* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Son İletiler

Sayfa: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10
31
Güncel Haber Bölümü / ?mza günü
« Son İleti Gönderen: yusuf eryigit 15 Kasım 2011, 23:20:18 »
Bu yaz ?stanbula gelip k?z?mla birlikte 4 kitap yaz?p yay?mlad?k.
16 kas?m çar?amba imza gününe davet edildik ve ilk defa görkemli kitaplar aras?nda bizde kendi kitaplar?m?z? imzalayaca??z.
Buradan geç duyuru yapt?k ama yinede haberi olan dostlarm?z yol u?ratabilirler.
Gelecek günlerde bu sitede yay?nlayaca??m bir hayli yaz? birikti.
Onlar? okuma merak? olanlarla payla?aca??m.
32
Kültür ve Sanat / Kay?p halka ?aman ve reiki
« Son İleti Gönderen: yusuf eryigit 15 Kasım 2011, 23:15:04 »
Kay?p halka ?aman ve reiki

?amanizm

Programland??? dönemde ate? tanr?s? ad?nda emektarlar?n büyü üzerindeki göçebe tarikatlara olan ?ifa destanlar?d?r.

?amanlar ke?i? olarak de?il daha ziyade evrensel mitoloji dekanlar? olarak görev al?rd?. Bunlar?n ?ifa üzerindeki a??rl??? binlerce insan? tedavi ara?t?rmalar?na yönlendirdi.

Reikinin gövdesine ?ifa da??tan bir mant?kla bunu ça?d??? savunma profili olarak ta tan?mlayabiliriz.

Etki alan?nda dervi? edebiyat?n?n görgüsü ve bilgeli?i sorulur.

De?i?im sürecinde kal?t?m mukayese edilir. Toplumsal de?erlendirme sürecinde reiki genellemenin yüzdesini tart???r.

Reiki tekrar tekrar uyguland??? takdirde tedavi standartlar?na yan?t verecektir.

Reikinin gücü ilahtan gelen deseni intikam kavram?yla ba?da?t?rmadan adaletli bir ?ifaland?rmayla e? de?erde tutulur.

Pozisyonlar?nda farkl? boyutlar farzd?r.

Ba?ka felsefi kaynaklarla rekabet olmad??? takdirde reikinin potansiyeli seçkin bir proje kavram?nda takdir edilir.

?amanizmde esinlenme olmazken ate? yakt??? yerde harikalar yarat?rd?.

Do?aüstü güçler akl?n solu?unda element potansiyeli kapsam?nda e? de?erde tutulur. ?amanlar yar?? atlar? gibi eserlerine sahip ç?karlard?.

Onlar için asalet en önde gelen cevherdi.

?amanlar uyurgezer de?ildir.

Asl?n? yorumlamadan evvela ruhsal güç çapraz?nda dervi?lere ak?l verenlerdi.

Bir ?aman yükümlü oldu?u her boyuta kibirli yakla?and?r.

Tasvirde kopukluk olmas?n.

?amanlar ölümsüzlü?e inan?rd?.

Do?an?n üstün gücünde sadece büyü elleri tasarlan?r denir.

Bu eller günü birlik zekayla kavrulur.

Do?as?nda elleri ?eytan arac? olarak tan?mlamak ?art.

Bu eller büyü çözen eklemlere de sahiplerdi.

?amanlar bu nedenle çok boyutlu güçlerde dehas?n? ya?ard?.

Adalet kapsam?nda ?amanlar evrensel gücün h?s?m?d?r.

Enerjinin odakland??? noktada buz odalar gereklidir.

Ate? sanc?s?nda buzun derecesinde tasarlan?r.

Buz enerjinin külçesini belirler.

Berrak bir ak?lda buz di?te uyguludur.

Buzun bedendeki kan toplulu?unda ate? ?ifa arat?r.

Ruh buzu kapsam?nda element tasar?s? olarak belirler.

?amanizm program? kapsar.

Gücü ?ifaya yak?nd?r.

Akl?n sofulu?unu kapsamaz ama akla yak?nla?may? teferruat?yla sorgular.

?aman ak?ld?r.

?amanlar birle?ik ya?ard?.

Bu esnada büyücüler seçilir dillerine zanaat aktar?l?rd?.

Kapsaml? olunursa büyücülerin reiside ?amanizm dal?nda üstünlü?ünü tan?rd?.

Kelimenin gücü büyücü kapasitesidir.

Oyun sanatt?r.

?aman reisler

Ellerinde eklemleri kelimeye göre biçimlendirilir.

Asil olan taraflar?nda ak?ll? olmalar? önemlidir.

Ellerindeki kemikler dü?ten önceki bereketi tan?r.

?amanlar dü?te bile tedavi edildi?ine güvenirdi.

De?i?im sürecinde di?ler ?aman?n yorumudur.

Herkesi di?ine göre yarg?larlar.

Di?ler e?ikse ak?ll?, di?ler dize dize geliyorsa berrak bir s?n?ftan do?umdur.

Ak?l kar? her i?te bir ?aman dizesi mevcuttur.

?amanlar servetlerini planlarlard?.

?amanlarda önemli olan büyünün erke?e olan sperma tasar?m?d?r.

Nesil payla??md?r.

?amanlar esnekli?e güvenirlerdi.

Beyin aksiyonu payla?maz.

