GÜNDEME GENEL BAKI? > Güncel Haber Bölümü

Zülfü Livaneli Kö?e Yaz?lar?

<< < (2/2)

SevaL_24:
Hayata dair – 32

Dilimize yap???p kalm??: ?nsanl?ktan söz ederken hep insano?lu diyoruz. Böylelikle de dünya nüfusunun yar?s?n?, yani erkekleri kastediyoruz. Ama bu kullan?m zaman zaman i?e yaram?yor de?il.

Mesela sava?tan söz açt???n?zda “insano?lu” demenizden daha do?ru bir kullan?m olamaz. Çünkü sava?lar? insano?lu yap?yor, insank?z? de?il.

E?er Amazon söylencesini saymazsan?z tarih boyunca yüz milyonlarca erkek birbirine giriyor, dönemin silahlar?yla birbirini parçal?yor. ?nsan k?zlar? ise çocuk do?uruyor, besleyip büyütüyor, sava?a gönderiyor ve sonra da yas?n? tutuyor.

Bu yüzden “sava? bir erkek davran???d?r!” dersek pek de haks?z olmay?z. Erkek y???nlar?n?n al??kanl??? bu. Belki çözüm de burada.

Dünyan?n yönetiminde kad?nlar?n a??rl??? ne kadar artarsa, sava? tehlikesi de o oranda azal?r. Bir kad?n, erkek gibi yok edici olamaz. Çünkü bir insan do?urman?n ve yeti?tirmenin ne demek oldu?unu bilir. Erkek gibi, tohumunu b?rak?p yoluna gitmemi?tir o. Çocuk do?urman?n ac?s?n?, sanc?s?n? çekmi?, can?ndan can kopmas?n?n ?iddetini ya?am??t?r. Sonra o çocu?u emzirmi?, beslemi?, yirmi y?l üstüne titremi?tir.

Erkekler çocu?u al?r, asker yapar, cepheye gönderirler ve “bum”, çocuk art?k yok! Kad?nlar, bu yok olu?un ne derece yanl??, vah?i ve do?aya ayk?r? bir durum oldu?unu ili?inde kemi?inde duyar. H?rslar?na kap?lm?? ve egemenlik pe?indeki erkekler anlayamaz bunu.

Çocuklu?umuzdan beri böyle yeti?tirildi?imiz için, sava?? ülkelere ve insan soyuna mal ediyoruz. Oysa anlamal?y?z ki sava? sözünü a?z?m?zda ald???m?z anda erkeklerden söz etmekteyiz.

Bugün baz? ordularda, göstermelik bir miktar kad?n subaya da yer veriliyor ama bu durum, sava? vah?etini bir kad?n davran???na dönü?türmeye yetmiyor.

Belki de ileride, bu ç?ld?rm?? dünyay? kad?nlar düzeltecek.

***


“Ç?plak Maymun” kitab? insanla maymun aras?ndaki benzerlikleri ortaya koydu?unda epey gürültü kopmu?tu. Çünkü kitapta, insanlar?n birçok konuda maymunlar gibi hareket ettikleri kan?tlan?yordu. Kimi itiraz etti, kimi sessizce kabullendi bu durumu ve kitap raflarda uyumaya terk edildi.

Darwin insan?n kökeni olarak maymunu gösterdi?i için hâlâ suçlan?yor, Amerika’da bile birçok okulda yasaklan?yor.

Oysa ç?plak bir göz, insanlardaki maymun davran??lar?n? görebilir. Bu konudaki en güzel örnek, insanlar?n da aynen maymunlar gibi yükseklere ç?kt?kça kabahatlerinin daha çok görülmeye ba?lanmas?d?r.

Ama bir fark var. A?açlar?n en yüksek noktalar?na t?rmanan maymunlar?n pembe k?çlar? aç??a ç?kt???nda di?er maymunlar “Aaa bak bunu bilmiyorduk!” demezler. Ama insanlar, kendi aralar?ndan biri zirveye t?rmand???nda bakar bakar ve “Me?er bunun da kabahati varm?? birader!” demeye ba?larlar.

Dolay?s?yla belki de Darwin yanl??t?r. ?nsanlar maymunlardan daha saf olduklar?na göre, onlar?n geli?mi? a?abeyleri say?lamazlar

***


Dünyada acaba kaç e?ek di?er e?ekler taraf?ndan öldürülmü?tür? Üç mü, be? mi? Ya aslan, kaplan, kartal, kedi, tav?an, kirpi, maymun, at, fil? Herhalde çok azd?r! Belki de baz? türlerde hiç görülmemektedir. Çünkü hayvanlar kendi türde?lerini öldürmezler.

?nsanlar ise dünya yüzünde belirdikleri andan itibaren birbirlerini öldürmeye ba?lam?? ve bugüne kadar milyarlarca insan? katletmi?ler.

??te insano?lu bu.

Yazara ula?mak için : zlivaneli@gazetevatan.com

 Güvensizlik

Son y?llarda Türkiye’ye egemen olan temel duyguyu soran olsa, bunu “güvensizlik” kelimesiyle tarif ederim.

Evet güvensizlik!

Bu ülkede art?k hiç kimse birbirine güvenmiyor.

Bas?n kendi içinde kavgal?. Yazarlar birbirine güvenmiyor, herkes birbirinin iyi niyetinden ku?ku duyuyor.

Muhalefet iktidardan, iktidar muhalefetten ku?kulu.

Devlet kurumlar? kendi içinde birbirine dü?mü? durumda.

Polis askere güvenmiyor, asker polise.

Ayd?n ayd?na dü?man.

Her yaz?n?n temelinde, “Ben senin ne mal oldu?unu bilirim” ifadesi var.

San?klar yarg?ya güven duymuyor.

Türkler Kürtlere, Kürtler Türklere güvenmiyor.

***


Haydi siyaseti bir kenara b?rakal?m.

Ticaret âlemine de müthi? bir güvensizlik egemen de?il mi?

Herkes kaz?k yememe derdinde.

Spor bile bu hale gelmi?.

Alt? üstü bir yuvarlak top ama gelin görün ki futbol oyunu çevresinde ne dolaplar, ne kavgalar dönüyor.

?stanbul 2010 Kültür Ba?kenti ilan edildi, hepimiz sevindik ama arkas?ndan ne kavgalar, ku?kular, güvensizlikler sökün etti.

Televizyonlar her gün yedi?imiz içti?imiz ?eylerin zehirli oldu?unu hayk?r?yor.

Armudumuz ilaçl?ym??, sivribiberimiz hormonluymu?, tavuklar antibiyotikliymi?.

Halk pazardan ald??? mala da güvenmiyor art?k.

Dünya Sa?l?k Örgütü, domuz gribi için a?? tavsiye ediyor.

Türkiye’de güvensizlik had safhada. Olal?m m? olmayal?m m? tart??malar? alevlenip duruyor.

K?sacas? güvensizlik kan?m?za i?lemi? durumda.

Herkesten ku?kulan?yoruz, her ?eyin alt?nda bir çapano?lu ar?yoruz.

?imdi bana baz? okurlar?m “Haks?z m?y?z?” diye soracaklar.

Ben de onlara “Hakl?s?n?z” cevab?n? verece?im.

Çünkü art?k ben de bu ülkede birçok ki?inin iyi niyetinden ku?ku duyuyorum.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[*] Önceki Sayfa

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Tam sürüme git