GÜNDEME GENEL BAKI? > Güncel Haber Bölümü

Y?lmaz Özdil'in Kö?e Yaz?lar?

<< < (2/2)

SevaL_24:
5 Eylül 2009
Y?lmaz ÖZD?L
 yozdil@hurriyet.com.tr
         
   

Cem Garipo?lu


Tabii merak ediyorsunuz hakl? olarak, o olmu? bu olmu? filan da...

Niye yakalanam?yor?

*

“Hayat? en zor polis”tir, cinayet masas? polisi... Ne gecesi vard?r, ne gündüzü, insanl?ktan ç?km?? insanlarla, insano?lunun en a??r suçuyla u?ra??r... Siz s?cac?k evinizde meyve yiyerek televizyon seyrederken, o, p?ht?la?m?? kan gölü içindeki morarm?? ceset ba??ndad?r.

*

Ama, ayn? zamanda...

“??i en kolay polis”tir.

*

Çünkü, illa ki “ba?” vard?r.

E?i, akrabas?, kom?usu, arkada??, ince ince tasarlamaz, dan diye vurur, cart diye do?rar, basars?n aile fertlerine, biri öter, ?ak diye yakalars?n. Zaten bu yüzden, “Katil kim acaba?” diye nefes nefese okuyaca??n, sürükleyici cinayet roman? yoktur Türkiye’de... Filmi de.

*

Kaçt? m??

Bekler bu sefer cinayet masas?...

Hata yapmas?n?.

*

?lla ki yapar...

Cep telefonuyla konu?ur.

Kredi kart?n? kullan?r.

?nternetten mesaj atar.

Gidip, elinle koymu? gibi al?rs?n.

*

?yi de bu niye al?nam?yor?

*

U?ur Dündar’?n taa en ba??nda “B?rak?n polis i?ini yaps?n, bilgisi olan varsa polisi aras?n, çekiniyorsa bizi aras?n, biz polise aktaral?m” ça?r?s?, bundand?.

*

Polise yard?mc? olmak yerine, polisçilik oynamaya kalk??anlar yüzünden al?nam?yor.

*

Her gün man?etlerde.

Her gün canl? yay?nda.

“Unutturulmad???” için...

“Unutulmad???n?” biliyor.

*

Emniyet’in internet sitesinde aç?k aç?k yaz?ld??? için yaz?yorum; belli ki, “bu i?leri bilen biri” taraf?ndan s?k? s?k?ya tembihlenmi?, telefonla konu?muyor, kart kullanm?yor, bilgisayara dokunmuyor.

*

Teknolojik iz b?rakmamaya...

Hata yapmamaya gayret ediyor.

*

Ve hâlâ...

Hayat?nda morga gitmemi? tipler, “olay? unutturmayan kahraman” olma sevdas?yla, Münevver’in üzerine kürekle toprak att???n?n fark?nda olmadan sormaya devam ediyor: “Niye yakalanm?yor?”

Y?lmaz ÖZD?L
 yozdil@hurriyet.com.tr
         
   

?eref tribünü


Cumhuriyet Bayram? kutland?.

?eref tribününe bak?yorum...

*

Cumhurba?kan?m?z?n, memlekete zararl? oldu?u için iki defa partisi kapat?ld?, son partisi laiklik kar??t? fiillerin oda?? ilan edildi, kendisinin kay?p trilyon davas?ndan yarg?lan?p yarg?lanmayaca?? tart???l?yor... Ba?bakan?m?z?n, memlekete zararl? oldu?u için iki defa partisi kapat?ld?, kendisi hapse at?ld?, siyaset yasa?? getirildi, en son kurdu?u partisi laiklik kar??t? fiillerin oda?? ilan edildi, hazine yard?m? geri al?nd?... Genelkurmay Ba?kan?m?z?n, darbeci olup olmad??? tart???l?yor... CHP liderimizin, memlekete zararl? oldu?u için partisi kapat?ld?, kendisi Zincirbozan’a kondu, son partisi için hazine yard?m?nda yolsuzluk yapt??? iddias?yla suç duyurusunda bulunuldu, ba?bakan?m?z taraf?ndan mahkemeye verildi... MHP liderimiz, memlekete zararl? oldu?u için partisi kapat?ld?, hükümetimizin y?k?m projesi uygulad???n? söyledi?i için ba?bakan?m?z taraf?ndan mahkemeye verildi... DTP’lilerimizin, memlekete zararl? oldu?u için say?s?n? unuttu?um defa partileri kapat?ld?, ?u anda hemen hepsi hakk?nda fezleke var, baz?lar? hakk?nda hapis cezas? ç?kt?, son partilerinin kapatma davas? devam ediyor... TBMM Ba?kan?m?z?n, memlekete zararl? oldu?u için iki defa partisi kapat?ld?, son partisinin laiklik kar??t? fiillerin oda?? oldu?u aç?kland?... Anayasa Mahkemesi Ba?kan?m?z, iktidar partimizin laiklik kar??t? fiillerin oda?? oldu?unu ilan etti, hazine yard?m?n? kesti, CHP’miz hakk?nda suç duyurusunda bulundu, DTP’mizin kapat?l?p kapat?lmayaca?? davas?na bak?yor, üstelik kendisi hukukçu de?il... Anayasa Mahkemesi Ba?kanvekilimizin e?i, Ergenekon’dan yarg?lan?yor... Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?m?z desen, iktidar partimizin ve DTP’mizin memlekete zararl? oldu?u iddias?yla dava açt?... Dan??tay Ba?kan?m?z, kendisini vurdular, arkada?lar? öldürüldü... 550 milletvekilimiz var, 409 tane dokunulmazl??? kald?r?ls?n dosyas? var, biri Adalet Bakan?m?z... Söz konusu protokolün i?tirak etti?i tören, Ankara’da yap?ld?, Belediye Ba?kan?m?z çe?itli sebeplerden yarg?ya intikal etmi? vaziyette.

*

Bu yaz?y? bitirince Cumhuriyet meyhanesine gidece?im kutlama için...

Hadi ?eref’inize!

Navigasyon

[0] Mesajlar

[*] Önceki Sayfa

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Tam sürüme git