?ç sava?larda ?amanlar nazara da güvenirlerdi
33
Kültür ve Sanat / Kara delik ve korkular
« Son İleti Gönderen: yusuf eryigit 15 Kasım 2011, 23:11:06 »
Son günlerde dünya çap?nda ya?anan olaylar insan o?lunu dumura u?ratm?? durumda.
Bir tarafta do?al felaketler,di?er tarafta ekonomik kriz.
Sanki her ülke kendi k?yametini ya??yor.
Burada çok önemli bir ?ey ya?anacak,ruhsal boyutta geli?ip kemale ermi? insanlar bu krizleri daha rahat atlatacaklar.
Çünkü bunlar ne olacaksa o olacak zaten diyenler.
Her türlü felaketler bunun içine girer.
Birde korkup pani?e kap?lanlar varki bunlar?n i?i zor i?te.
Bunlardan birinciler korkuyu yenme psikolojisini bedensel yap?da hücrelerine kadar aksettirmi? olanlard?r çünkü bu i? ben korkmuyorum demekle olmuyor.
?llaki ya?ay?p hazmetmi? olman gerek.
?kincilerse daha çok medya pe?inden ko?anlard?r.
Bunlar tv,lerdeki tart??malar? gerçek san?p ona göre tav?r almaktalar.
Oysaki tv,lerde konu?anlar günü geçi?tirmeye yönelik konu?malar? kar??l??? pay alan müflislerden olu?uyor.
Yani adam ben deprem uzman?y?m diyor fakat zaman? kavrayam?yor.
Bundan dolay?da her kanalda ayn? laflar ediliyor.
Demekki biz insano?lu bir bo?lukta gerçeklerden bu konu?mac?lar vas?tas?yla uzak tutulmaya çal???l?yoruz.
2012 ye giden yolda al??t?rma erken ba?lad?,yani o korkunç olaylar tepemize çöktü?ünde yüreklerin çatlamamas? için bir nevi öncü tatbikatlar.
Oysaki insanlara gerçekten bir ?eyler anlat?lsa psikolojik olarak daha bir rahatl??a girilecek.
??te burada giriyoruz yol ayr?m?na, ya her gün tv,lerde anlat?lan yalanlarla zaman? katlayaca??z,yada gerçeklerle kesin bir yüzle?meye gidilecek.
Ben kendi çap?mda geni? bir çevreye ula?ma olana??m olmad??? için en az?ndan bu yaz?y? okuyanlara ?unu söyleyebilirim.
Zamanda olanlar? de?i?ime sokacak güç insanda yok.
?nsana bu güç hiç bir zaman verilmedi ve verilmezde.
?nsano?lu sadece elindeki program? uygulamakla yükümlüdür.
Ne yaz?k,ki insano?lu bu programdaki olumsuzluklar? anlamad??? için bunlar? günaha yorumlamakta.
Bundan dolay?da olan felaketleri Tanr?n?n kendisine verdi?i bir ceza olarak alg?l?yor.
Oysaki hiçbir boyutta kötü ve yaramaz insan yoktur, sadece de?i?ik boyutta geli?mi?lik vard?r.
Kötü ve yaramaz gibi görülenler sadece bir roldür ve oyuncu bunu oynamakla yükümlüdür.
Ki?i e?er buna inan?rsa kötü bir insan olmad???n?da görecektir.
??te o zaman korkuyu yenip as?l özüyle bir birle?ime gidecektir.
Bunun ötesinde bizler varolan gerçeklerle yüzle?ip olanlar? anlayabilirsek görülecekki  as?l olanlar sahneye inmekte gecikmeyecek.
E?er korkuya kap?l?p paniklenirse as?l olanlarla asla yüzle?emeyece?iz ve yalanlar içerisinde yine ayn? yere varaca??z.
??te burada derimki tv,lerde konu?anlar? dinleyin fakat bunu birde kendi beyin süzgecinizden geçiriniz.
Zaman ötesinde o konu?mac?lar?n patronlarla yap?lm?? bir anla?mas? vard?r,patron o adam? onun için tv,sine ç?kar?yor.
Her patronunda ya?ama geçirmekle yükümlü oldu?u bir program? vard?r,bu program ba?kalar?n?n can?na okusa bile bu patron için bir ?ey ifade etmez.
Bundan dolay? hep bo? konu?anlar gündemde tutuluyor çünkü program ya?ama geçecek.
Burada s?radan gariban bir insan?n bu i?ten alaca?? bir ?ey yoktur,bundan dolay?da fatura kendisine kesilecek korkusuna asla girmemesi gerekir.
Yani korku toplumunu yaratan medyan?n kendisidir.
Ölümlüler diyar?ndan gelen insano?lu yine ayn? yere dönü? yapacakt?r,burada ölümlü olan eski elbiseler gibi y?pranan bedensel yap?lard?r.
Ruhsal bazda ise bir gençle?me,bir dinlenmi?lik söz konusudur.
Buradan ç?kacak olan dinamik haf?za ve bellekler yeni toplumsal düzenler olu?turacakt?r.
Bu ba?lamda iki kitap yaz?p topluma sunduk fakat okunup anla??lmas? hayli zaman alacakt?r.
Bir nedenide evrensel boyutta ya?am mücadelesi veren negatif enerjinin panzehiri olan bu kitaplar onlar aç?s?ndan engellendi?i sürece karlar?na kar katacaklar.
Her ortamda negatif enerjiyi yok edecek kara delikler vard?r,bu kara delik insan bedenlerine bile denk gelebilir.
Kara deliklerin görevi eskiyip yok olmaya yüz tutan her ?eyi yutmas?d?r.
Burada toplumu etkileyen negatif enerjide kendisini yaratanla birlikte bu deli?e dü?ecektir.
Fakat dü?meden önce önümüze sürekli engeller ç?karacakt?r.
Bizde bu engelleri a?arak ula?aca??z menzile.
 
34
Serbest Kürsü Güncel Tart??ma / Ak?l ve bilgelik
« Son İleti Gönderen: yusuf eryigit 15 Kasım 2011, 23:07:07 »
 ?-Yürürken fundal?klarda bir tilki
-Gördü k?vr?larak gelen y?lan?
-Sokacak yine beni bu deli deyip, bilgeli?ini sorgulad?.
-Ba???lamad? y?lan kaç?p kurtulaca?? alan? tilkiye.
-Yakla?t? zahirini ak?taca?? mesafeye kadar.
-Ba?lad? tilki kendisiyle konu?maya.
-Dedi ne yaman kekliklermi? onlar öyle.
-Demek her yiyenin ömrünü uzatabiliyorlar.
-Fakat nerede bende o takat gidecek kadar oralara.
-Merakland? y?lan daha gelmeden burnuna kokusu.
-Aya?? k?nal? kekliklerin.
-Unuttu birden bire kar??an akl?yla.
-Sokmay? tilkiyi ?ah damar?ndan.
-Nedir bu keklik meselesi tilki karde??
-Sorma dedi tilki.
-Duydum ki Erzurum yöresinde yay?l?r sulan?rlarm??.
-Her kim yerse etinden bir tike.
-Atarm?? kulac?n? yüzy?l ötesine.
-Kim istemez görmeyi yüzy?l ötesini.
-Fakat gel görki gitmek var oralara.
-Neylersin ki kalmad? dizlerimde derman.
-Al?p götürecek kadar beni oralara.
-Peki nas?l gidilirmi? oraya diye sordu?unda y?lan.
-Çok kolay ?u gördü?ün bo?azdan.
-Bir gemi kalkar kar?? tarafa.
-Geçti?in zaman bo?az? bir kez.
-Aç?l?r yollar önünde birer birer.
-Art?k seçimi kalm??t?r sana.
-Peki bu gemiye nas?l binilir?
-Ya ezilirsem birilerinin ayak alt?nda.
-Sanki bu da?lar? kar?? kar?? bilensin.
-Ç?kmad? önüne daha boy ölçü?ecek birisi.
-Birde sorars?n ?urac?ktan gemiye nas?l gidilece?ini.
-Gururunun ok?and???n? gören y?lan.
-Öyle,ya geçerim ?urac?ktan giderim gemiye.
-Vururum ayak alt?ndan ba??m? ezecek olan?.
-Benki bu da?larda y?lanlar?n ?ah? olarak dolan?r?m.
-Çabuk olmazsan e?er kalkacakt?r gemi birazdan.
-Alamadan y?lanlar ?ah?n?.
-Geçip gidecektir Erzurum’a kadar.
-Kalacakt?r o zaman k?nal? keklikler ba?kalar?na.
-Ve onlar olacakt?r uzanacak olan yüzy?l ötesine.
-Yürüdü y?lan gemiye do?ru.
-Unuttu vedala?may? bilgenin akl?yla.
-Vard???nda geminin ba?l? oldu?u limana.
-Göremedi kimseleri ayak alt?nda dolanan.
-Atlad? bir ç?rp?da geminin güvertesine.
-Buldu kendine kuytu bir yer.
-Mahzendeki ?arap f?ç?lar? aras?nda.
-Kalkt? gemi limandan bir zaman sonra.
-Alacakt? kar?? k?y?dan yükünü.
-Aç?lmak için dev dalgalar?n bo?u?tu?u okyanus sular?na.
-Vard???nda gemi kar?? k?y?ya.
-Gördü y?lan ba?lataca?? yolculu?un uç noktas?n?.
-Bu yoldu onu götürecek olan.
-Erzurumlu kekliklere.
-Süzüldü bir delikten a?a?? do?ru.
-Vard???nda gemi kar?? k?y?ya.
-Att? kendini gemiden a?a??.
-Kayboldu çal?l?klar aras?nda.

