* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Son İletiler

Sayfa: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10
51
Güncel Haber Bölümü / Ynt: Yüzy?l?n i?renç 'sa?l?k skandal?' : Domuz gribi
« Son İleti Gönderen: uzumbaba 14 Ağustos 2010, 23:55:33 »
?sveçte baz? hastalar üzerinde ara?t?rmalar yap?l?yor.
Hastalar?n ?ikayetleri üzerine o hastalar? mercek alt?na ald?lar.

Domuz gribi a??s? olanlarda yan etki olarak çaresi olmayan bir uykusuzluk
meydana geliyor ihtimali üzerinde duruyorlar.

Hastalar?n ?ikayetleri ?öyle:

: Düzgün uyuma sistemleri bozulmu?
: Her an her yerde k?sa süreli aniden kestiriyorlarm??(örne?in, bu insanlar?n araba sürmeleri son derece tehlikeli)
: Geceleri normal insanlar gibi uyuyam?yorlarm??
: Çok k?sa kestirmeler meydana geliyormu?, ondan sonra da
kendilerine gelmekte zorlan?yorlarm??, yani bir tür sinirlerde kendilerine
gelene kadar k?smi felçli gibi oluyorlarm??.

Bu ?ikayeti olanlar?n hepsi a??lanm?? insanlar. Doktorlar bu hastalar? mercek alt?na alm??lar. Kesin yan?t verebilmek için henüz çok erken, diyorlar.
Ancak ilginç olan?, bu ?ikayetleri olanlar de?i?ik bölgelerde, ve hepsi de domuz gribi a??s? olanlar olduklar? için bunlar? incelemeye ba?lam??lar.
52
Bardakl? / Ynt: Bardakl? köyünden Cuma Soylu ?iirleri
« Son İleti Gönderen: cuma soylu 10 Nisan 2010, 15:48:49 »
Al?n size Bardakl? köylü bir klip.
Hem de Dar?seki kökenli Melek (Küçük Dursun'un-Dursun ?ahin- bac?s?) k?z?
Nazl? Karakütük söylüyor.
Klip Cuma Soylu'dan, düzenleme Üzümbaba'dan.

Buram buram memleket türküleri.
http://www.dariseki.com/Filmlerimiz/myvideoplayer_files/nazli_karakutuk.flv

 
YOK FAYDA

Y?k?lm?? benlik bozulmu? düzen
Nedir bu kadar bu insanlar? üzen
Param yok ki ?ehri Alemi gezem
Dostlar?m a?lasada yok fayda

Derdim çoktur ne diyeyim daha
El açt?m yalvar?yorum Allah''a
Yaray? saracak bir kul gelmedi daha
Dostlar?m a?lasada yok fayda

Yokluk rakibim benden pehlivan
Paçadan sar?ld?m yere vurucam inan
Hakem düdük çald? 100/20/ zamanlan
Dostlar?m a?lasada yok fayda

Ey Soylu yorma kedini bo?una
Zaman gelir dünya gitmez ho?una
Kuru tahtay? sende çekersin dö?üne
Dostlar?m a?lasada yok fayda

CUMA SOYLU 19/12/2008
Sivas ?mraml? Bardakl? Köyü
?A?R CUMA SOYLU
Sensiz bu ellerde ?afak sökmüyor
Yolunu kay?p etmi? yolcu gibiyim,
Yaral? ceylan gibi vadi boyunda
Ah anadan ayr?lm?? yavru gibiyim

Hasretin ?u sineme kor gibi dü?tü
Bana dost olan garla? gülüp geçti
Ayr?l?k yine felek bizimi seçti
Ah anadan ayr?lm?? yavru gibiyim

?skeledeyken dalgaya kap?ld?m
Dümene geçtim gemiyi bat?rd?m
Var sand???m dostlar?m? yitirdim
Ah anadan ayr?lm?? yavru gibiyim

Soylu can yelekleri sonuç vermiyor
Deliye döndüm kimseler bilmiyor
Son ç?rp?n??lar fayda etmiyor
 Ah anadan ayr?lm?? yavru gibiyim

CUMA SOYLU S?VAS ?MRANLI
BARDAKLI KÖYÜ  25/1 /2010


53
Siyaset Bölümü / Ynt: CHP.ve degisim
« Son İleti Gönderen: SevaL_24 14 Şubat 2010, 15:19:00 »
Tek ç?kar?n,hortumcular?n,menfaatçilerin bar?nd?rd??? parti Chp de?il.

Bu özellik bu toplum siyasetinte her partide olan bir durum.Hatta olmayan oldu?una inanm?yorum.

