* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: ?izofreni Nedir ?  (Okunma sayısı 5078 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
?izofreni Nedir ?
« : 05 Temmuz 2009, 13:59:30 »
??ZOFREN? NED?R ??izofreni ki?ilik bölünmesi, zay?f ki?ilikli olma, zeka gerili?i veya tembellik de?ildir. Önemli ruhsal hastal?klar?ndan birisidir. Hastalarda genelde gerçekle hayal dünyas?n? ay?rt edememe, mant?ksal dü?ünme yetene?i kayb?, normal duygusal tepkiler verememe ve toplumsal kurallara uyamama görülür.Ayn? zamanda hat?rlama ve normal konu?ma yetene?i genelde kaybolur.  Di?er bedensel ve ruhsal hastal?klarda oldu?u gibi organik nedenleri vard?r.Bu gün ?izofreninin ortaya ç?k???nda rol oynayan dopamin ve serotonin sistemi gibi beyinde yer alan ta??y?c? (nörotransmitter) sistemlerin rol oynad??? ara?t?rmalarla gösterilmektedir. Toplumda %1 oran?nda ?izofreni görülmektedir. S?kl?kla 15-25 ya?lar? aras?nda ortaya ç?kmaktad?r. 12 ya??ndan önce ve 40 ya??ndan sonra görülmesi enderdir.

Günümüzde kullan?lan ilaçlar belirtileri büyük oranda kontrol alt?na alabilmekte ancak baz? semptomlar ço?u hastada ya?am boyu sürmektedir. Bu hastal??? tümüyle atlatan hasta say?s? tüm hastalar?n ancak 1/5’idir.  Baz? hastalar sadece bir defa  atak geçirmekte, baz? hastalarda ara dönemleri normal olan ve tekrarlayan ataklar olmakta, baz? hastalarda ise belirtilerde
artma ve azalma ile giden ancak hiçbir zaman normale dönmeyen bir seyir görülebilmektedir.

?laç kullan?m? ile ço?u belirti kontrol alt?na al?nabilmektedir, buna kar??n baz? hastalar halen var olan ilaç tedavilerinden faydalanamamakta, ekonomik nedenlerle ilaçlar? temin edememekte veya ilaç yan etkileri nedeni ile tedaviye
devam etmek istememektedirMod_seval

  • Ziyaretçi
Ynt: ?izofreni Nedir ?
« Yanıtla #1 : 05 Temmuz 2009, 13:59:42 »
??ZOFREN? BEL?RT?LER? NELERD?R ?


 
 