-B?çk?n bir delikanl?yd? Halil.
-Avlard? da?larda her türlü börtü böce?i.
-Hatta yakalam??t? bir keresinde bir k?raç y?lan?n?,da.
-Yapm??t? derisinden beline kemer.
-Nede yaman övünürdü avc?l???yla.
-Bir gün yine avlan?rken bir fundal?kta.
-Kars?la?t? birden bire bir y?lanla.
-An?nda olan bu kars?la?mada.
-Atmad? kimse geriye ad?m.
-Ya hep yada hiç dedi her ikiside.
-Halil sezinledi i?in tehlikesini.
-Ístediki önce y?lan açs?n yolu.
-Y?lansa hiç oral? olmadan esirgemedi bak???n?.
-Kendisine yol verecek olan Halil,den.
-Kar??l?kl? bak??malardan sonra.
-Íkisininde yüre?i atmaya ba?lad?.
-Halbuki her ikiside korkusuz bilinirdi.
-Kendi bulunduklar? mekanda.
-Sonunda öyle bir an geldi ki.
-Kimin ilk hamleyi yapaca?? merak? sard? her ikisinde.
-Halil y?lan derisinden kemer yapmay?,
-Y?lansa k?nal? kekliklerin ömür uzatt???n? çoktan unutmu?tu.
-Her ikiside can tela?esindeydi.
-Sonunda sabr? tükenen y?lan.
-Atlad? Halil,in üzerine bir kaplan gibi.
-Halil,se bo? olmay?p, tam tersi çok görmü?tü böylesi oyunlar?.
-Yakalad? g?rtla??ndan o anda y?lan?.
-Sikti olanca gücüyle bo?az?n?.
-Fakat alm??t? bir kez kendisini yere serecek olan zehiri.
-Elleriyse kilitlemi?ti bo?az?ndan y?lan?.
-Atm??t? sanki o anda anahtar?n? suyun derinliklerine.
-Her ikisininde üzerinde dönmeye ba?lam??t? gök kubbe.
-Gördüler sisler aras?ndan kendilerine do?ru gelen bir yaman tilki.
-Bir f?rsat buldu?unda diyecekti y?lan.
-Sendin bu i?i ba??ma açan.
-Fakat ç?karamad? sesini kerpeten gibi bo?az?n? sikan parmaklar aras?ndan.
-Sadece gülümsemekle yetindi.
-Dü?tü o anda topra??n ba?r?na.
-Sadece iki damla kan.
-Uçtu bir keklik sürüsü üzerlerinden.
-Kanat ç?rparak öldüren vadiye do?ru.
-Ve benimdi bu vadiler bir zamanlar.
-Ta ki keklikler burunlar?n? kana bulayana kadar dedi tilki.
-Ve bir bak?? f?rlatt? ölümlüler diyar?na.
-Bir seher vaktinde ç?kt? k?smetini aramaya.
35
Türkiye Ayr???yor mu?

12 Eylül Anayasa referandum sonuçlar? Türkiye haritas? üzerinde ilginç bir tablo ortaya koydu.

Haritada Tunceli, Eski?ehir ve Bilecik illerinin seçim sonuçlar? de?i?ik olsayd? konunun ba?l???nda kulland???m Türkiye Ayr???yor mu? sorusunun tam cevab? olacakt?.

Eskiden Türkiye yedi co?rafi bölgeye ayr?ld??? ö?retilirdi ö?rencilere ama geldi?imiz nokta ise üç siyasi bölgeye ay?rd? ülkeyi.

Bu üçe ayr??ma Anayasay? farkl? alg?lamadan m? kaynaklan?yor, ihtiyaçtan m? yoksa kayg?lardan yada niyetten mi tart??ma konusu olmu?tur.

Trakya, Marmara, Ege ve Akdeniz bu referanduma Hay?r derken Anadolu’nun tamam?na yak?n?n?n yüzde elliden fazlas? Evet oyu kulland?.

Do?u ve Güneydo?u ise Boykotçular olarak sand??a gitmeyen di?er bölgelerdeki insanlarla yüzde yirmi üçe yak?n bir say? ile farkl? bir tablo ortaya ç?kartt?.

Görüldü?ü gibi bölgeler verdikleri oylarla resmen ayr??t?lar. 

Hay?r oyu veren ve bölgeleri ve e?itimleri itibariyle biraz daha yüksek seviyeye ula?m?? kesim bu anayasa de?i?ikli?inden kayg? duyduklar? için hay?r derlerken, de?i?ikliklerin ne oldu?unu bilmeyen ve irdeleyemeyen birçok insan ise bilmedi?i de?i?ikliklere evet dediler.

Bölgesel sorunlar? ve talepleri ciddiye al?nmad??? için Güneydo?u ve Do?u Bölgesi halk?n?n da büyük bir k?sm? de?i?ikliklerin neler içerdi?ini bilmeden partilerinin önerileri do?rultusunda boykot etmi? oldular.

Ba?bakan?n ifadesiyle ülke halk?n?n yar?s? darbeci di?er yar?s? da cemaatlerin talimat?yla,  iktidar?n talimat?yla hareket eden baz? sendikalarla birlikte darbe kar??t? olarak ortaya ç?kt?lar.

Bu ayr??ma ciddi bir tehlikeyi de beraberinde getirmi? oldu.

?ktidar ve Ba?bakan her ne kadar bu sonuçtan memnun gözükse de boyal? haritay? önüne koydu?unda kafas? iyice kar??acakt?r. Ya da kar??mal?d?r.

Do?u ve Güneydo?u da ki kat?l?m?n çok dü?ük olmas?na ra?men yüzde on, onbe? gibi kat?l?m sonunda ald??? yüzde seksen yada yüzde doksanlar? bulan sonuçlar?n bir anlam ifade etmedi?ini çok iyi bildiklerine göre iyice dü?ünmesi gerekecektir.