Savunalacak,dürüstlü?üyle elde tutulacak tek parti dahi yok.
54
Siyaset Bölümü / Ynt: Aleviler nas?l bir Türkiye istiyor?
« Son İleti Gönderen: SevaL_24 14 Şubat 2010, 15:15:02 »
Tüm alevilerin ateist bir Türkiye istedi?i gibi bir gerçek yok.Bu olsa olsa sadece siz ve sizin gibi dü?ünen bireylerin yorumudur.Bunu tüm alevi toplumuna mal edemezsiniz.Görülen o ki alevilik ve alevi toplumu hakk?nda bilgi konusunda yeterli de?ilsiniz,Ya da yazma gere?i duymad?n?z bilemiyorum.

Ateistlik sizin kendi bak?? aç?n?z ve yorumunuz.Hayat aç?n?z buna göre i?ler ve buna göre dü?ünürsünüz.Alevi kimli?ine sahip olman?z tüm alevilerin bu ?ekilde dü?ündü?ü anlam?na gelmiyor.Bir kere Ateist ve Alevi kavramlar?n?n uzaktan yak?ndan alakas? yoktur.Alevilik kendine özgü detaylar? olan,içerisin de kültürleri bar?nd?r???,benli?e sahip ç?kan bir tak?m inanç ve dü?üncelerden olu?uyor.Alevi toplumunun kendilerine göre inan??lar? var.Ateistlikle özde?le?tirmek için bu tür k?s?mlar?n? yok etmek gerekir.Alevilik vahdet-i vücut anlay???ndan ileri gelir.Vahdet-i Vucütta Allah?n varl???n? kabul etmek anlam?ndad?r.Allah?n varl???n? benimseyen bir toplumun da inançs?z oldu?unu savunamaz kimse,çünkü inançlar?m?z fazlas?yla var.Kerbela soyunu benimseyip,Ali yolunda ilerliyoruz.Ya Allah,Ya Muhammed,Ya Ali diyoruz,tüm varl?klar? benimsiyoruz.Bunlar? benimseyen bir toplum da,Allah inanc? olmad???n? savunamazs?n?z.Allah inanc?ndan kast?m cennet-cehennem kavram?,günah-sevap,kur'an,ruh maneviyat?,sünnice dincilik ritüelleri gibi vb.türünde ki kavramlar de?il.Bizim bu kavramlara bak?? aç?m?z zaten sünni kesimlere göre farkl?.Onlar ruhun ölüp,di?er tarafta var oldu?una inan?rlar biz de insan-? kamil'e ula??ncaya kadar ?ekil de?i?tirdi?ine inan?r?z.Reenkarnasyon gibi bir ?ey de?il onunla da kar??t?rmay?n?z.Bu bir nevi mertebe.4 Kap? 40 makam konusunda biraz bilgiye sahip iseniz anlars?n?z.Alevi toplumu asimile olmadan kalmay? ba?arm??sa bunlar?n hepsini benimseyen bir topluluktur.

Ateist ise sizin kendi hayat felsefenizdir.Ateist insanlar?n Allah kavramlar? yok,onlara göre böyle bir?ey de yok.Ama ateist diye tan?mlad???n?z alevilikte böyle bir?ey vard?r.Ayr?ca Ateist felfesini benimseyen bir insan?n,bu tür inan??lar içerisinde olmas? hatta durumuna göre inanmas? söz konusu dahilinde bile de?ildir.

Aleviyim,kapal? dü?üncelere sahip de?ilim.Ayd?nl?k bir ülke pe?inde ko?anlardan?m ama inançs?z da de?ilim.En az?mdan kültürümde olan Ya Muhammed,Ya Ali kavram? benim için önemli bir maneviyatt?r.
55
Güncel Haber Bölümü / Ynt: Dü?üncenin Suç Say?ld??? Türkiye'de "Nefret Suçlar? Yasas?" Yok
« Son İleti Gönderen: SevaL_24 14 Şubat 2010, 14:53:16 »
Bir nevi insanl?k alemine ho?görü kazand?rmay? amaçlayan bir yasa gibi görüyorum bunu.Çünkü suç k?sm? bu ise; insanlar?n bu ülke de haddinden fazla sayg? ve ho? görüye ihtiyaçlar? var.Hele de ayr?m ve bahsi geçen di?er konular da.