?izofreni hastalar? dünyay? de?i?ik alg?lar. Normalde çevrede varolan uyaranlar d???nda olmayan sesler, hayaller, garip kokularla d?? dünya kar???k ve anla??lmazd?r.
Bu ortamda hastalarda anksiyete art???, heyecan ve korku s?kt?r. Bu duygularla genelde normal olmayan davran??lar sergilerler.
?izofreninin ortaya ç?k??? de?i?ik ?ekillerde olabilir. Baz? hastalarda aniden ortaya ç?kabilece?i gibi ço?u hastada sinsice yava? yava? geli?ir. Yava? seyir gösteren ?izofrenide ba?lang?çta dikkat toplama güçlü?ü, toplumsal ilgiyi kaybetme, içine kapanma, kendine bak?mda azalma, dini u?ra??larda artma veya kara sevdaya tutulma gibi belirgin olmayan  ve ilk bak??ta ?izofreniyi dü?ündürmeyen belirtiler görülebilir ve s?kl?kla ba?ka psikiyatrik hastal?klarla kar??t?r?l?r. Bu ba?lang?ç belirtilerinin ard?ndan birkaç ay veya y?l içinde de tüm belirtileri ile hastal?k
ortaya ç?kar. Hastalar s?kl?kla garip davran??lar ve konu?malar sergilerler.Gerçekte olmayan sesler i?itmeye ve hayaller görmeye ba?larlar. Baz? hastalarda garip pozisyonlarda uzun süre durma, baz?lar?nda hiç hareket etmeksizin uzun süre sessiz kalma veya a??r? hareketlilik görülebilir. Yava? seyir gösteren ?izofreninin yan?nda h?zl? seyir gösteren ?izofreni de olabilir. Bu hastalarda ise belirtilerin ço?u bir arada aniden ortaya ç?kar.Baz? hastalarda belirtiler hafif seyrederken baz?lar?nda ?iddetli semptomlar olabilir ve bu durumda hastalar? kontrol etmek güçle?ebilir. ?izofrenide görülen belirtiler iki ba?l?k alt?nda toplan?r: pozitif belirtiler ve negatif belirtiler. Her hastada bu belirtilerin tümü bir arada görülmez.
?izofreninin tipine göre belirti kümeleri de de?i?ir. Örne?in paranoid ?izofrenide ?üphecilikle ilgili belirtiler bask?nd?r. Paranoid ?izofrenlerde s?k görülen temalardan baz?lar? ?unlard?r:  kendisine kötülük yapmak isteyen ki?iler veya güçler vard?r, bununla ilgili sesler i?itmektedir, bu nedenle evde perdeleri kapat?p oturmakta, yemek yerken zehirlenme riski oldu?unu dü?ünerek yeme?i kendi
önünde haz?rlatmakta veya kendi yapt??? yeme?i yemektedir. Odas?na dinleme cihazlar? yerle?tirilmi?tir, bu nedenle odas?nda temkinli konu?maktad?r, e?i kendisini aldatmaktad?r,  v.b. Basit ?izofrenide ise toplumsal çekilme, içine kapanma, sosyal aktivitelerde azalma, kendine bak?m?n dü?mesi gibi belirtiler d???nda fazla bulgu olmayabilir. Pozitif belirtilerde; ?üphecilik, i?itme varsan?lar ve garip davran??lar s?kt?r.Hastalarda dü?ünce ve konu?mada kopukluk görülebilir. Konu?urken konudan konuya
atlama, içerik olarak bir anlam ifade etmeyen sözcükleri birbiri ard?na s?ralama sonucu dinleyenler taraf?ndan bir anlam ifade etmeyen sözcük salatas? dedi?imiz içeri?i bo?, anlams?z ve karma??k konu?ma biçimi görülebilir. Bazende hastalar
kendileri kelime uydururlar, bu kelimeler kendilerince bir anlam ifade etmektedir.Asl?nda anlams?z gibi görülen konu?maya dikkat edilirse çokta anlams?z olmad??? içeri?inin oldu?u görülebilir. Bu konu?ma biçimi ki?inin ça?ri?imlar?n?n h?zlanmas? ile ilgilidir. Dü?üncede bu h?zlanman?n yan?nda duraklamalar da görülebilir.
Hastalar konu?urken ani duraklamalar, bloklar genelde buna ba?l?d?r. Dü?ünceler genelde çocuksu ve büyüseldir. Hastalarda gerçekle ba?lant?s? olmayan inan??lar görülebilir. Bu hastalarda görülen baz? dü?üncelere ?u örnekler verilebilir; telefonlar? dinlemekte, insanlar kendisini takip etmekte, herkes dü?üncelerini bilmektedir, kötülük yapmak isteyen ki?iler vard?r, hatta ev içindeki yak?nlar? bile kötülü?ünü istemekte ve kendisine zarar vermek için planlar yapmaktad?r,televizyondan mesajlar almakta, herkes kendisine manal? manal? bakmaktad?r,
iç organlar? parçalanm?? ve yok olmu?tur, telepatik güçleri vard?r, uzayl?lar kendisi ile ba?lant? kurmaktad?r v.b.
Gerçekle ba?lant?s? olmayan sesler i?itilebilir. Bazen bu sesler baz? komutlar vermekte, alay etmekte veya kötü sözler söylemektedir. Yine gerçekte olmayan
hayaller görülür. Garip ?ekiller, korkunç yarat?klar olabilir. Hastalar bu ses ve görüntülerin gerçekte olup olmad???n? ay?rt edemez. Ço?u zaman bunlardan rahats?z olurlar ve korkarlar. Bunlar? kendi beyinlerinin bir ürünü olarak kabul etmez ve genelde d??ar?dan birileri taraf?ndan yap?ld???n? dü?ünürler. Bazen bu seslere yan?t verir, konu?maya ba?larlar veya görüntüleri takip ederler.Hastalar?n bu hareketleri d??ar?dan gözlendi?inde kendi kendine konu?uyormu? veya sabit bir noktaya bak?yormu? gibi gelir. 
Negatif belirtilerde; toplumsal çekilme, içine kapanma, ilgi ve istek azl???,kendine bak?mda azalma, konu?ma ve hareketlerde azalma gibi belirtiler görülür.