Her ne kadar kendisine oy vermeyen bölgeye kum ?ehri olarak görse de onlarda bu ülkenin vatanda?lar? ve o topraklar da bu ülkenin topraklar?d?r.

Bu bölgelerden oy alamamas? art?k s?k?nt?lar?n bir kat daha artt???n?n i?aretlerini vermekte ve alarm zillerinin 12 Eylül ak?am? çalmaya ba?lad???n?n göstergesiydi.

Ba?bakan ve iktidar üç bölgeden birisine sahip di?erleri ise anal?ktan.

Cemaatlerin önemi
Türkiye’de ve dünyada küçümsenmeyecek bir güce ula?an cemaatlerin okyanus ötesi liderlerinin ölüleri dahi mezardan ç?kartarak bu referandumda oy kullanmalar? gerekti?i talimat?n? alan mensuplar?n?n ç?kard??? sonuç gerçekten ürkütücü olmu?tur.

MHP'nin milliyetçi anlay??? ciddi güç kaybetmesinden sonra ortaya farkl? bir tablo ç?km?? olmuyor mu acaba?     

Dindarlar ve demokratlar yada dinciler ve demokratlar ayr??mas?.

Kampanyalarda Anayasa de?i?ikli?inin gerekçelerinden çok Ba?bakan özellikle Anamuhalefet partisi CHP'nin lideri Kemal K?l?çdaro?lu’nun milliyetinden, inanc?ndan, soyundan, sopundan, Alevili?inden, Alevi Dedeli?inden bahsetmesiyle taban?na farkl? bir mesaj vermi? oldu.

Bu da Alevilerle Sünnilerin ayr??mas?na do?ru at?lan bir ad?m olarak de?erlendirilirse  daha ciddi bir ayr??maya götürecektir bu ülkeyi. K?l?çdaro?lu tüm Alevileri temsil etmiyor ne onun böyle bir iddias? var nede Aleviler böyle bir temsiliyeti asla kabul etmezler. Ama gözüken tablo oraya do?ru götürmeye ba?lad? bile.

Sat?r aralar?na s?k??t?rarak belirtilmelidir ki Aleviler böyle bir oyunun kullan?lacak malzemesi asla olmazlar ve de olmayacaklard?r ama bu yaray? ka??yanlar?n ç?kaca?? da bilinmelidir.

Recep Tayyip Erdo?an, kampanya boyunca kabul etmeyece?imiz, edemeyece?imiz sloganlar kulland?.

“Taraf olan Bertaraf olur.”

“Hay?r oyu verenler darbecidir.” gibi laflar ederek halk? tamamen ikiye böldü. ?imdi ç?k?p ne diyecek?

Bu ülkenin yar?s? darbeci ve bunlar taraf olduklar?na göre bertaraf edelim mi diyecek.

Belki de Okyanus ötesinde duran ve Ba?bakan taraf?ndan te?ekkür edilince taraftarlar? dakikalarca alk??larla destek verdikleri dini liderleri yada kendilerinin ifadeleriyle cemaat önderleri F.G. art?k oralardan talimatlar ya?d?rarak "taraf - bertaraf" anlay???na nokta koyacak m? bunu da zaman içerisinde görece?iz.

Bu Anayasa referandumu kimlere ne kazand?r?r, kimlere ne kaybettirir sorusu ile birlikte niçin ortaya böyle bir sonuç ç?kt? sorusuna cevap aranmal?d?r.

Recep Tayyip Erdo?an halk?n anlayaca?? dili kulland? ve halk?n ho?una gidecek sözler söyledi. 

K?l?çdaro?lu kendi do?rular?n? adeta tek ba??na anlatmaya çal??t? ama yeterli olamad?.     

Tunceli Boy hedefi
Tunceli bundan sonra boy hedefimi olacak? Türkiye haritas?na bak?ld???nda adeta tek ba??na duran bir da?? and?r?yor. Elbette onlar gibi dü?ünmeyenler ve inanmayanlar?n hele hele iktidar?n boy hedefi olacak Tunceli ve Tuncelililerin bundan böyle daha dikkatli olmalar? gerekir.

Her türlü oyunlara ve provokasyonlara haz?rl?kl? olmal?lar.

Gerçi Tunceli ilk defa böyle bir farkl?l??? ya?am?yor oran?n suyunda, havas?nda böyle bir farkl?l??? herkes biliyor. Tuncelilerde gere?ini yap?yorlar.

Alevi Örgütlerinin tavr?
Bu kadar ciddi geli?meler ve cemaatlerin siyasalla?mas? Alevileri ve özellikle örgütlü Alevileri de önemser hale getirmi? oldu. Yöneticilerin üyelerini ve tüm Alevi insanlar? çok iyi dinlemeleri gerekecektir. Ben bilirim sevdas?na kap?lmadan, ülkedeki geli?meleri çok iyi de?erlendirerek, bunun için dan??ma kurullar?n? bir an önce toplayarak ciddi kararlar almal?d?rlar.

Bunu söylerken siyasalla?mal?lar yada siyasi tav?r geli?tirmeliler anlam?nda söylemiyorum. Zaten Alevilerin ya?am tarzlar? bir siyasettir, bundan böyle Alevi Dernek, Vak?f, Federasyon ve Konfederasyonlar?n?n ülke sorunlar?na e?ilmeleri ve sorunlar?n bir parças? olan Alevili?in ray?na oturtulmas? konusunda ciddi önlemler almas? gerekmektedir.

Referandumun hemen arkas?ndan bir y?la kalmadan ülke bir genel seçim ya?ayacakt?r. Bu seçimlerde geçmi?ten ders alarak hareket etmek de Alevi kurum yöneticilerine dü?mektedir.

Eski Genel Kurmay Ba?kan? ?lker Ba?bu? son konu?mas?nda askerlerle siviller aras?ndaki görü? farkl?l?klar?n? aç?klarken ilginç örnekler vermi?ti;

“Siviller ovaya bakt?klar?nda düzlü?ü görürler, Askerler engebeleri görürler”

“Siviller deniz bakt?klar?nda Mavili?i görürler, Askerler derinli?i görürler.”

“Siviller ormana bakt?klar?nda a?açlar? görürler, askerler ormandaki tehlikeyi görürler.”

“Siviller da?a bakt?klar?nda yüksekli?i görürler, askerler da?daki uçurumlar? görürler.” demi?ti.

Bu örnekten hareketle bundan sonra kimin nereye bakt?klar?n? ve ne görece?ini yak?nda hep birlikte görece?iz.


Abbas TAN

Kaynak: Alevihaberajansi.com - 18.09.2010
36
Siyaset Bölümü / Referandum
« Son İleti Gönderen: uzumbaba 22 Eylül 2010, 03:01:55 »
Yüzde 42'lik 'hay?r' içinde Alevi oylar? ne kadar?
 