Sorun sadece insanlarda da de?il,bas?n-yay?n'?n?n da bu suçu gündem ba?l?klar?n da defalarca i?ledi?ine tan?k olduk bu ülke de.Yanl? yay?n yapan bas?n yay?n ve medya kurulu?lar?,gazeteler vs. yolu ile kendi görü?leri do?rultusun da tarafl? ba?l?k ve metinlere fazlas?yla yer veriyor.Bir di?er ?ahs? karalayan,küçük dü?üren,toplum üzerinde olumsuz etkilere sahip bir sürü olumsuzluklar bar?nd?r?yor.Bu kavram yasa olarak gelirse birgün,insano?lu'na normal ?artlar da bakma zorunlulu?u gelmi? olacak.Buna hor görme,yad?rgamama,yok etmeme,tuhaf ?eyler yaz?p çizmeme de dahil.

Türkiye gibi iç ritüelin de bu denli kar???k toplumlar bar?nd?ran bir ülkeye bu tür bir yasan?n ?art oldu?unu dü?ünüyorum.Bir alevi vatanda? olarak bu ülke de bu yönümü söyledi?im de insan üstü bir durummu? gibi yad?rganmaktan ve iftiralara kurban gitmekten b?kt?k.Her bir gazete ba?l???n da aleviler hakk?nda tip söylemler oluyor.Belli aç?kca yapan yay?nlar,taraf olduklar? için bunlar? çokta rahat yap?yor.Bu ülke de insan?n özlük haklar?na,benli?ine sayg? yok.Her?eyden önce bunlar kazand?r?lmal? bu ülke ye.?lerleyen teknolojiye,geli?en ça?a ra?men hala beyni geride kalm??,gelimemi?,kat?la?m?? zihtiniyetleri fazlas?yla bar?nd?r?yoruz içimiz de.Tüm bunlar?n önüne geçen ve özlük haklar?n? ciddi mana da koruyan yasalar gelmesi tek temennim ki.Görülen üzere pekte kolay gelece?i gözükmüyor,ülke de bir ba?bakan?n dahi çiftçisini toplum önünde i?renç bir üslupla azarlad???n? göz önünde tutarsak,bu tür bir yasan?n bize kabul edili?i nas?l olur çok merak ediyorum.Hala aleviye k?z?lba? denilen br ülke de ya??yoruz.

A.B. diye diye yan?p tutu?uyor,her maddeye ayak uydurma pe?inde saçmalay?p duruyor bu ülke.A.B.'ye girince de aln?m?za alt?n tak?lacak zaten.Biz A.B.'den önce MEDEN? ÜLKELER aras?na girmeyi ba?aral?m bence.Önce insan olmay?,insan?m?z? ezmemeyi,haklar?n? korumay? ö?renelim.Her?eyden önce tahammül etmeyi ö?renmek gerek.Bu çok önemli bir konu asl?nda çünkü; bu ülke insan?n?n birbirini çekmeye tahammülü yok,çok k?t ve kapal? dü?ünceler bar?nd?r?yoruz.Günden güne en sevmedi?im ?ey olan kine daha çok bürünüyor insanlar! Hergün bir yenisine tan?k oluyoruz.Bu ülke de karde? karde?i,bir tak?m sorunlar? yüzünden tutup öldürüyor,bunun bir sorun oldu?unu kabul etmiyorsa bence as?l anormallik burdad?r bu ülke de.Bu konu da bir çok insan?n uzun süren psikolojik e?itimlere tabii olmas? gerekli bence.Ben art?k sokak ortas?n da arkada??n? tekmeleyip,küfürler ya?d?ran,ne oldu?unu dahi bilmeden ona s?rf mezhebi yüzünden kar?? ç?kan bilinçsiz zihniyetler görmekten çok s?k?ld?m. Di?erlerine s?ra gelecekse gelir zaten.Önce bunlar hal edilsin bu ülke de.
56
Bilgisayar/?nternet Dünyas? Yard?mla?ma Odas? / Ynt: Bedava ve yararl? programlar
« Son İleti Gönderen: uzumbaba 03 Şubat 2010, 00:03:03 »
Secunia Personal Software Inspector (PSI)Güvenlik ?irketi (Secunia’n?n Personal Software Inspector)  sisteminizdeki programlar? tarayarak güvenlik aç??? bulunduranlar? listeler ve aç?klar?n derhal nas?l kapat?laca??n? bildirir.

Bilgisayar?n?zda devaml? aktif olarak sizlere büyük yard?m? olur.
Secunia PSI ki?isel kullan?m için ücretsiz ve türkçe deste?e de sahiptir.

Güvenli?iniz için bundan daha iyi bedava servis bulabilir misiniz?

http://secunia.com/vulnerability_scanning/personal/ adresinden türkçe seçerek indirebilirsiniz.

