* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Son İletiler

Sayfa: 1 [2] 3 4 ... 10
11
Kedinizin ya da Köpe?inizin K?llar?n? Koltuklar?n?zdan Ç?karmak

Bunun için çok basit bir öneri:

Elinize normal bir bula??k eldiveni(kauçuk olabilir) tak?n?z ve eldivenli elinizle koltu?unuzun yüzeyini silmeye ya da ileri geri sürtmeye çal???n?z.

?natç? tüylerin elinizde bir yumak haline döndü?ünü göreceksiniz.

Bir deneyin bakal?m. Bundan daha ucuz öneri bulamazs?n?z.
12
Pratik Bilgiler Öneriler / Hal? Renklerini Geri Kazanmak
« Son İleti Gönderen: uzumbaba 28 Mart 2013, 19:22:33 »
Hal? Renklerini Geri Kazanmak

Evinizdeki el yap?m? hal?n?z?n rengini geri kazanmak için önce hal?n?z?n alt?na gazete ka??d? seriniz.
Daha sonra dokuz ölçek suya bir ölçek amonyak kar??t?r?n?z. Ondan sonra bir sünger ile hal?n?z? siliniz.

Hal?n?z?n gerçek rengine dönü?tü?ünü göreceksiniz.
13
Pratik Bilgiler Öneriler / Duvardaki Ya? Lekelerini Ç?kartmak
« Son İleti Gönderen: uzumbaba 25 Mart 2013, 01:02:47 »
Duvardaki ya? lekelerini ç?kartmak

Bunun için ?slak bir beze biraz di? macunu s?k?n?z ve bu bezle ya?l? lekeyi ovalay?n?z
Bu i?lemden sonra ovalad???n?z bölgeyi nemli temiz bir bezle silerek kurumaya b?rak?n?z .
14
Pratik Bilgiler Öneriler / Kahve lekesi
« Son İleti Gönderen: uzumbaba 18 Mart 2013, 19:38:37 »
Kahve lekesi

Kahve lekeniz kurumam?? ise so?uk suda y?kay?n?z. E?er kuma??n?z beyaz ve leke kurumu? ise kuma??n?z?n lekeli k?sm?n? kaynar suya dald?r?n?z. Renkli kuma??n?z? ise ?l?k suda y?kad?ktan sonra yumurta sar?s? ile f?rçalay?n?z ve daha sonra temiz suyla durulay?n?z.
15
Pratik Bilgiler Öneriler / Pencere pervaz?n?(mermer) temizlemek
« Son İleti Gönderen: uzumbaba 05 Mart 2013, 02:19:58 »
Pencere pervaz?n?(mermer) temizlemek

Pencere kenarlar?ndaki mermer pervazlarda zaman zaman çe?itli lekeler olu?maktad?r.

Mermeri temizlemek için basit bir öneri: Yün yap?m? bir bez al?n. Bez yoksa bir yün çorap da kullanabilirsiniz.
Ayakkab? çilas? ya da araba balmumu kullanarak yün yap?m? bir bez ya da yün çorapla mermeri ?effaf ?ekilde ovalay?n?z. Mermerdeki lekelerin kayboldu?unu göreceksiniz. Bu i?lem sonucu mermerinize pis su lekeleri yap???p kalmayacakt?r. Bu sayede çiçek saks?lar?n?z?n suyu ta?t???nda, ya da alt?ndaki tabaklar?n b?rakt??? yuvarlak izler de kaybolacakt?r.
16
Pratik Bilgiler Öneriler / Zamans?z misafir kar??lamak
« Son İleti Gönderen: uzumbaba 25 Şubat 2013, 20:29:13 »
 :o

Zamans?z misafir kar??lamak

Birazdan misafiriniz gelecek, ama daireniz misafir kar??lamaya hiç de elveri?li de?il. Ama ba?ka çareniz de yok, evinizi acele temizlemek zorundas?n?z.

??te öneri: 15-20 dakika size yeter. Nas?l m??