AKP ve BDP kazanm??t?r…
1) Referandum’da “Hay?r” diyerek kaybedenlerin saf?nda yer alan bir ki?i olarak gerekçeleri ne olursa olsun referandumun galipleri olan AKP ve BDP’nin haklar?n? teslim etmek ve kutlamak gerekir. ?ktidar?n olanaklar?, para, korku, zor yada seçime kat?lma oranlar? gibi gerekçeler bo? avuntulard?r ve sonucu de?i?tirmez.

CHP ve sol kaybetmi?tir…
2) Hay?r cephesinde, yaln?zca MHP de?il, CHP de dahil olmak üzere “sol” olarak alg?lanan herkes kaybetmi?tir. Çünkü siyasi sonuçlar? okurken ba?ar?n?n bir tek kriteri vard?r: Ana hedefe ula?mak! Hay?r diyenlerin tamam? bile CHP’li olsa, yüzde 42 kazanmak için yetersizdir. Yüzde 42, CHP’nin ba?ar?s?na de?il, ba?ar?s?zl???na tekabül eder.
3) Yaln?zca korkutma üzerine kurulu siyaset ve elitist yakla??mlar sergileyen, kendilerine benzemeyen herkesi kolayca yönetilebilecek “avam ve köylü” olarak gören “askeri ve bürokratik oligar?i” kaybetmi?tir. Bu sevindiricidir.

?kili iktidar sona ermi?tir…
4) AKP ile “askeri ve bürokratik oligar?i” aras?ndaki ikili iktidar AKP lehine önemli ölçüde sona ermi?tir. Ancak bu de?i?im ve demokrasi güçleri lehine de bir kazan?m de?ildir. AKP bile kendisini“muhafazakar demokrat” olarak nitelerken, baz? çevrelerin referandum sonuçlar?n? “Türkiye toplumunun de?i?im ve demokratikle?me iste?inin; sivil, demokratik ve özgürlükçü yeni bir Anayasa talebinin bir göstergesi olarak” göstermesi son derece yan?lt?c?d?r. Askeri vesayetten kaçarken, ?slami vesayete yakalan?laca?? kesindir. AKP, siyasetin merkezine  para?ütle inmemi?tir. Özal’?n ANAP’?yla bire bir k?yaslanamaz. AKP, geçmi?i olan bir cemaat ve tarikat partisidir. Sosyolojik bir gerçekliktir ve köklüdür. Referans? siyasal ?slamd?r. Siyasal ?slam ise do?as? gere?i istese bile asla demokrasi getiremez. Çünkü ?slam demokrasiyi reddeder. Kurgusu herkesin“kendisine benzemesidir, tekle?mesidir”…

Yüzde 58  “Evet” oyunun ç?kmas?nda ciddi rol oynayan Fettullah Gülen’in zorunlu din derslerini Anayasa maddesi haline getiren Kenan Evren’i cennetlik ilan etmesi bu anlam?yla tesadüf ya da bir dil sürçmesi de?ildir. “Bu ülkenin % 99’u müslümand?r” söylemi de, Alevi taleplerinin görmezden gelinmesi de, cemevlerinin “?slam’da mescit ve cami d???nda ibadet merkezi yoktur” belirlemesiyle reddedilmesi de, kampanyan?n son iki haftas? do?rudan Alevilerin hedef al?nmas? da bu anlam?yla tesadüf de?ildir. Çünkü bütün kurgu “tek tip ?slam” üzerine ?ekillenmi?tir. Bu nedenle, AKP’yi neredeyse demokratik de?i?imin öncüsü ilan edecek arkada?lar?m?za bir kez daha hat?rlatmakta yarar var: AKP’nin ?slam referans? tercihi çok aç?kt?r ve bilinçlidir…

Tabular konu?ulmadan ba?ar? olmaz…
 5) Referandum sonucu siyasette alternatif olman?n yaln?zca “büyük ve köklü” olmakla yeterli olunamayaca??n? göstermi?tir. Nitekim CHP’nin temel konularda, yani devletin demokratikle?mesi, Kürt, Alevi ve “Az?nl?klar”, hatta AB ve K?br?s gibi konularda “konu?mamay?” tercih etmesi, yada yaln?zca genel geçer söylemleri tekrar etmesi referandum sonucunu do?rudan etkilemi?,“yelkenleri ?i?irememi?tir”. Art?k “tabu” olmaktan ç?kan bu ve benzeri konular? konu?madan, gereklerle yüzle?meden ve siyasi, toplumsal, sosyolojik gerçeklere uygun çözümler üretmeden siyasette ba?ar? yakalanmaz, iktidar olunamaz…
6) Di?er yandan referandumun AKP’ye kar?? bir güven oylamas?na dönü?türülmesi özellikle CHP aç?s?ndan yaln?zca taktiksel bir hata de?il, ciddi stratejik bir hata olmu?, referandumu kazanan AKP referandumun sonucuyla, fiili olarak daha güçlü ve güvenli bir hale getirilmi?tir.

 
Milliyetçilik kaybetmi?tir…
 7) Referandum sonucuna göre ?rkç? ve milliyetçi yakla??mlar kaybetmi?tir. Belki de referandumun en “hay?rl?” sonucu bu olmu?tur. Hay?r kampanyas?n? tümüyle “Habur ve ?mranl?” referanslar?yla Kürt dü?manl??? üzerine kuran MHP kaybetmi?tir. Irkç?l???n ve milliyetçili?in önemi koruyaca?? kesin olsa da, bir çok Avrupa ülkesinde oldu?u gibi bu tür güçlerin genellikle iktidar?n d???nda kalacaklar? görülmü?tür…
 
BDP muhatap al?nmak zorundad?r…
8) BDP, 22 Temmuz seçimlerinde hapishaneden meclise milletvekili ta??yarak gücünü göstermi?ti, bugün de ayn? gücü “boykot” karar?na hayata geçirerek göstermi?tir. Kürt mesesinin çözümünde BDP, önümüzdeki dönem iktidar ba?ta olmak üzere bütün siyasi çevreler taraf?ndan zorunlu olarak muhatap al?nmas? gerekti?i ortaya ç?km??t?r.

BDP’nin “kazanmas?” AKP’ye destek veren Kürt ayd?nlar?n?n ve çevrelerin de kaybetti?i anlam?na gelir.  (Benzer bir durum “yetmez ama evet” diyen sol parti ve çevreler de referandum bir güven oylamas?na dönü?tü?ü ve yaln?zca kazanan AKP oldu?u için en az?ndan potansiyel destekçileri nezlinde kaybetmi?lerdir...)
 

