevcut dünyaya her ne ?ekilde olursa olsun son bir aç?klama getirilmesini olanaks?z k?lan bir ?eyler vard?r.

 

?stemek, bilmek ve hissetmek birbirlerinden ayr?lmas? olanaks?z bir dokuya benzerler.

Gerçe?in izini sürmeyi b?rak?rsak dünyay? belki de ba?ka bir ?ekilde alg?layabiliriz.

R.MUSIL

Navigasyon

[0] Mesajlar

[*] Önceki Sayfa

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Tam sürüme git