GÜNDEME GENEL BAKI? > Siyaset Bölümü

Yönetirsek Neler Yapar?z ?

<< < (2/2)

uzumbaba:
Bir toplumda a?a??dan yukar?ya 'yönetirsek ne yapabiliriz'i anlat?rken önce yönetebilecek toplumu do?ru ?ekilde bilinçlendirmek gerekir.
Bu da tepeden inmeyle yap?lmaz, Teori ile pratik aras?nda uyumla?may? sa?lamak gerektirir. ?lk önce toplum ?unu ö?renmeli, ya da ö?retilmeli, 'yönetenle yönetilen aras?nda fark yoktur'. Ve de, e?er yöneten hata yap?yorsa yönetilen taraf?ndan her an de?i?tirilebilir, ya da hatalar zinciri suç s?n?rlar?ndaysa ve yöneten gerekirse yarg?lanabilir bilinci yönetene ezberletebilmeli ki, keyfi hatalar suç kategorisine girebilirli?i yönetenler taraf?ndan alg?lanabilmeli.

Yukar?da verilen örnekler aras?nda verilen 'cüppeli hoca' misalleri yanl?? yönetim bo?luklar?ndan do?an ?s?rgan otlar?na benzer.
Is?rgan otlar? her derde devad?r, kaynat?n ve ?s?rganl?klar? kaybolur, 'her derde devad?r' demekle sömürülmesine bir numara afyon rolü oynar. Bu uyu?turucu ve sömürücü düzene kar?? koyanlar tarihte yönetimlere kar?? koyarak devrimlerle an?ld?lar, ba?ar?l? oldular ya da olamad?lar, onlar devrimleri en az?ndan denediler, cübbeli gibi ki?ileri de?ifre etme görevlerini yerine getirdiler en az?ndan.

Toplum için tehlikeli insan türleri, sürüden ayr?lan kurda benzer. Sürüden ayr?lan kurdu bile ba?ka ak?lc? sürüler asla kabul etmez. Ama Sürüden ayr?lan kurt da f?rsat bulursa ak?l d??? sürüler arar, Hitler gibi, 12 eylülcüler gibi ortamlar yarat?r. ??te 'yönetirsek ne olur' sözü toplum içerisinde savunma mekanizmalar?n?n ne kadar sa?lam, ya da ne kadar çürümü? olmas?yla yan?tlan?r kan?mca.
SevaL_24:
ßizim toplumumuz malesef ki kendi kendini e?iten,geli?tiren,kendi kendine sahip ç?kan bir toplum de?il.

ßirileri taraf?ndan koyun gibi güdülmeye ihtiyaç duyan ve o ?ekilde giden çok insan bar?n?yor bu ülke de.

Onlar? birileri gütmeden,kendi ba??na yapabileceklerinin fark?nda dahi de?iller.,

ßunun en büyük sebeplerinden biri de cehalet.?nsanlar cehalet içinde,geli?meye kapal?,sürekli geriye giden bir ya?am mücadelesi pe?indeler.

?leriye yönelik yapt?klar? neredeyse hiç bir?ey yok.

?nsanlar? bilinçlendirmek,onlara birey olma farkl?l?klar?n? anlatmak bu ülkenin yönetenlerinin ba? görevi olmal?.Toplumu bilinçli olan ülke her daim düzgün ilerleyen bir ülkedir.ßu düzgünlük oldu?un da ki?i hem yapt???n?n fark?na var?r,hemde do?ru ilerler.ßirey olma bilincini kendin de ta??r ve sorumluluklar?n? yerine getirir.

Toplum yönlendirilebilen insan seviyesini en dibe indirmeli.Kendi dü?üncelerinden yoksun,sürekli fikir ak???n da dü?ünceleri de?i?tirilen bireyler,bu ülke için potansiyel tehlike olu?turuyorlar.Ne kadar cahil insan bar?nd?r?rsan?z,o kadar tehlike de demeksinizdir ki.ßunun temeli de tabana dayanmaktad?r.ßir?eylerin düzenlenmesi derinlerde yap?lmal?.ßaz? ?eylerin temeli ba?tan at?lmal?yd?.

Sonradan bunu ilave etmek,yerin de olmayaca?? gibi olsa da çarp?k bir geli?im seviyesi gösterecektir.

BARBAROS:
ÜLKE ?U AN ?Ç?N HEMEN HEMEN HER KONUDA KAN A?LIYOR... ÖNCEL?KLE BUNU BEL?RTMEK ?STER?M..!
SEVAL HANIM;
''Cumhuriyet'ten önce de,sonra da toplum içerisin de hep birileri taraf?ndan do?ru-yanl?? ?ekiller de yönetildik...

Yanl?? i?ler oldu do?ru bulmad?k,tepki gösterdik...

Do?ruluklar?n ard?nda durduk ve en yak?n destekçisi olduk...