Aleviler 2009’un gerisine dü?mü?tür…
 9) Bu seçimde ezici ço?unlukla “Hay?r” diyen Alevi hareketi 2008 ve 2009 ç?k??lar?na göre daha geriye dü?mü?tür ve dolay?s?yla kaybetmi?tir. S?hhiye ve Kad?köy mitingleriyle taleplerini bütün Türkiye’ye ezberleten Alevi hareketi özellikle son aylarda sanki “dilini yutmu?” gibi davranm??, referandum kampanyas?n?n son iki haftas?nda, neredeyse kampanyan?n merkezine oturan ve Recep Tayip Erdo?an ?ahs?nda Alevileri hedef alan, ayyuka ç?kan sald?r?lara bile birkaç c?l?z aç?klama d???nda cevap verememi?tir.

Referandumda MHP’den “Evet”e kaçan oylar “Hay?r”a gelen Alevi oylar?yla dengelense de, ?u ana kadar ortaya ç?kan yorumlarda da görülece?i gibi Aleviler % 42 içinde an?lmam??lard?r bile. Sa? da yada solda yorumlarda, aç?klamalarda, televizyon programlar?nda Alevilerin olmamas? “yok say?lmas?” ise oldukça ilginçtir ve dü?ündürücüdür.

 
Yüzde 42 içinde Alevi oylar? a??rl?k olu?turuyor…
Yok say?lan Aleviler buna ra?men sand?kta hakl? kayg?larla “hay?r” demi?lerdir. ?stanbul, Ankara, Adana, Mersin gibi büyük ?ehirlerde, Didim, Ku?adas?, Ayval?k, Alt?noluk gibi k?y?larda Alevi oylar?yla ilgili tahmin yapmak mümkün olsa da spekülasyona da aç?kt?r. Spekülasyona aç?k olmayan yerler“klasik” Alevi yerle?im yerleridir. Ciddi iç ve d?? göçe ra?men sonuçlar Alevi oylar?n?n ezici bir ço?unlukla “hay?r” dedi?ini ve % 42’ye ciddi destek verdi?ini gösteriyor. Malatya, Mu?, Sivas, Tokat, Amasya, Ardahan, Ordu ve Nev?ehir’deki Alevi yo?unluklu ilçeler önemli örneklerdir:
 
% 75 “Evet” diyen Malatya’da Arguvan % 71 ile, Hekimhan % 54 ile,
% 79  “Evet” diyen Mara?’ta Nurhak % 56 ile ,
% 92  “Evet” diyen Mu?’ta, % 79  ile Varto ile,
% 77  “Evet” diyen Sivas’ta Divri?i, % 64 ile ?mranl? % 69 ile,
% 65 “Evet” diyen Tokat’ta % 53 ile Almus ile,
% 58 “Evet” diyen Amasya’da % 57 ile Gümü?hac?köy ile,
% 55 “Evet” diyen Ardahan’da, % 93 ile,
% 63 “Evet” diyen Ordu’da Gürgentepe % 53 ile,
% 67 “Evet” diyen Nev?ehir’de Hac?bekta? % 67 ile “Hay?r” demi?tir.
 
Bu kategoride Tunceli ayr?ca de?erlendirmelidir. Tunceli BDP ve AKP’ye ra?men “Hay?r” demi?tir. % 80’lik bir oranla Türkiye’de oransal olarak en yüksek “Hay?r”?n Tunceli’de ç?kmas?nda  hem K?l?çtaro?lu’nun, hem de Alevili?in birlikte rolü oldu?u aç?kt?r…
 
Aleviler, sand??a da aç?kça yans?yan kendi gerçekli?ini bilmeli ve buna uygun hareket etmeyi art?k ö?renmeli, “maraba” olmay? elinin tersiyle itmelidir..
 
Siyasette denge, soldan geçiyor…
 
10) Referandum sonuçlar? kutupla?malar? ve bölünmeleri artt?rm??t?r. Bu kutupla?madan ve bölünmeden ç?k?? yaln?zca niyet beyanlar?yla halledilemez.
Kürt mesesinin çözümüne, Alevi taleplerini kar??lanmas?na, devletin demokratikle?tirilmesine ve ?effafla?arak faili meçhul cinayetleri ortaya ç?karacak, yarg?y? ba??ms?zla?t?rarak, kutupla?malar? ve bölünmelere müdahale edebilecek, çok kültürlü ve çok kimlikli bir Türkiye’de yan yana bar?? içinde ya?aman?n mümkün oldu?unu gösterebilecek “ara ad?mlara” ihtiyaç vard?r. Bu alanlarda ara ad?mlar?n at?lmas? ise muhafazakar AKP’nin “art?k tekle?en iktidar?n?n” kar??s?nda, geleneksel devlet çizgisinin d???na ç?kan, sorunlar?n çözümüne soldan bakabilecek güçlü ve kitlesel bir Türkiye partisi yaratmaktan geçiyor…
Siyasette denge de, AKP ve ?slam “güzellemesine” dönü?en süreci tersine çevirme de ancak siyasetin solunu güçlendirmekten geçiyor…


Necdet Saraç

Kaynak: habercek.com (15 eylül 2010)
37
Siyaset Bölümü / Alevileri bölme giri?imi devam ediyor
« Son İleti Gönderen: uzumbaba 22 Eylül 2010, 02:56:16 »
AKP'den çakma bir Alevi olu?umu daha

 

Çakma Alevi dernekleri kurdurtan AKP'nin yeni bir olu?umu daha yolda. Demokrat Alevi Giri?imi'nin önderi bur televizyonun sahibi gözüken ki?i ama bu ki?i AKP'li oldu?unu nedense hep gizliyor... ??te onun öyküsü...

 

Sahte Alevi aç?l?m? ile Alevileri Sünnile?tirme giri?imlerini h?zland?ran, yanda?lar?na “Cami ve cemevi yapt?rma dernekleri” kurdurtan, çakma Alevi dernekleri olu?turan AKP’nden yanda? bir örgüt sinyali daha geldi. Alevilere yönelik yay?n yapan Su TV Genel Müdürü Yalç?n Özdemir, "Demokrat Alevi Giri?imi" ad?yla yeni bir örgütlenme ba?latt?.

 

Yalç?n Özdemir, eski bir ANAP’l?, eski bir solcu. ANAP’ta iken MHP’li Mustafa Ta?ar’a dan??manl?k yapan Özdemir, 1999 y?l?nda Sivas’tan milletvekili aday? oldu ancak seçilemedi. Ankara’da kitapç?l?k yapan ayr?ca Bodrum’da i?letmeleri bulunan Yalç?n Özdemir, Su TV’yi Hayrullah Akkaya’dan sat?n ald?. Ancak, sat?n alma i?leminin arkas?nda AKP’li Milletvekili Reha Çamuro?lu’nun oldu?u iddialar?, bu sat?n alma i?lemi s?ras?nda s?k s?k gündeme geldi. Fethullah Gülen cemaatiyle de ili?kili olan Su TV’nin yay?n politikas? da ba?lang?ca göre çok de?i?ti.