Sisteminizde a?a??dakiler varsa hiç dü?ünmeyiniz.
Microsoft Windows XP - Service Pack 2 ve sonras?
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7

Not: Sisteminize kurdu?unuz program otomatik olarak basit olan?n? kurar. E?er geli?mi? olan?n? da denemek isterseniz ne yapt???n?z? bilmeniz gerekir. Hiç bir bilginiz yoksa basit olan?n?n kullan?m? çok kolayd?r.
57
Güncel Haber Bölümü / Ynt: Yüzy?l?n i?renç 'sa?l?k skandal?' : Domuz gribi
« Son İleti Gönderen: uzumbaba 12 Ocak 2010, 08:21:54 »
Geli?meleri taaa  ba??ndan beri iyi izleyenler bunun bir i?renç emperyalizm oyunu oldu?unu
tahmin ediyordu.  Keza ben de ayni kan?dayd?m. Onun için bu hastal???n bir kand?rmaca oldu?unu
yazan çizenlere sitemde(uzumbaba.com) yer veriyordum.
58
Güncel Haber Bölümü / Yüzy?l?n i?renç 'sa?l?k skandal?' : Domuz gribi
« Son İleti Gönderen: uzumbaba 12 Ocak 2010, 08:17:32 »
Domuz gribi salg?n? ilaç ?irketlerinin i?i


Avrupa Konseyi Sa?l?k Birimi Ba?kan? Wolfgang Wodarg, domuz gribi salg?n?n?n dünya çap?ndaki panikten faydalanmak isteyen ilaç firmalar?n?n ba?latt??? “sahte bir salg?n” oldu?unu savundu.


DOMUZ gribinin asl?nda büyütüldü?ü kadar yayg?n bir hastal?k olmad???yla ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi. ?ngiliz Daily Mail Gazetesi’nde yer alan haberde, Avrupa Konseyi Sa?l?k Birim Ba?kan? Wolfgang Wodarg, Domuz gribi tedavisinde kullan?lan ilaç ve a??lar? üreten ?irketlerin, Dünya Sa?l?k Örgütü’nün(WHO) domuz gribini bir salg?n olarak tan?mlama karar?n? etkiledi?ini savundu.
En büyük t?p skandal?
Domuz gribini “yüzy?l?n en büyük t?p skandallar?ndan biri” olarak nitelendiren Wodarg, “?laç firmalar?, domuz gribine kar?? geli?tirdikleri patentli ilaçlar?n? satmak için, bilim adamlar?na ve halk sa?l???ndan sorumlu resmi kurumlara telkinlerde bulunarak, dünya çap?nda hükümetlerin alarm durumuna geçmesini sa?lad?lar” dedi.
Milyarlarca dolar
Bir anda dünyay? saran Domuz gribi vakalar?n?n, küresel korku sayesinde milyarlarca dolarl?k kazanç sa?layan ilaç ve a?? üreten firmalar? taraf?ndan idare edildi?ini söyleyen Wodarg, “Sahte bir salg?n var” dedi. Wodarg’a göre ?ngiltere dahil pek çok ülke k?s?tl? olan sa?l?k bütçelerini bu “hafif hastal??a” kar?? a?? kampanyalar? düzenlemek için harcad?.
Acil oturum yapacak
?laç firmalar?n?n rolünün soru?turulmas? için Dr. Wodarg taraf?ndan haz?rlanan taslak, Avrupa Konseyi taraf?ndan kabul edildi. Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi’nden de sorumlu olan Avrupa Konseyi’nin bu ay?n sonlar?na do?ru konuyla ilgili acil oturum yapmas? planlan?yor.

 

Kaynak: Hürriyet/12/01/2010
59
Bardakl? / Ynt: Bardakl? köyünden Cuma Soylu ?iirleri
« Son İleti Gönderen: uzumbaba 03 Ocak 2010, 19:04:38 »
Al?n size Bardakl? köylü bir klip.
Hem de Dar?seki kökenli Melek (Küçük Dursun'un-Dursun ?ahin- bac?s?) k?z?
Nazl? Karakütük söylüyor.
Klip Cuma Soylu'dan, düzenleme Üzümbaba'dan.

Buram buram memleket türküleri.
http://www.dariseki.com/Filmlerimiz/myvideoplayer_files/nazli_karakutuk.flv
60
Çayl?yurdu / Çayl?yurdu köyü ile her?ey buraya
« Son İleti Gönderen: uzumbaba 02 Ocak 2010, 04:15:02 »
Bir Çayl?yurdu köy dü?ünü.
www.dariseki.com sitesinden al?nt?d?r.


Sayfa: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10