Yanl??lar kar??s?n da hep daha iyileri vard? kafam?zda,sürekli yenilenen ve sonu gelmek bilmeyen..

Hep daha iyisi dedik,daha iyisini istedik...''

D?YE B?R NOT DÜ?MÜ?..

SEVAL HANIM YANILIYORSUNUZ..!!
BAKIN BEN SÜNN?Y?M AMA ALEV? ARKADA? ÇEVREM SÜNN?LERDEN ÇOKTUR..VE BU ?K?L? BU ÜLKEN?N EN BÜYÜK SORUNLARINDAN B?R?D?R BELK?DE EN BA?TA GELEN?D?R..
BU ÜLKE ?NSANLARI SANK? BA?KA ?ANSLARI YOKMU? G?B? HEP BÖLÜNEREK YÖNET?LMEK ?STEND? VE NE ?LG?NÇT?R K? DO?RU-YANLI? OLARAK DE??L HEP YANLI? YÖNET?LD? AMA BU ÖZELL?KLE PLANIN B?R PARÇASI OLARAK UYGULANDI,B?L?RS?N?Z ''BÖL - YÖNET'' MODEL?
YÖNET?C?LER?N EN RAHAT ETT?KLER? B?R ?EK?LD?R,BÖYLEL?KLE GRUPLARI EL?NDE TUTAR TAV?ANA KAÇ TAZIYA TUT S?STEM?N? UYGULAR..BU ÜLKE YILLAR ÖNCEDE GÖÇ VERD? ??MD? VER?YOR VE GELECEKTE DE VERECEKT?R ACABA NEDEN?? ÇÜNKÜ AKILLI VE SORGULAYAN ?NSANLAR DAYANAMADI HAKSIZLIKLARA VE ADALETS?ZL??E AMA SUSMAYI SEÇENLER BOYUN E?ENLER KALDI GER?DE..BUGÜN 301'?NC? MADDE HALA ASLAN G?B? KAR?IMIZDA ELE?T?REMEZ KONU?AMAZASINIZ D?YOR F?KR?N?Z? SÖYLEYEMEZS?N?Z D?YOR VE HER FIRSATTA DEVLET BABA DED???M?Z AMA BABALIKLA ALAKASI OLMAYAN B?R? SÜREKL? ??ARET PARMA?INI SALLAYIP ''HIII SUS BAK?M TARAIM ?ÇER? HEEE'' D?YOR..
1998 DE ÜLKEDEN ÇIKTIM 2005 DE ?STEMEYE ?STEMEYE TEKRAR DÖNDÜM HAN? ?Ç?MDEN YA BELK? HER ?EY DE???M?? DÜZELM??T?R D?YEDE UMUT VARDI..?NANIN ÇOK DE???M??,1998 DE B?LE BU ÜLKE BU KADAR KÖTÜ DE??LD?..
?STANBULU B?LENLER B?L?R BEYOGLU ?ST?KLAL CADDES?NDE 100 LERCE DÜKKAN BO?,?NSANLAR DÜZENLE S?STEM ARASINDA SIKI?TI ?SVEÇTE EVDEN ÇIKINCA ??E G?DENE KADAR K? SÜREDE OTOBÜS ?ÖFÜRÜ DAH?L HERKEZLE HEMEN HEMEN ''HEJ HEJ '' D?YEREK SELAMLA?ILIRDI.BURDA BIRAKIN SELAMI TEBESSÜM EDEN O KADAR AZ K?..
BUNLAR YÜZEYSEL GÖRÜNTÜLER..
BEN YABANCI B?R BAYANLA EVL?Y?M ANCAK YILLARDAN BER? TANIDI?IM B?R?YLE TAB?,BU ÜLKEDE BEN E??M ?Ç?N YILLIK ''800 TL'' YAN? ''550 DOLAR'' C?VARI B?R PARAYI V?ZE PARASI OLARAK ÖDÜYORUM..TEK KEL?ME KOM?K AMA RAKKAMDA BÜYÜK,ÇÜNKÜ EVL?L?K YAPMI?SIN E??N? KÜTÜGEDE KAYIT ETM??LER AMA GENE PARA ÖDÜYORSUN..SADECE GÜLÜYORUM ACINACAK HAL?M?ZE..
S?STEM D?YOR K? EVET EVLENEB?L?RS?N AMA AYNI YATAGI PAYLA?ACAKSAN BANA PARA VERECEKS?N.. BU NSIL B?R ALGILAMA VE DÜNYANIN NERES?NDE VA?? TEK KEL?MEYLE ??RENÇ B?R YAKLA?IM.DEVLET D?YOR K? BEN EL?M? VATANDA?IN CEB?NE SOKAR PARAYI ALIR BUNADA B?R ?S?M BULURUM K?MSEDE B?R ?EY D?YEMEZ N?YE 301.MADDE VAR..
SONRA HALKIMIZI E??T?MS?Z BIRAKMI?LAR,BUDA ÖZELL?KLE UYGULANAN B?R ?EY CAH?L BIRAKICAKSIN K? YORUM YAPMASIN VE DÜ?ÜNMES?N..