Duygulan?mda azalma görülür. Hastalar?n jest ve mimiklerinin azald??? görülür.Olaylara uygun tepkiler veremezler. Ço?u zaman yüzlerine maske giymi? gibi tepkisiz bir görünüm sergilerler. Bazen de uygunsuz tepkiler verdikleri görülür, a?lanacak
yerde güler veya gülünecek yerde a?layabilirler. Genelde hareketler azalm??t?r.
Harekete ba?lama güçlü?ü görülür. ?leri evrelerde hareketsiz uzun süre durduklar? görülebilir. Bu hareketsizli?in nedeni s?kl?kla ileri derecede karars?z kalmakla ilgilidir. Bazen bu uzun süreli hareketsizli?in ard?ndan ani beklenmeyen bir hareketlilik olabilir, hasta yaydan f?rlam?? ok gibi eyleme geçebilir.  Hastalar
toplumsal olaylara ilgi ve isteklerini genelde kaybederler. Toplumsal çekilme, okul ve i?e devam edememe, arkada?lardan uzakla?ma, yaln?z kalmay? tercih etme s?k görülür. Dikkat toplama güçlü?ü vard?r, hastalar bir konuya odaklanamazlar.

?izofreni hastalar?nda sald?rganl?k s?k görülen belirti de?ildir. Ancak ?izofreni belirtileri ortaya ç?kmadan önce sald?rgan ki?ili?i olanlarda hastal?k ortaya ç?kt?ktan sonra sald?rganl?k görülebilmektedir. Bunun d???ndaki hastalar genelde içine kapan?kt?r. ?üphecili?i olan hastalar ilaç kullanm?yorlarsa sald?rgan olabilirler. Genelde aile içinde veya arkada? ortam?nda sald?rgan davran??lar gösterirler. Yine alkol ve madde ba??ml?l??? olan ?izofrenlerde sald?rganl?k görülebilir.  ?izofrenide intihar riski normal topluma göre fazlad?r. Hastalar?n %10’unda intihar giri?imi görülebilmektedir. Hangi hastan?n intihar edece?ini önceden
kestirmek genelde güçtür. 

 

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Ynt: ?izofreni Nedir ?
« Yanıtla #2 : 05 Temmuz 2009, 14:00:00 »
??ZOFREN? NEDENLER? NELERD?R ?
 
 
?izofreninin kesin nedeni tam olarak bilinememektedir. Bu konuda de?i?ik teoriler ileri sürülmektedir. Klinik izlemelerde   kan ba?? olan ki?ilerde genetik yatk?nl???n oldu?u ba?ka nedenlerin de araya girmesi ile hastal???n ortaya ç?kt??? görülmektedir.
Tek yumurta ikizlerinin birinde ?izofreni görülmesi durumunda di?erinde ?izofreni ortaya ç?kma olas?l??? %50, anne baban?n ikisinin birden ?izofren olmas? durumunda çocuklarda ?izofreni görülme olas?l??? %40, anne veya baban?n ?izofren olmas?
durumunda çocuklarda görülme olas?l??? %8, karde?lerden birinin ?izofren olmas? durumunda di?er çocukta hastal???n görülme olas?l???  %12’dir. Genetik geçi?ten sorumlu tutulan baz? genler vard?r ancak bu konu henüz tam olarak ayd?nlat?lamam??t?r.

?izofren hastalar?n beyin tomografisi ve MR gibi radyolojik incelemelerinde beynin baz? bölgelerinde de?i?iklikler tespit edilmektedir ancak bu de?i?ikliklerin ?izofreniye özgü olmad??? bilinmektedir. Yine ölen ?izofren hastalar?n beyin
biyopsilerinde beyinde baz? doku de?i?iklikleri görülmektedir. Bu de?i?ikliklerin de hastal?k olu?madan önce mi oldu?u veya hastal???n ortaya ç?k??yla m? geli?ti?i bilinememektedir.
Beyin biyokimyas? ile ilgili ara?t?rmalarda beyinde haberci rolü üstlenen (nörotransmitter) maddelerden biri olan dopaminin aktivite art???n?n hastal??a yol açt??? bilinmektedir.
Son y?llarda dopamin yan?nda serotonin ve norepinefrin gibi di?er habercilerinde ?izofreni olu?umunda rol oynad??? belirtilmektedir. Kullan?lan ilaçlar da bu sistemler üzerinden etki etmektedir. Her hastada ayn? belirtilerin ortaya ç?kmamas?,her ilac?n her hastaya yaramamas? hastal???n ortaya ç?k???nda bu maddelerle ilgili ki?iden ki?iye de?i?en özelliklerin oldu?unu dü?ündürmektedir. Hastal???n ortaya ç?k?? nedeni olarak baz? hastalarda dopamin sistemi daha etkin olurken baz?lar?nda sorun daha çok serotonin sisteminde olabilir.
Ba????kl?k sisteminin bu hastal??a yol açt??? öne sürülen teoriler aras?ndad?r.
Gebelik s?ras?nda grip enfeksiyonu geçiren annelerin çocuklar?nda bu hastal???n ortaya ç?kt??? ileri sürülmü?tür, ancak ara?t?rmalar bunu desteklememektedir.

