GÜNDEME GENEL BAKI? > Güncel Haber Bölümü

ßekir Ço?kun Kö?e Yaz?lar?

<< < (3/3)

SevaL_24:
Zeynep’in okulu...


ZEYNEP’in okulunu y?kt?lar.

Bu yaz?ya ba?larken, gözümün önüne Abant Gölü k?y?s?ndaki o küçük k?z geliyor. Bowling oynam??t?k. Deli?ini bulamay?p Zafer’le topu karpuz gibi kuca??m?za ald???m?zda bizi ti’ye al?yor, pe?inden k?k?r k?k?r gülüyordu...

Bir süre sonra Zeynep melek olup uçtu.

Zafer Mutlu çok a?lad? bebe?inin arkas?ndan. Sonra hiç olmazsa onun an?lar?n? ya?atmak için o okulu kurdu.

*

Sadece ?stanbul’da kaç yüz kaçak tarikat okulu var, kaç yüz kaçak dergâh var, kaç kaçak kurs var, say?s?n? bilemeyiz.

Tümünü görmezlikten geliyorlar...

?stanbul’un dört bir yan?na “Müslüman mahalleleri” kurdular, tümü orman arazileri üzerinde ve kaçak...

Ama Milli Emlak ile anla?ma yaparak, Milli E?itim Bakanl???’ndan ruhsat alarak kurulmu? Zeynep Mutlu E?itim Vakf?’n?n okulunu bir sabah?n karanl???nda gelip yerle bir ettiler.

Zeynep’in okulunu y?kt?lar...

*

Bu y?k?m sanki s?radan gibi gelse de, Türkiye’de nelerin oldu?unu anlat?r bize.

Tarikat ??hlar?n?n en olmad?k yerlere gömülmesi için toplan?p kararname ç?kartan AKP kabinesinin ve Ba?bakan’?n, bir koca vak?f okulunun y?k?lmas?ndan haberleri yok muydu san?yorsunuz?..

Zafer Mutlu’nun yönetimindeki Vatan Gazetesi’nin biat etmemesinin de ötesinde, Türkiye’yi her gün biraz daha ele geçiren bask?-korku rejiminin binlerce y?k?m?ndan sadece birisidir bu...

Kendisine boyun e?meyenlere verilen, ama sizin umursamad???n?z cezalardan sadece bir teki...

Sindirme-yok etme politikalar?n?n bir küçük ucu...

Giderek dozunu artt?ran fa?izmin, sizin göremedi?iniz bir yan?...

*

Her ?ey bir yana...

Bir an için okuyup, büyüyüp, ça?da? Türkiye’nin ça?da? bir genç k?z? olarak ülkesi için çal??ma hayalleri olan Zeynep’i dü?ünün...

Onun yar?m kalm?? hayallerini, geride kalan ya??tlar?na ya?atmak için kurulmu? okulunu, intikam duygular?yla y?kanlar? hâlâ görmüyorsan?z, hâlâ tan?m?yorsan?z, hâlâ anlamad?ysan?z...

Biz ne yapabiliriz...

Bir gün benzer bir ulusal enkaz?n kar??s?nda kald???n?zda, belki hat?rlars?n?z; Zeynep’in okulunu...

Bekir Co?kun
Cumhuriyet kad?nlar?...
29.10.2009 16:10:21

SEN oradas?n...
Kimi zaman durakta görürüm seni.
Fabrikada, atölyede, tezgâhta, bilgisayar ba??nda, okulda, masan?n arkas?nda, çar??da-pazarda, ya?am?n oras?nda ya da buras?nda... O dimdik-ma?rur duru?unun sana ne kadar çok yak??t???n? dü?ünürüm.
Son zamanlarda gözlerinde endi?e ve hüzün var...
Anaçl???n sana verdi?i kaç?n?lmaz duygudur o; ayd?nl?k güzel günler tehlikeye girdi?inde, ufuklar? kara bulutlar sard???nda, medeniyete giden p?r?lt?l? yollar kapand???nda, anaçt?r, önce kad?nlar?n can? yanar...

Olsun...
Sen oradas?n ya...
Çocuklar okul dönü?ü ekmek aras?na peynir-domatesi severler, en çok da senin elinden...
Onlara söyle:
Bugün Cumhuriyet Bayram?...
Korkmadan kutlas?nlar...
Onlara Mustafa Kemal‘i hat?rlat... Bu cumhuriyetin nas?l kuruldu?unu, bir gece me?alelerini yak?p yola ç?kan bir avuç yürekli-yi?it insan?n ayd?nl??a do?ru büyük yürüyü?ünü, bu ülkenin nas?l var oldu?unu...
Ve bugünleri; ihaneti anlat...

Ben, cumhuriyet kad?nlar?n?n yobazl??a-ilkelli?e-karanl??a asla yenilmeyeceklerine inan?r?m her zaman...
Onlar? orada-burada gördü?ümde yüzüm güler...
Kendimi yüre?iyle o kad?nlardan birine ba?l? erkek, ayn? zamanda ba?? ok?anmay? bekleyen bir çocuk gibi hissederim. Bu duygu bana, “As?l olan; kad?nlar yenilmedikçe sava??n kaybedilmeyece?ini” söyler.
Bugünler zor günler...
Cumhuriyetimize kasteden bir kar?? devrimin tam ortas?nday?z...
Ve bugün hüzünlü bir Cumhuriyet Bayram?...
Olsun...
Sen oradas?n ya...
Ba??n dimdik, gözlerinde cumhuriyet kad?n?n?n ça?da?l?k-ayd?nl?k sevdas? var...
Söyleyece?im herkese; sen oldukça korkmas?nlar...

Navigasyon

[0] Mesajlar

[*] Önceki Sayfa

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Tam sürüme git