Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/uzumbaba.com/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 3889
Sayfayı Yazdır - Mao Zedong

TOPLUM VE B?L?M => Toplumsal Tarih ve Devrimler => Konuyu başlatan: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:26:25

Başlık: Mao Zedong
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:26:25
Mao Zedong
26 Aral?k 1893 - 9 Eylül 1976Mao 26 Aral?k 1893'te ?ao-?an'da (Hunan eyaleti) do?ar. Sun Yat-Sen önderli?indeki mücadele sonucunda krall???n y?k?lmas?ndan sonra eyalet ba?kenti Cang-?a'da uzun bir dönem kal?r ve siyasal geli?melere ilgisi bu dönemde artar.
Mao, 1921'de kurulan Çin Komünist Partisinin kurucu üyelerindendir. Partinin kurulmas?ndan sonra yeniden Hunan'a dönerek burada parti yerel örgütünü kurma çal??mas?na kat?l?r. 1923'te parti MK'ne ve siyasi bürosuna seçilir.
1935 ba??nda MK Siyasi Bürosunun geni?letilmi? toplant?s? (Tsunyi ?ehri), ÇKP tarihinde dönüm noktas?n? olu?turur. Mao Zedong öncülü?ünde küçük burjuva milliyetçi çizgi, ÇKP'nin giderek komünist parti özeli?ini kaybetmesine neden olur.
Mao Zedong önderli?inde ÇKP, emperyalizme, feodalizme ve komprador kapitalizmine (emperyalist burjuvaziye, feodal beylere ve komprador burjuvaziye) kar?? mücadelenin siyasal gücüdür. Bu mücadele 1949'da zafere ula??r ve Mao Zedong, Çin Halk Cumhuriyetinin kurulu?unu aç?klar. Çin devrimi, antiemperyalist, antifeodal demokratik bir devrimdir ve burjuva-demokratik devrimin sorunlar?n? çözer.
Mao Zedong'un devrim ufku, demokratik devrimi, küçük burjuva devrimcili?i ile s?n?rl?d?r. O, Çin ko?ullar?n? öne sürerek Çin ulusal burjuvazisi ile sosyalizm kurmaya çal??m??t?r.
Mao önderli?inde yeni Çin, 1949-1955/1956 aras?nda SB'nde sosyalizmin in?as? tecrübelerini göz önünde tutmu?tur. Ancak 1956'dan sonra ba?ka bir yol izlenmeye ba?lanm??t?r. Bu yeni yol, Mao Zedong'un "On Büyük ?li?ki Üzerine" (Nisan 1956) konu?mas?nda çok aç?k bir ?ekilde formüle edilmi?tir.
Mao Zedong, bütün mücadelesi boyunca Çin ulusunun yenileyicisi rolünü benimsemi? ve Sun Yat-sen'in "üç halka ilkesi"ni -milliyetçilik, demokrasi ve sosyalizm- Marksist-Leninist kavramlarla yorumlamaya çal??m??t?r. Öyle ki, kimi zaman köylüleri, kimi zaman da gençli?i "sosyalist" devrimin temel s?n?flar? olarak aç?klam??t?r.
1959 "Bütün yerküreyi kendimize tabi k?lmal?y?z. Bütün yerküre, çabalar?m?z?n objesi olmal?d?r" diyen Mao Zedong, Çin'in modern kapitalist bir ülke olarak geli?mesinin temellerini atm??t?r. Mao'nun "Yeni demokratik düzen" anlay???, "?leriye Do?ru Büyük At?l?m"? "On büyük ?li?ki Üzerine" anlay???, burjuvaziyle birlikte sosyalizm kurma anlay???, "iki çizgi" anlay???, "yüz çiçek açs?n, bin fikir yar??s?n" anlay???, onun s?n?f uzla?mac? çizgisini göstermektedir.
Mao Zedong, feodalizme ve emperyalizme kar?? mücadele etmi?, Çin'in feodalizmin ve emperyalizmin boyunduru?unu k?ran ba??ms?zl?k mücadelesine önderlik etmi? büyük bir küçük burjuva devrimcisidir.

Al?nt?