GÜNDEME GENEL BAKI? > Güncel Haber Bölümü

ßekir Ço?kun Kö?e Yaz?lar?

<< < (2/3) > >>

SevaL_24:
Bekir CO?KUN 4 A?ustos 2009
 bcoskun@hurriyet.com.tr

Ve kö?e yazarlar? ko?tular...


ANLADI?IM kadar?yla “Kürt aç?l?m?n?” iktidardakilerin dili açmaya varmay?nca demokrat fikir sahibi kö?e yazarlar?n? ça??rd?lar.

Demokrat fikir sahibi kö?e yazarlar? ko?tular...

Televizyonda gördüm; önde Cengiz Çandar, Hasan Cemal, Oral Çal??lar, Fehmi Koru... Arkalar?nda Zaman’dan, Yeni ?afak’dan, Star’dan, Sabah’tan, Taraf’tan di?erleri...

Sordum bizimkilere:

“Nereye ko?uyorlar?...”

“Aç?l?m? açmaya...”

*

Biliyorsunuz; Cumhurba?kan? utan?p ortaya att??? “Kürt aç?l?m?n?” açmay? Ba?bakan’dan beklemi?ti... Ba?bakan da utan?p aç?l?m? açmay? ?çi?leri Bakan?’na b?rakm??t?... ?çi?leri Bakan? da utan?p aç?l?m? açmay?nca...

??te “aç?l?m?” açmay? demokrat fikir sahibi kö?e yazarlar?na b?rakt?...

Çünkü bu dü?ünür kö?e yazarlar?n?n ortak özelli?i; ya onlar AKP gibi dü?ünürler, ya AKP onlar?n dü?ündü?ünü yapm??t?r...

Dolay?s?yla  Cumhurba?kan?’n?n utan?p Ba?bakan’a b?rakt???... Ba?bakan’?n utan?p ?çi?leri Bakan?’na att???... ?çi?leri Bakan?’n?n utan?p söyleyemedi?i “aç?l?m?” onlar ad?na en iyi kim açabilirdi...

Demokrat fikir sahibi kö?e yazarlar?...

*

?çerde neler oldu, aç?l?m? nas?l açt?lar, kim ne dedi, fazla bilmiyoruz...

Bakan içerden ç?kt???nda makam arabas? yerine koruma polisinin s?rt?na binmediyse bile, saçlar? dikine da??n?k ve gözlerinden birisi hafif küçülmü?tü...

Anlad?m ki bizim çocuklar ona “aç?l?m” konusundaki de?erli fikirlerini söylediler...

Ve Bakan kap?s? aç?lamayan asansör sendromuna girdi, ç?kam?yor...

*

Peki “aç?l?m” ne oldu?..

Yine de aç?lamad?.

Türk halk? hâlâ; Cumhurba?kan?’n?n “Bu tarihi f?rsat? kaç?rmayal?m” dedi?i... Ba?bakan’?n “Güzel bir nokta” diye tan?mlad???... ?çi?leri Bakan?’n?n a?ama olarak “k?sa, orta, uzun” diye üçe ay?rd??? “aç?l?m?n” ne oldu?unu bilmiyor...

Çünkü söyleyemiyorlar...

?çinde ne var?...

Neler öngörüyor?..

Ne yap?lacak?..

Bir tek oras? belli de?il...

Kaynak:hurriyet.com.tr

SevaL_24:
12 A?ustos 2009
Bekir CO?KUN
 bcoskun@hurriyet.com.tr
         
   

‘Aç?l?m?’ niye kimse açam?yor?..


ASLINDA ben de size “aç?l?m” yaz?s? yazmak istiyorum. Ama “aç?l?m”?n ne oldu?unu bilmiyorum bir tek...

Olsun...

Nas?l olsa “aç?l?m?n” ne oldu?unu bilmeden, herkesin bir fikri var. ?ktidar dalkavuklar? televizyonlarda aç?l?m?n “iyi bir ?ey” oldu?unu söylüyorlar. Sadece “aç?l?m?n” ne oldu?unu onlar da bilmiyorlar...

Bir teki bilseydi, size söylerdi.

Dün Ba?bakan iki saat konu?tu “aç?l?m” üzerine, ama aç?l?m?n ne oldu?unu-içeri?ini yine de söylemedi.

Neden?..

Bir Ba?bakan “aç?l?m” der de, onun ne oldu?unu niçin söyleyemez?..

*

Bak?n:

Türkiye için devletin otuz y?ld?r belirledi?i iki iç tehdit vard?r.

Birincisi; irtica...

?kincisi; bölücülük...

Anayasa Mahkemesi, iktidar?n “irticai faaliyetlerin merkezi” oldu?una karar verdi?ine göre...

Birincisi iktidardad?r...

Ve birincisi, ikincisini yan?na çekiyor...

*

Çünkü; bu ikisini bir araya getiren unsur, “Türk” tan?m?na kar?? olu?lar?d?r.

