E?LENCE MERKEZ? > ?airlerden

Yusuf Hayalo?lu ?iirleri

<< < (2/2)

Mod_seval:
?NT?HAR MAV?

 

Da?lar?n doruklar? dumanl? olur

Geriye dönmez sava?ç?lar...

 

F?rt?nayla y?kanm??t?r ömürleri

Karla y?kanm??t?r yüzleri...

Bu yüzden asla vedala?maz

Ve k?l?çlar?nda ta??rlar ?iiri! .

 

Bu yüzden sevdalar? mahzundur

Yürekleri kallavi!

Al?nlar? ihanet vurgunudur.

Gözleri intihar mavi...

KALAN KALIR

Vur s?rt?na, vur s?rt?na

Dostun oldum vur sirtina

Madem ki ben kald?ramam

Derdimi al vur s?rt?na

 

Duman kal?r, duman kal?r

Ocak tüter duman kal?r

Ben yanar?m hic tükenmem

Benden sonra duman kal?r

 

Ah ne fayda, ah ne fayda

Kefen beyaz ha ne fayda

Bir hay?na yas dökersin

Kadrin bilmez ah ne fayda

 

Kalan kal?r, kalan kal?r

Giden gider kalan kal?r

Ben giderim geri gelmem

Benden sonra kalan kal?r

 

Meydan kal?r, meydan kal?r

Yi?it ölmez meydan kal?r

Yere vurma hat?r?m?

Sana kahpe meydan kal?r

Mod_seval:
KAVGAMIN Ç?ÇE??

 

Seni dü?ünüyorum seni

Sen ey kavgam?n çiçe?i

 

Topra?a su yürürken

Da?lar ye?erirken

?afa??n k?z?l oklar?

Gecenin kalbine dalarken

 

Seni dü?ünüyorum seni

Sen ey kavgam?n çiçe?i

Bana sen ö?rettin kavgay?

 

Seni özlüyorum seni

Sen ey kavgam?n çiçe?i

 

Sulara ay dü?erken

Dalgalar öpü?ürken

Soka??n titrek lambas?

Islanan yüzüme dü?erken

 

Seni özlüyorum seni

Sen ey kavgam?n çiçe?i

Bana sen ö?rettin gülmeyi

 

Seni seviyorum seni

Sen ey kavgam?n çiçe?i

 

Seni dü?ünüyorum seni

Sen ey kavgam?n çiçe?i

Bana sen ö?rettin gerçe?i

Mod_seval:
K?M SUSTURAB?L?R B?Z?M TÜRKÜMÜZÜ

 

Kim susturabilir bizim türkümüzü kim

Biz ki bu hasreti semahlar?n seyrinden al?p gelmi?iz

Biz ki onu sitemkar analar?n kirpi?inden derlemi?iz

Süzülsün de ac?n?n derin izler b?rakt??? gül yanaklardan

Yere dökülsün istememi?iz

Bizim türkümüzü rüzgar söyler her gece

Ay vurdukça par?ldar gün do?dukça h?z al?r

Nevroz ate?leriyle sa?altarak ç?rp?nan yaras?n?

Can havliyle karda?

Kan içinde bir kartal gibi vadilere sald?r?r

Türkülere ili?meyin

Türküler nehirdir gecenin ba?r?na akar

Fazla e?elemeyin karda?

Ta??nca ne siperler kal?r ne dev barikatlar

De?meyin diyorum de?meyin

Kim susturabilir bizim türkümüzü kim

Biz ki nice amans?z badirelerde serden geçmi?iz

Biz ki ilmikler boynumuza tak?l?yken bile türkü söylemi?iz

Sonra ?rmak boylar?nda gö?ertip körpe otlar?n serinli?inde

Da?lara emanet etmi?iz

Biz ki her yang?n?n külünden diri canlar yaratm???z

Bizki mazlumlar?n defterine kanl? resimlerle s?ralanm???z

Banaz yaylas?ndan kerbelaya kar götürsün turnalar

Ölürüz sanma karda?

Dostun att??? gülden yaralanm???z

Türküleri dövmeyin

Türküler gökyüzüdür karanl??a y?ld?zlar çakar

Üstümüze gelmeyin karda?

Namuslu bir devrimcinin aln?nda kavga ???ldar

?ncitmeyin diyorum incitmeyin

Kim susturabilir bizim türkümüzü kim

Bizki karacao?lan? a?kla veyseli toprakla yüceltmi?iz

Bizki köro?lunun naras?yla nice beyleri yere çökertmi?iz

Yine de masum bir bebek gibi avuç avuç sevdam?z?

Kalanlara vasiyet etmi?iz

Adam dedi?in sap?na kadar yi?it olmal?

Ne kar?ncay? incitmeli ne ozanlar? yakmal?

Öyle sansar gibi punduna getirmek de neymi?

Adam dedi?in karda?

Yüre?i varsa e?er getirip ortaya koymal?

Türküleri yakmay?n

Türküler çiçektir en umutsuz zamanlarda açar

Kavgay? uzatmay?n karda?

Yüzy?llard?r tuz döke döke çürüdü bu yaralar

Kanatmay?n diyorum kanatmay?n
   
     

Mod_seval:
SENDE M? HEYECAN
 

?u da?lar?n yamac?na

Sende mi savruldun hey can

Analar?n ac?s?na

Sende mi kaydoldun hey can

F?rt?naya ba??r açt?n

Ku? musun sanki be hey can

Y?ld?rma de?ip geçtin

Ta? m?s?n sanki be hey can

 

Sende mi yand?n

Sende mi soldun

Sende mi kayboldun hey can

Nedir bu ç??l?k

Nedir bu feryat

Sende mi vuruldun hey can

 

?u da?lar? yana??na

Sende mi gül oldun hey can

Sevdalar?n yang?n?nda

Sende mi çöl oldun hey can

 

Kar m? ya?d? saçlar?na

Darda m? kald?n be hey can

Ç?? m? dü?tü yollar?na

Zorda m? kald?n be hey can

 

Sende mi yand?n

Sende mi soldun

Sende mi kayboldun hey can

Nedir bu ç??l?k

Nedir bu feryat

Sende mi vuruldun hey can
   
     

Mod_seval:
 

YA?AMAK GÜZELD?R ANNE
 

Anne ben senin o?lunum

Kanayan bir yurdum var

Anne ben senin o?lunum

Sönmeyen bir umudum var

 

Ellerimi tutma ne olur

Beni a?latma ne olur

Anne ben senin o?lunum

Bu kavgaya inanc?m var

 

Yasamak güzeldir anne

Yasamak senin için

Yasamak güzeldir anne

Yasamak yar?nlar için

 

Ölmek ya?amakt?r yine

Halk?n?n yüre?inde

Ölmekte güzeldir anne

Ölmek özgürlük için

 

Anne seni seviyorum

Sana ihtiyac?m var

Anne seni seviyorum

Ci?er delen bir ac?m var

Navigasyon

[0] Mesajlar

[*] Önceki Sayfa

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Tam sürüme git