* ?statistikler

 • stats Toplam Üye: 1
 • stats Toplam İleti: 657
 • stats Toplam Konu: 288
 • stats Toplam Kategori: 11
 • stats Toplam Bölüm: 58
 • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Dü?üncenin Suç Say?ld??? Türkiye'de "Nefret Suçlar? Yasas?" Yok  (Okunma sayısı 17163 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı uzumbaba

 • Sitelerimizi ziyaret ediniz
 • Yönetici
 • Tam Üye
 • *****
 • İleti: 126
 • Karma +0/-0
  • üzümbaba sitesi
Dü?üncenin Suç Say?ld??? Türkiye'de "Nefret Suçlar? Yasas?" Yok

"Nefret Söyleminin Kayna?? Devletin Kendisi!"


"Nefret suçu" ve "Nefret Suçlar? Yasas?", Türkiye için iki "yabanc?" kavram. Fakat en k?sa süre içinde bu kavramlarla tan???lmas?nda fayda var. Zira Türkiye'nin parças? olmaya çal??t??? Avrupa Birli?i'ne üye ülkeler, az?nl?klar? ço?unluklar?n öfkesinden bu yasa ile korumaya çal???yor. Peki "nefret suçu" ne? Kim, ne yapt???nda nefret suçu i?lemi? say?l?yor? Nefret suçlar?n?n ma?durlar? kimler? Dünyada ve Türkiye'de i?lenen nefret suçlar? neler? Türkiye'de Nefret Suçlar? Yasas? olsayd? ne olurdu? Yeni Aktüel bu sorulara cevap arad?.