AKP, Atatürk Cumhuriyeti’nin temeli olan “Türklü?ü” de?il, amaçlad??? ?l?ml? ?slam’?n referans? olan “?slam’?” birle?tirici unsur k?lmak ister.

Bölücüler ile burada uzla??yorlar.

??te; iktidardaki birinci tehdit, ikinci tehdide yol açmak için aylard?r ?u “aç?l?mdan” söz ediyor... Ama Türkiye Cumhuriyeti’ne kar?? i?ledi?i suçun a??rl???ndan, içeri?ini dahi aylard?r söyleyebilmi? de?il iktidar...

*

Televizyonlarda-gazetelerde konu?an iktidar dalkavuklar? da “aç?l?m?n” ne oldu?unu size anlatamazlar.

En k?sa anlat?m?d?r belki:

Bu cumhuriyeti birlikte kurmu?, topra??, suyu, ekme?i, kan? kar??m?? Türkler ile Kürtleri ayr??t?rarak... T?pk? “Müslümanlar-laikler”de oldu?u gibi akrabalar? birbirlerine dü?man ederek... Çirkin bir oyunu insanlara yutturmak m?d?r aç?l?m!..

Türkiye bölünüyor...

Görmüyor musunuz?..

SevaL_24:
14 A?ustos 2009
Bekir CO?KUN
 bcoskun@hurriyet.com.tr
         
   

Ko?un, aç?l?m kaç?yor!..


BUGÜN 135. gün...

“Bu tarihi aç?l?m f?rsat?n? kaç?rmayal?m” diyen Cumhurba?kan?, hâlâ “kaçan tarihi f?rsat?n” ne oldu?unu söylemi? de?il.

Ki o gün bizim medya müfrezesi “Ko?un...” diyerek geçmi?ti yan?mdan:

“Nereye?..”

“Kaç?yor...”

“Ne?..”

“Tarihi f?rsat aç?l?m?...”

*

Ba?bakan da “aç?l?m?n” ne oldu?unu söyleyemiyor... Grubunda iki saat konu?up da “Kürt aç?l?m?n?n” ne oldu?unu söylemeyen Ba?bakan, milletvekillerine “Gidin milletimize aç?l?m? anlat?n” deyince, milletvekilleri a?lad?lar asl?nda...

?lk “f?rtt...” sesi orta s?ralardan geldi...

*

Cumhurba?kan?’n?n utan?p içeri?ini Ba?bakan’?n aç?klamas?n? bekledi?i... Ba?bakan’?n utan?p içeri?ini ?çi?leri Bakan?’n?n aç?klamas?n? umdu?u “Kürt aç?l?m?” esrar?n? koruyor...

Görevlendirilen ?çi?leri Bakan? da utand??? için, kap? kap? dola??p “destek” ar?yor ama, neye “destek” arad???n? söyleyemiyor...

Nitekim her görü?meden sonra içerden ç?kanlar ayn? ?eyi tekrarl?yorlar:

“Destek istedi, ama neye destek istedi?ini söylemedi...”

*

“Aç?l?m?” açmay??lar?n?n üç nedeni var:

Bir; yapt?klar?n?n Türkiye’ye kar?? suç oldu?unu bildikleri için, bekliyorlar ki ba?kas? “aç?l?m?” açs?n...

?ki; aç?l?m?n ne oldu?unu söylemedikleri için, her an içeri?ini de?i?tirme olanaklar? var. Nitekim Bülent Ar?nç “Bu, Kürt aç?l?m? de?il, demokratik aç?l?md?r” diyerek ad?n? de?i?tirdi bile.

Üç; da?lardan hâlâ ?ehitlerin tabutlar? gelirken, söylemeye utan?yorlard?r...

*

Bence bu arkada?lar, Cumhurba?kan?’n?z, Ba?bakan’?n?z olabilirler ama “devlet adam?” olmad?klar?n? art?k anlaman?z gerek...

Bunlar Türkiye’yi yönetemezler...

Bak?n “aç?l?m” diye diye bir anda Türkiye’yi ç?kmaza sokuverdiler... “Ko?un, aç?l?m kaç?yor”un üzerinden çok zaman geçti ve siz hâlâ “aç?l?m?n” ne oldu?unu bilmiyorsunuz...

Bugün 135. gün...

SevaL_24:
Neler oluyor bunlara?..


BEN anlad?m asl?nda:

Türkler ne oldu?unu bilmedikleri ?eyleri konu?may? seviyorlar.

“N’aber?” sorusu kar??s?nda zor durumda kalan yabanc? akrabam, kula??ma e?ilip “Neyimi sordu?” demi?ti.

Ona “Asl?nda hiçbir ?eyi... ?imdi sen de ona ‘iyilik’ diyeceksin” demi?tim.

O da dönüp öyle yapm??t?:

“?yilik...”

Böylece neyi sordu?u belli olmayanla, neyin iyi oldu?unu bilmeyen uzla?m??lard?.