 

AKP’L? OLDU?UNU G?ZL?YOR

Yalç?n Özdemir, “Demokrat Alevi Giri?imi” ad?yla yeni bir örgütlenme içine girdi. Sabah gazetesinden Mahmut Övür’e aç?klamalarda bulunan Özdemir, nedense AKP’li oldu?unu özenle sakl?yor. Televizyondaki programlarda da AKP’li oldu?u hiç zikredilmiyor. Oysa kendisi Çankaya Belediyesi’nde AKP’nin meclis üyeli?ini yap?yor. AKP’nin son zamanlarda sahte Alevi dernekleri kurdurarak, mevcut Alevi örgütlülü?ünün kar??s?nda ç?kar ili?kilerine dayal? siyasal yap?lar olu?turmas? ve Alevilerin genel direni?ini k?rmaya çal??mas? dikkatlerden kaçm?yor. 

 

Habercek'in, önümüzdeki hafta "AKP'nin yurt içinde ve yurt d???nda kurdurdu?u çakma Alevi örgütleri"yle ilgili ayr?nt?l? yay?n? olacak... Habercek olarak, bu oyunu bozaca??z...     

 

Mahmut Övür’ün yaz?s? ?öyle

E?er K?l?çdaro?lu CHP'nin ba??na getirilmeseydi, Baykal devam etseydi, Aleviler büyük oranda evet diyecekti. Bunun önünü kesmek için K?l?çdaro?lu CHP'nin ba??na getirildi. "" Alevilerin 'statüko' ile yüzle?mesi Referandumda "evet" oyunun önde ç?kmas? baz? siyasi partileri derinden sarst??? gibi toplumsal kesimleri de yüzle?meye itti. Görünen o ki en sert yüzle?meyi de, bu ülkenin önemli toplumsal dinamiklerinden biri olan Aleviler ya?ayacak. Daha do?rusu ?u anda o süreç ba?lad? bile... Ba?lad? çünkü Türkiye'nin en çok özgürlü?e ihtiyac? olan kesimi Aleviler, bu ihtiyac?n tam tersi biçimde blok halinde "yetmese" de özgürlük getiren anayasa paketinin kar??s?nda yer ald?. Bu derin bir çeli?kiydi. Peki, Alevileri bu çeli?kiye iten neydi? Sorunun cevab?n? önümüzdeki günlerde "Demokrat Alevi Giri?imi" ad?yla yeni bir örgütlenmeye haz?rlanan Su TV Genel Müdürü Yalç?n Özdemir veriyor: "Türkiye'nin dönü?ümünde önemli bir mihenk ta?? olan anayasa de?i?ikli?ine evet ç?kmas?ndan sonra, art?k Alevlerin de vesayetten beslenmeyen bir duru? sergilemesi gerekir." Asl?nda bu tart??ma farkl? biçimlerde de olsa tüm Aleviler aras?nda sürüyor. Hay?r-evet çeli?kisi daha çok tart???lacak.

 

BAYKAL BA?TA OLSAYDI ALEV?LER "EVET" D?YECEKT?.. BUNU ÖNLEMEK ?Ç?N KILIÇDARO?LU'NU BA?A GET?RD?LER

Özdemir, tam da bu noktada Alevilerle referandum süreci aras?nda ilginç bir ba? kuruldu?una dikkat çekiyor ve ?öyle diyor: "E?er K?l?çdaro?lu CHP'nin ba??na getirilmeseydi, Baykal devam etseydi, Aleviler büyük oranda evet diyecekti. Bunun önünü kesmek için K?l?çdaro?lu CHP'nin ba??na getirildi. Çünkü bu referandumda evet oylar?n?n yüzde 70'in üzerinde ç?kmas? demek, CHP'nin cumhuriyet tarihi boyunca izledi?i tüm politikalar?n iflas? anlam?na gelecekti."

 

Gerçekten de k?sa sürede CHP'ye yo?un Alevi ak?n? oldu. Sadece E?itlik ve Demokrasi Partisi'nden bir gecede ayr?lanlar?n say?s? hayli yüksekti. Tüm bu olup bitenler yava? yava? da olsa Alevilerin kendi pozisyonlar?n? sorgulamaya ba?lad???n? gösteriyor:

 

Özdemir referandumun bunu h?zland?rd??? dü?üncesinde:

"Aleviler, bugüne kadar statükoyu korumaktan yana oldu; bugün de oylar?n? a??rl?kl? CHP'ye verdi. Bence bu CHP için kulland?klar? son oydur. Ortada k?smi de olsa özgürle?me getiren bir paket var ve darbecilere yarg?lanma yolu aç?l?yor. Bu Alevilerde bir k?r?lma yaratacakt?r. Çünkü 12 Eylül cuntas?n?n cezaevlerinin yüzde 60'? Alevilerden olu?maktayd?. Evet ç?kmas? bu nedenle bir dü?ünme pay?, bir kendini sorgulama süreci ba?latt?. ?u an dilekçe verenlerin ço?u Alevi..." Sadece Aleviler de?il, dindarlar da, Kürtler de referandum sonras?n? iyi sorgulamal? ve demokrasi dersleri ç?karmal?...

 

Türkiye 1980’li y?llara 24 Ocak Kararlar?yla girdi. 1980’lerde Amerika-?ngiltere ekseninde ba?lat?lan neo-liberal üçüncü küreselle?me dalgas?, kapitalist dünyan?n merkezini oldu?u kadar çevresini de yeniden düzenleme ihtiyac?ndayd?. Çevre ülkelerinin iddial? sanayile?me programlar?n? terk ederek, üçüncü küreselle?me dalgas?na ticaret üzerinden eklemlenmesi öngörülmü?tü. 1978-1982 döneminin 4. Kalk?nma Plan?n?n 24 Ocak Kararlar?yla ikamesi tam da bunu içeriyordu. Türkiye için, ek olarak, ?l?ml? (yani Amerikanc?) bir ?slam modeli de öngörülmü?tü. Yeni sermaye birikim modeli, içerde emek gelirlerinin ve tar?m gelirlerinin uzun süreli geriletilmesini böylece ekonominin yönünün ihracata döndürülmesini öngörüyordu. Ancak k?sa sürede kapsaml? bir gelir bölü?ümü bozulmas?n? içeren bu modelin askeri rejim olmaks?z?n ba?ar?lmas? mümkün de?ildi. Bu nedenle 12 Eylül Darbesi’nin öncelikli hedefi, IMF’nin 24 Ocak Kararlar?n? uygulanabilir k?lmakt?. Bunun için Türkiye’nin ba??ms?z karar alma reflekslerinin köreltilmesi, siyasetçisinden üst düzey bürokrat?na kadar neo-liberal ideolojinin kök salmas?n?n sa?lanmas? ve bu kesimlerin yeni modelin alternatifsiz oldu?una ikna edilmeleri gerekiyordu. Bu u?urda büyük bir ideolojik sald?r? ba?lat?ld?; buna çok önemli kaynaklar ba?land?.