Çevresel baz? etkenler hastal???n ortaya ç?k???nda rol oynamaktad?r. Kalp hastalar? nas?l çevresel stres yaratan durumlardan olumsuz etkileniyorsa veya stresli bir ya?am olay? nas?l hastal???n ortaya ç?kmas?nda rol oynuyorsa ?izofrenlerde
de ayn? durum geçerlidir. Bu hastalarda tek ba??na ilaç tedavisi genelde yeterli olmaz, stres yaratan durumlar?n da ele al?nmas? gerekir. Baz? aile yap?lar?n?n ?izofreniye yol açt??? öne sürülmü? ve ?izofren aileler modeli geli?tirilmeye çal???lm??t?r, ancak sonra yap?lan ara?t?rmalar bu teoriyi desteklememi?tir.

?izofrenlerde hormonlarda baz? de?i?iklikler oldu?u ve bunun da hastal??a yol açt??? belirtilmektedir.
Baz? yap?sal ve kimyasal bozukluklar?n ?izofren hastalar?n alg?lar?nda bozulmalara yol açt??? ve hastalar?n alg?lar?nda seçicilik olmamas? dolay?s?yla beynin çok fazla uyaranla kar??la?t??? öne sürülmektedir. Örne?in normal ki?ilerde bulunduklar? ortamda ayn? anda ortaya ç?kan seslere kar?? bir seçicilik vard?r, televizyonun sesini dinlerken d??ar?da ba??ran sat?c?n?n sesini alg?lamayabilir, oysa ?izofrenlerde bu seçicili?in olmad??? ayn? anda var olan tüm seslerin alg?land??? ve beynin
fazla uyaranla kar?? kar??ya kald??? belirtilmektedir. 
Stres-diyatez teorisine göre bünyesel olarak yatk?n olan ki?ilerde stresli bir durumla kar??la??ld???nda ?izofreni ortaya ç?kmaktad?r. ?izofreninin ortaya ç?k???nda biyolojik, psikososyal ve çevresel etkenlerin birlikte rol oynad???, stres yaratan bir durumla kar??la??ld???nda hastal???n ortaya ç?kt??? ve stres yaratan durumun da bu etkenlerden biri ile ilgili olabilece?i belirtilmektedir.Örne?in ortaya ç?kar?c? etken  enfeksiyon gibi biyolojik bir neden veya bir yak?n?n? kaybetme veya sorunlu bir ailede ya?ama gibi psikolojik bir neden olabilir. Her enfeksiyon hastal??? olan  veya her yak?n?n? kaybeden ?izofreni olmaz, bu
hastal???n ortaya ç?k??? için bünyesel yatk?nl???n da bulunmas? gerekir.
 

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Ynt: ?izofreni Nedir ?
« Yanıtla #3 : 05 Temmuz 2009, 14:00:15 »
??ZOFREN? TANISI NASIL KONUR ?
 
  
?izofrenide görülen belirtiler ba?ka psikiyatrik hastal?klarda da görülebilir.
Hiçbir belirti tek ba??na tan? koydurucu de?ildir. Tan? psikiyatri uzman? taraf?ndan hastan?n ruhsal muayenesi, hasta yak?nlar? ile görü?me ve ço?u zaman hastan?n klinik izlenmesi sonucu konur.
?izotipal ki?ilik bozuklu?u, ?izoaffektif bozukluk, bipolar duygulan?m bozuklu?u ?izofreni ile s?kl?kla kar??an bozukluklard?r.  
Baz? bedensel hastal?klar?n seyri s?ras?nda da benzer belirtiler görülebilir, bu nedenle ay?r?c? tan?y? yapabilmek için fizik muayene ve kan tahlillerinin yap?lmas? gerekir.
Alkol ve madde ba??ml?l??? olan veya baz? ilaçlar? kullanan ki?ilerde de benzer belirtiler olabilir. Hastan?n öyküsünün al?nmas? s?ras?nda buna dikkat edilmeli ve öyküde bu durumlardan bahsediliyorsa buna yönelik tetkiklerin yap?lmas? gerekmektedir.

 
Kaynaklar:psikoloji.com

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2023, SimplePortal