Giri? salonundan ba?lay?n. Misafirlerinizin elbiselerini rahatça asaca??, ayakkab?lar?n? ç?karaca?? ?ekle getirin. Ondan sonra tuvalet odas?na geçin. Acele toplan?lmas? gereken k?v?rz?v?r? bir po?ete doldurun. ve ilk önce el y?kanacak lavobay? silin. Tuvalet aynas?n? parlat?n ve yan taraf?na temiz bir misafir havlusu as?n. Oturma odas?na geçin, varsa orda da k?v?rz?v?r? po?ete doldurun. Po?etleri yatak odalar?ndan birine götürün b?rak?n ve yatak odalar?n?z?n kap?lar?n? kapal? tutun.

Gerekiyorsa 3-4 dakikada oturma odan?z? ve salonunuzu elektrik süpürgesiyle süpürün. 3-4 dakikan?z? da ekstradan bir göz gezdirmeye ay?r?n.

Her?ey çok k?sa bir sürede bitti.

Oturma odan?z? gerekiyorsa lo? hale getirin, ayd?nlanma lambalar?n? k?s?n, ya da azalt?n ve odan?za bir mum yak?n.

En sonunda da bir koltu?a misafir gibi oturun ve gülümseyin.

Kap? zili çalmak üzere...
17
Pratik Bilgiler Öneriler / Ev Hayvanlar?m?z
« Son İleti Gönderen: uzumbaba 23 Şubat 2013, 01:00:42 »
Ev köpeklerimiz

Hat?rlat?c? birkaç k?sa bilgiler:

Köpekler yaln?z olmay? sevmez.

Evde besledi?imiz köpeklerimiz günlük ya?ant?lar?nda tan?s?n ya da tan?mas?n, insanlarla ve di?er köpeklerle  kar??la?abilmeli. Bu sayede köpeklerimiz ya?am?m?z?n bir parças? olan sosyal ya?ant?ya uyum sa?larlar ve köpeklerimiz beyinsel olarak sa?l?kl? olurlar, ve sald?rgan olmazlar.

Köpeklerimiz f?rsat buldukça(hemen hergün) ko?abilmeli ve oynayabilmeli.

Hergün birkaç kez köpe?imizi gezdirebilmeliyiz.

Köpe?imizle bir yere gitti?imiz zaman onu iki saatten fazla ba?l? tutmayal?m.

Köpe?imizin ba?ka insanlara ürerek rahats?z etmesine izin vermeyelim. Her gelen geçene ürmemesi için onu ba?tan e?itelim ki sonradan hem bizim kafam?z rahat etsin, hem de insanlar köpek ürmesinden usanmas?n.

Her?eyden önemlisi: Unutmayal?m ki, biz insano?lu istedik diye onlar ev hayvan? oldular, bu onlar?n seçimi de?ildi. Biz seçtik, onlar? bu ya?am ?ekline biz çevirdik. Ve onlara sahip ç?kmak zorunday?z.
18
Pratik Bilgiler Öneriler / EV Bahçesi Ev Çiçekleri
« Son İleti Gönderen: uzumbaba 23 Şubat 2013, 00:57:30 »
Bahçe mobilyalar?ndaki ye?illenmeyi yok etmek

Bahçe mobilyalar?ndaki ye?illenmeleri yok etmek için bir litre ?l?k suya 2 desilitre(iki su barda??) sirke kar??t?r?p mobilyalar?n?z? siliniz. Daha sonra temiz suyla iyice durulay?n?z.
19
Pratik Bilgiler Öneriler / Çocuk Bak?m?
« Son İleti Gönderen: uzumbaba 23 Şubat 2013, 00:52:54 »
T?bbi konular hariç her türlü basit ve pratik çocuk bak?m? ve oyunlar? ile ilgili konularda bilgi de?i?imi
20
Pratik Bilgiler Öneriler / Koltuk tozlar?
« Son İleti Gönderen: uzumbaba 22 Şubat 2013, 19:29:01 »
Koltuk tozlar?

Koltuklar s?k s?k toz toplar ve vurdu?unuz zaman tozlar havalarda uçar.

??te öneri:

Bir çar?af? nemlendiriniz ve koltu?unuza seriniz. ??te ?imdi koltu?unuzun tozlar? havalarda uçmaz. Bir ?eyle koltu?a vurunuz  ya da ç?rp?n?z.
Tozlar nemli çar?afa yap???p kal?r.
Sayfa: 1 [2] 3 4 ... 10