Zaten ben de neyi çözdü?ümü bilmiyordum.

*

Sezen Aksu da Ba?bakan’? arad?...

“Destekliyorum” dedi diyorlar...

Ama “Neyi desteklediniz?” diye sorsan?z, bence kendisi de bilmiyordur...

Çünkü aç?l?m?n kapal? hali sürüyor, biliyorsunuz... Türkiye’de kimse ne oldu?unu henüz bilmiyor bu aç?l?m?n.

Sezen Aksu da öbür i?güzarlar gibi açt? telefonu, ne oldu?unu bilmedi?i konuda Ba?bakan’a “destekliyorum” deyiverdi.

Ba?bakan, içini aç?klad??? ve ne oldu?u bilinen konularda dahi bu denli ayd?n-sanatç? deste?i almam??t?.

Bu aç?l?m?n ne oldu?u belli de?il, Sezen Aksu telefona ko?uyor:

“Tayyip Bey orda m??..”

“...!”

“Destekliyorum...”

Neyi?..

Belli de?il...

*

Neler oluyor bunlara?..

“?yi bir ?ey” oldu?unu mu hissetti sanatç? duyarl?l????..

O zaman “kötü bir ?ey” oldu?unu neden hissetmedi duyarl?l?k:

Türkiye AB’den uzakla??rken, toplumumuz inanan-laik diye parçalan?rken, “?üpheli” birisi cumhurba?kan? olurken, Deniz Feneri’nden o?ullar?n-dünürlerin inan?lmaz yükseli?ine kadar vurgun yap?l?rken, iktidar partisi irtican?n merkezi olurken, insanlar?n yatak odalar?na girip telefonlar? dinlenirken ve gizli fa?izm korku salarken, eline ömründe silah almam?? gerçek ayd?nlar hapishanelerde kendi canlar?na k?yarken ya da canlar? al?n?rken...

Nerdeydin a duyarl?l?k?..

Neler oluyor size?..

SevaL_24:
Köpekler beni nas?l ?s?rd??..


ANLADI?IM kadar?yla Ays ile Gümü? aras?nda eskiden beri bir husumet vard?.

Ays; Ebru-Hüsnü Olut karde?lerin goldeni. Gümü? ise kar??daki Memurlar Sitesi’nin bildi?imiz Anadolu köpe?i...

?kisi de erkek, kocaman ve iddial?.

Ama ikisi de uysal, özellikle çocuklarla oynamaya bay?l?yorlar.

Husumet; Gümü?’ün Ays’?n duvar?na i?emesiyle ba?lam??t?.

*

??te o gün kumsalda kar??la?t?lar. Gümü? sen git duvara yine i?e...

Ve kavga ba?lad?...

Biz uzaktayd?k, ko?up yeti?tik. Andree her zamanki gibi “Gümü? bebe?immm...” ya da “Ays, ne kadar ay?p...” gibi denemeler yapt?ysa da fayda etmedi.

Ben ya?l? ve bir gözü görmeyen Gümü?’ün durumunun kötü oldu?unu gördüm. Ve dayanamay?p aralar?na adeta dald?m.

Üçlü olmu?tuk...

Benim sa? aya??m Gümü?’ün görmeyen gözünden yana denk gelmi?ti, elimi ise Ays’?n a?z?na ben sokup açmaya çal??t?m.

Ve ayr?ld?lar, huzur ortam? sa?land?.

Ancak hem aya??m hem elim yaralanm??t?.

Ali Hoca ile Engin Bey beni hastaneye götürdüler. Köpekler bak?ml? ve a??l? olduklar? için kuduz tedavisine gerek görülmedi.

Ays ile Gümü?’ü ayr? ayr? ziyaret ettik o gün, ikisi de mahcuptu...

(........)

Cunda’daki dostlar sohbetinde sevgili Mehmet Tezkan bunu duydu ve Vatan’daki kö?esinde yaz?nca (ne kadar çok okuyucusu varm??) sabah karanl???nda telefonlar çalmaya ba?lad?, mesaj ya?muru alt?nda kap?ya “Geçmi? olsun”a gelen okurlar aras?nda televizyon habercileri de vard?.

Onlar? atlat?p, “En do?rusunu ben yazay?m, hayvanlar? ve beni seven çocuklar duyup yanl?? etkilenmesinler” dedim.

*

Yirmi be? y?ld?r hiçbir gazetecilik etkinli?im “köpek taraf?ndan ?s?r?lmak” kadar ses getirmemi?ti.

Olsun...

Onlar?n birbirlerini paralamalar?n? görüp seyretseydim, can?m daha çok yanacakt?.

Ays’?n parma??mda, Gümü?’ün aya??mda birer çizik an?lar? var ?imdi. Ama yüre?imde sevdi?im canl?lara kar?? “duyars?zl???m?n” an?s?n? ta??mak istemezdim.

Sevmek her zaman zordur...

 

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Tam sürüme git