KISACA ARKADA?LAR BÖLMÜ? YÖNETM?? CAH?L BIRAKMI? KULLANMI?,BU ÜLKE HAR?C?NDE HANG? BAKAN S?LAH KAÇAKÇILI?I YAPMI???
VE ??MD?LERDE B?R ?HT?LAL HAVASI ES?YOR K?M NE DERSE DES?N,KAYIP K?M?N? ÜLKEN?N M??? HAYIR SADECE VE SADECE HALKINDIR HALKIN...

KÖPRÜ YAPMAK YOL YAPMAK SANK? HALKIN GÖREV?YM?? G?B? YILLAR ÖNCE YAPILAN VE PARASI DEFALARCA KERE KATLANARAK ALINAN BO?AZ?Ç? KÖPRÜSÜNDEN GEÇERKEN HALA PARA ÖDÜYORSUNUZ..
EMEKL?M?Z EMEKL? AYLI?I ?LE AYDA 2 SEFER PAZARA ANCAK G?D?P ALI?VER?? YAPAB?L?YOR VE ONLARA % 8 ZAM VER?R?KEN HEMEN ARDINDAN DO?ALGAZA % 21 ZAM YAPIYOR,NE OLDU ??MD??? HESAPTA ZAM VERD?..
BU ÜLKEDE HALA DÜNYANIN EN PAHALI BENZ?N? SATILIYOR
BU ÜLKE BUGDAYI KG 0.20 KURU?KEN EKME?? 1 TL OLAN TEK ÜLKE
BU ÜLKE DÜNYADA EN ÇOK GÖÇ VEREN ÜLKELERDEN B?R?D?R..
BU ÜLKEDE YA?AMAK TESADÜFTÜR,HER AN B?R KAZAYA KURBAN G?DEB?L?RS?N?Z..
AVRUPADA ?SE ÖLÜM TESADÜFTÜR,DÜZEN HER YERDE KEND?N? BELL? EDER

ARKADA?LAR BUNALDIM,DAHA NE YAZAYIM K?,NALET OLSUN,NALET OLSUNNNN

SAYGILARIMLA


SevaL_24:
Söylediklerimle,sizin söyledikleriniz aras?nda anlam bak?m?nda bir fark göremiyorum.

Do?al olarak yan?ld???m noktay? da sizin nazar?n?z da anlamad?m Barbaros bey.

Ülke'nin gidi?at? ve rejim düzeninden bahsediyoruz.Aksak yönlerini aktar?yoruz ki sizin de a?a??da vermi? oldu?unuz örneklemeler gibi.

ßen ülkenin do?ru yönetildi?ini iddaa etmiyorum,bu ülkenin öyle bir durumu uzun zamand?r yoktu,olmad?da.

Hep daha iyiyi arama çabalar? demem,insan o?lu'nun içinde bulundu?u aray?? anlay???ndan ileri gelmektedir.ßu ülkeyi bu hale getirenler,olanlar kar??s?nda susanlard?r.

Tepki verilmedi diye bir?ey söz konusu olamaz.ßu ülke de zaman?n da tepkiler verildi ve en haks?z ?ekilde cezaland?r?ld?lar.Günümüz de bu durum ?ekil de?i?tirip,ayn? halini h?zla devam ettirmekte.

ßenim zaten ele?tirdi?im durumdur bu,yerinde saymak,hiç bir?ey yapamamak,dü?ünceyi dahi özgürce aktaramamak.

Sizden farkl? dü?ünmüyorum.

ßu ülke'nin dört dörtlük bir ülke oldu?unu savunsam,çok daha farkl? ?eyler yazard?m.ßu ülkede de i?im olmazd? zaten.?çinde bulundu?umuz durum içinde neler yapar?z diye sormak istedim.Sizde cevab?n?z? yazm??s?n?z.

Çokta iyi yapm??s?n?z.

ßenim yan?ld???m ya da size kar??t oldu?um bir nokta yok.ßu konuda malesef ki san?r?m anlatmak istediklerimi anlayamad?n?z ya da farkl? anla??ld?m bilemiyorum.

ßu ülkenin bitmeyecek tonla derdi var.Aradan yüz y?llar geçse de dinip,bitmeyecek.Mükemmel ülke seviyesine hiç bir zaman eri?emeyece?iz.ßuna zaten bu ülkenin kimyas? müsade etmiyor.

Etmeyecekte..


Navigasyon

[0] Mesajlar

[*] Önceki Sayfa

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Tam sürüme git