"Ermeni dölü' diyen mahkemeye!", "'Yunan tohumu' demek art?k suç!", "'Haç? koynunda ç?kt?' diyen yand?!", 'Yezid'in k?z?' diyenin vay haline!", "'Pis Çingene' diyen hapsi boylayacak!", "E?cinsel katillerine 'a??r tahrik indirimi' yok!", "'Korkak Yahudi' ifadesi tutuklanma nedeni!", "'Terörist Kürtler' diyen 20 y?ldan yarg?lanacak!", "'K?z?lba?'?n önde gideni" diyen mahkemelik!", "'Kad?n akl?yla' demek a??r tahrik!"Bir sabah uyanacaks?n?z ve elinize ald???n?z gazetelerde, bu okuduklar?n?za benzer man?etlerle kar??la?acaks?n?z. Çünkü o gün, Türkiye'de art?k Nefret Suçlar? Yasas?'n?n yürürlü?e girmesinin zorunlu hale geldi?i konu?uluyor olacak. Bunun ne zaman vuku bulaca??n? söylemek güç. Çünkü dünyada ilk Nefret Suçlar? Yasas? farkl? inanç, etnik köken ve kültürden gelen topluluklardan olu?an ABD'de bile ancak 1980'lerde uygulamaya ba?land?. Bununla birlikte, farkl?l?klara tahammül gücü zay?f olan Türkiye'de, yasan?n tart???laca?? sürecin uzun ve sanc?l? olaca??n? ?imdiden söylemek mümkün.
Ortak ma?durlar: Kad?nlar,e?cinseller ve Çingeneler
Peki nefret suçu ne? Kim, ne yapt???nda nefret suçu i?lemi? say?l?yor? Nefret suçlar?n?n ma?durlar? kimler? Dünyada ve Türkiye'de i?lenen nefret suçlar? neler? Bu suçlar nas?l önlenebilir? Pembe Hayat Dayan??ma Derne?i Hukuk Dan??man? Avukat Senem Do?ano?lu, k?saca "dü?manl?k temelli suç" olarak tarif ediyor nefret suçunu. Avrupa Güvenlik ve ??birli?i Te?kilat?'n?n (AG?T) tan?m?n? hat?rlat?yor ard?ndan: "Bir ?ahsa veya mülküne kar?? i?lenen herhangi bir suçun kayna?? o kimsenin ?rk?, rengi, etnik kökeni ya da uyru?u, dini, cinsiyeti veya cinsel yönelimi, cinsiyet kimli?i, ya??, fiziksel veya zihinsel engelleri yahut buna benzer bir aidiyeti ise, bu suç nefret suçudur." Buna göre "aidiyetleri" nedeniyle birine sözlü tacizde, tehdit edici davran??larda, fiziksel sald?r?da, cinsel taciz ve tecavüzde bulunan; ad veya lakap takan, sark?nt?l?k eden, gözda?? veren, e?yalar?na zarar veren, gasp eden ki?i nefret suçu i?lemi? say?l?yor.
?zmir Barosu avukatlar?ndan Ali Koç ise "nefret suçu ma?durlar?" konusuna de?inirken, "aidiyet" kavram?yla "az?nl?k" kavram?n? bulu?turmaya özen gösteriyor: "Cinsel, dinsel, etnik, siyasi, felsefi, s?n?fsal ve benzeri nitelikleri dolay?s? ile bir az?nl?k olu?turan hemen herkes nefret suçu ma?duru olabilir. Bu ba?lamda Türkiye'de Kürtler, Ermeniler, Yezidiler, Aleviler, H?ristiyanlar, Yahudiler nefret suçu ma?duru olabilirken; Almanya'da Türkler, Müslümanlar, Yahudiler bu suçun ma?duru olabilmektedir." Avukat Koç, "nefret suçu ma?durlar?"n?n siyasi ve toplumsal yap?ya ve zamana göre de?i?iklik gösterebildi?ini, ancak hemen her toplumda kad?nlar?n, e?cinsellerin ve Çingenelerin bu suçun ortak ma?durlar? oldu?unu ifade ediyor.
Türkiye'de i?lenen nefret suçlar?yla ilgili aralad???m?z pencereyi açmadan önce, dünyaya projektör tutmakta fayda görüyoruz. AG?T'in 2007 y?l? raporu ilginç veriler içeriyor. Rapora göre, kurulu?a üye 56 ülkenin sadece 15'i ?iddet içeren ve ?iddeti te?vik eden nefret suçlar?yla etkili biçimde mücadele ediyor. Di?er üye ülkelerde nefret suçlar? ceza kapsam?na girmesine ra?men, nefret söylemine ba?l? suçlarda art?? oldu?u göze çarp?yor. Buna ra?men aç?lan dava say?s? artm?yor, savc?lar?n gereken takibat? yapmad??? görülüyor. Arnavut, Rumen ve Afrika kökenli göçmenlerin hakarete ve ?iddete maruz kald?klar? ?talya ve Norveç, nefret suçlar?yla ilgili istatistikleri kamuoyuna aç?klamamakta ?srar ediyor. 2005 y?l?nda Londra ve Madrid'de meydana gelen bombal? sald?r?lar?n ard?ndan Müslümanlara yönelik ?iddetin artt??? gözlemleniyor. Avrupa'da birçok kentte Müslüman mahallelerinde maskeli gençlerden olu?an çeteler rastgele ?iddet uygularken, Yahudilere yönelik sald?r?lar da t?rman?yor. Rapor, a??r? sa?c? veya a??r? dinci gruplar?n radikalle?melerinde medyan?n önemli bir rol oynad???n? vurguluyor. Nefret söyleminde bulunan ve bundan vazgeçmeyen bas?n yay?n kurulu?lar?na hiçbir cezai yapt?r?m uygulanmad???na da özellikle dikkat çekiyor. Antisemit man?etlerin göze çarpt??? ülkeler aras?nda Do?u Avrupa ülkeleri ve Rusya'yla birlikte Türkiye de bulunuyor.