 

?slamc? yöneli? konusunda da Evren’in b?rakt???n? Özal tamamlad?. 1989-1993 aras?nda tekrar iç dinamiklere bir dönü? olmas? nedeniyle gelir yönetimi politikalar?nda bir tersine dönü? ya?ansa da, IMF’nin yeniden rol ald??? 5 Nisan 1994 Kararlar?yla model tekrar asl?na döndürülmeye çal???ld?. 1995 seçimlerinden Refah Partisi’nin birinci ç?kmas? tam arzulanan bir durum de?ildi; Erbakan ve program? Bat?’ya güven vermiyordu. Bu yüzden 28 ?ubat 1997 muht?ras? gene Atlantik-ötesi dürtülerle gerçekle?tirildi. Sistem taraf?ndan ehlile?tirilmi? yani neo-liberalizme kazan?lm?? ve Amerikanc? ?slam d???na ç?kmayaca??na ikna olunmu? hareket olarak AKP, ABD’nin tam deste?ini alarak 2002’de iktidar oldu. AKP, iktidar?n?n ilk y?llar?nda AB’nin de tam deste?ini alma stratejisini uygulad?. Bunda da ba?ar?l? oldu. Bu ba?ar?n?n arkas?nda K?br?s ve di?er d?? politika tavizlerinden daha önemli oldu?u halde fazla göze batmayan taviz, ekonomi alan?ndaki s?n?r tan?maz liberalizm aç?l?m? oldu. Bir dini yeni benimseyenlerin daha dindar görünme gereksinimlerine uygun olarak, AKP dolu dizgin bir liberalizmi temsil etti. Çeyrek yüzy?ll?k özelle?tirme döneminde özelle?tirmelerin yüzde 80’den fazlas?n?n 8 y?la s??d?r?lmas? bunun anlaml? bir örne?iydi. Petrol ve di?er madenler, çevre ve su yat?r?mlar?, bankac?l?k, sa?l?k, e?itim gibi alanlardaki liberalizm aç?l?mlar?, yabanc? ?irketlerin ve tabii büyük medya patronlar? dahil yerli ?irketlerin i?tahlar?n? sürekli canl? tutacak ölçeklerdeydi. 2000’li y?llar?n bütününde gerçekle?tirilen büyük ekonomik dönü?üm, bunun hukuki altyap?s?n?n da olu?turulmas?yla sa?land?. Ama baz? konularda ayak ba?lar? sürüyordu. Bunlar, TSK, CHP ve ba??ms?z yarg?yd?. D?? katk?larla sürdürülen Ergenekon operasyonlar? birincisini hizaya getirmek içindi. Üçüncüsünü de k?smen kontrol alt?na alma hedefini güdüyordu. Yarg?ya dönük operasyonda Anayasa de?i?ikli?i paketiyle büyük bir ad?m atm?? oldu. ?ktidar, güçler ayr?l???n? güçler birli?ine dönü?türmede büyük bir mesafe alm?? oldu. Ama demokrasi güçleri aç?s?ndan bunun nihai bir yenilgi oldu?unu dü?ünmemek gerekiyor.

 

CHP’ye dönük May?s 2010 operasyonu ise ba?ar?s?z kald?. CHP bu süreçten güçlenerek ç?kt?. ?imdi Ba?bakan “yüzde 42 acaba bize niye hay?r dedi? ‘Hay?r’?n da ‘evet’e dönmesi laz?m” (17 Eylül 2010 tarihli bas?n) diyerek CHP’yi bölmeyi veya eritmeyi yeniden hedefe alm?? görünüyor. Bu konuda pabucun pahal? oldu?unu ona göstermek önümüzdeki 9 ay?n temel hedefi olmal?.

 ?imdi bu çerçeveden bak?l?rsa, yasama yan?nda yasama üzerindeki anayasal denetim süreçlerini de elinde toplam?? bir iktidara neler yapt?rmazs?n?z? Ekonomisi d??a ba??ml?, d?? kaynak giri?leri olmadan ekonomisini çeviremeyen, büyük d?? aç?klar vermeye ve büyük d?? borçlar biriktirmeye yazg?l? olan ve dolay?s?yla ba??ms?z iktisat politikas? kararlar? alamayan bir iktidar türü, tam da Bat?’n?n egemen güçlerinin sevdi?i bir türdür. Siz ABD ve AB’nin yönetimdeki siyasetçisi olsan?z, size her türlü tavizi vermeye aç?k olan böyle bir iktidar türünü mü tercih edersiniz yoksa ba??ml?l?k konusunda çekinceleri olan yani sizin ve firmalar?n?z aç?s?ndan belirsizlikler ta??yan bir iktidar türünü mü? Bu arada, TÜS?AD gibi büyük sermaye kurulu?lar?n?n, bir G. Kore veya Hindistan örne?inde oldu?u gibi ‘ulusal burjuvazi’ karakterini ta??mad???n? ve d??a ba??ml? olmayan bir ekonomi modeli öngörülerinin olmad???n? da dikkate al?rsan?z, nihai olarak bu kesimlerin do?al ittifak?n?n AKP türü iktidarlarla olaca??n? da kolayca sezebilirsiniz. Demek ki CHP, kendi tarlas?na ya?arak büyüyebilecek ve güçlenebilecektir.

 

Kelima ATA


Kaynak: habercek.com (20 Eylül 2010)
38
Fethullah Gülen Dosyas? / Gülen Cemaati ve ABD ili?kisi
« Son İleti Gönderen: uzumbaba 16 Eylül 2010, 03:31:21 »
Cemaatin ABD ile ili?kisi hakk?nda.

Konumuzla ilgili yaz?lar:
http://www.uzumbaba.com/fethullah_olayi/fethullah_cia.htm
http://www.uzumbaba.com/fethullah_olayi/nurettin_veren.htm


Makaleler, yaz?lar vs. konumuz aç?s?ndan birer ç?k?? noktalar?d?r.
39
Fethullah Gülen Dosyas? / Cemaatin okullar?
« Son İleti Gönderen: uzumbaba 16 Eylül 2010, 03:25:32 »
Gülen Cemaatinin okullar? hakk?nda görü?ler.

Konumuzu ilgilendiren yaz?lar:
http://www.uzumbaba.com/fethullah_olayi/uzun_vaadeli.htm
http://www.uzumbaba.com/fethullah_olayi/fethullah_turkmenistan.htm


Makaleler,yaz?lar vs. konumuz aç?s?ndan birer ç?k?? noktalar?d?r.
40
Fethullah Gülen Dosyas? / Fethullah Gülen Cemaati ve Medya
« Son İleti Gönderen: uzumbaba 16 Eylül 2010, 03:14:08 »
Cemaatin medya ili?kileri.

Konumuzla ilgili yaz?:
http://www.uzumbaba.com/fethullah_olayi/fethullah_medya.htm


Makaleler, yaz?lar vs. konumuz aç?s?ndan birer ç?k?? noktalar?d?r.
Sayfa: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10