AG?T, üye ülkelerde nefret suçlar?n?n önlenmesi konusunda üç noktaya dikkat çekiyor. Birincisi, nefret suçlar?n?n izlenmesi için devlet bünyesinde gerekli birimlerin olu?turulmas?, var olan birimlerin güçlendirilmesi ve kamuoyuna bu konuda raporlar sunulmas?. ?kincisi, nefret suçlar?n?n en a??r cezalarla yarg?lanmas? için gerekli yasal düzenlemelerin yap?lmas?; var olan yasalar?n gerekti?i biçimde kullan?lmas?. Üçüncüsü, medya kanal? ile i?lenen suçlar?n, hedef göstermelerin mutlaka cezaland?r?lmas?; yasal süreç hakk?nda kamuoyunun bilgilendirilmesi.
Türkiye'de Nefret Suçlar? Yasas? olsayd? ne olurdu? Malatya Zirve Yay?nevi'nde misyonerlik yapt?klar? gerekçesiyle üç ki?inin öldürülmesi sonucu aç?lan davan?n müdahil avukatlar?ndan Ali Koç, bu soruya ?u yan?t? veriyor: "Nefret Suçlar? Yasas? olsayd?, Türkiye'deki herhangi bir az?nl???n a?a??lanmas? ve d??lanmas? söz konusu olamazd?. Örne?in Rahip Santoro öldürülmez, Malatya katliam? ya?anmaz, Hrant Dink öldürülmez, 6-7 Eylül Olaylar? ya?anmazd?. Nefret söylemi, bu tür suçlar?n i?lenmesini toplumsal düzeyde me?ru kabul eden bir zihniyetin olu?mas?na yol açmaktad?r. Çünkü hedef al?nan grup ?eytanla?t?r?larak, toplumun di?er grup ve bireylerine dü?man olarak gösterilmekte, dolay?s? ile bunlar?n yok edilmesine yol açan toplumsal iklimi olu?turmaktad?r." Avukat Senem Do?ano?lu ise ?öyle bir yorumda bulunuyor: "Türkiye'de Nefret Suçlar? Yasas? olsayd? Malatya, Hrant Dink katliam? gibi davalar?n iddianame ve kararlar?nda nefret suçu te?hisi yap?l?r, faillerin çok daha a??r ?ekilde cezaland?r?lmas? mümkün olabilirdi."
Nefret Suçlar? Yasas?'n?n yürürlü?e girmesi Türkiye'de neyi de?i?tirir? ?lgili yasa, sosyal ve siyasi hayata nas?l yans?r? Avukat Do?ano?lu "Ayr?mc?l?k, dü?manl?k gibi kültürel kodlara içkin davran??lar?n cezaland?r?lmas?yla nefret suçlar?n?n da sona erece?i gibi bir denklem kurmak zor" dedikten hemen sonra ekliyor: "Ancak yürürlükte böyle bir düzenleme olsa muktedirler bu kadar kolay 'Ya sev ya terk et' diyemez. Her gün sokak ortas?nda transseksüel oldu?u için ba??ndan pompal? tüfeklerle insanlar?n öldürülmeyece?i yahut e?cinsel bir bireyin hayat? boyunca alaylarla an?lmayaca?? umudunu ta??mam?za vesile olaca?? da muhakkak. Buradaki dezavantaj, -kanunlar?n uygulanmas? esnas?nda s?kl?kla kar??la??lan- az?nl?klar?n korunmas? amac?yla öngörülmü? hükümleri 'bask?n' olan kimlikleri korumaya yönelik yorumlayan yarg?sal tutumun çok sert olmas?." Avukat Koç ise "Türkiye'de nefret söyleminin kayna?? devletin kendisi, kurumlar? ve memurlar?d?r. Devlet d??? ki?i ve kurumlar da söylem ve eylemlerini devletin nefret ve ayr?mc?l?k içeren söylem ve eylemleri üzerine oturtmaktad?r" dedikten sonra bir öngörüde bulunuyor: "Türk Ceza Kanunu'nda nefret ve ayr?mc?l??? yasaklayan maddeler olsa da, bürokratik, polisiye ve adli uygulama bu maddeleri amaçlar?na uygun yorumlamakta. Bu maddeler dezavantajl? ki?i ve gruplar?n korunmas? amac?yla de?il, bizzat hâkim kimlik olan Türk kimli?i ile devletin kendisinin veya çe?itli kurumlar?n?n korunmas? amac?yla kullan?lmakta. Bu maddelerin nefret ve ayr?mc?l??? yasaklar ?ekilde uygulanmas? mümkün. Ancak y?llar?n devlet gelene?i ile adli gelene?inin k?r?lmas? mümkün de?il. Bu nedenle, gerçekten bir toplumsal dönü?üm sa?lanabilmesi için özel amaçl? ve özel nitelikli bir Nefret Suçlar? Yasas? ç?kar?lmal?, bunu yaparken nefretin öznesi olan gruplar?n kat?l?m? sa?lanmal?d?r."
"Dü?ünceyi" suç sayan hukuk anlay???n?n, "nefreti" ne zaman suç kabul edece?ini bilmiyoruz. Son tahlilde sözü, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ?nsan Haklar? Hukuku Uygulama ve Ara?t?rma Merkezi'nde ders veren Kür?at Kahramano?lu'na b?rak?yoruz: "Avrupa Birli?i sürecindeki Türkiye'nin bir Nefret Suçlar? Yasas? ç?karmas? gerekecek. Ama bu AB zoruyla de?il de, vatanda?lar?n ihtiyac? oldu?u için yap?lsa ne kadar iyi olur"

Perihan Özcan / Yeni Aktüel

Kaynak: www.yeni-sentez.net  03-10-2009
« Son Düzenleme: 30 Kasım 2009, 06:31:11 Gönderen: uzumbaba »

SevaL_24

 • Ziyaretçi
Bir nevi insanl?k alemine ho?görü kazand?rmay? amaçlayan bir yasa gibi görüyorum bunu.Çünkü suç k?sm? bu ise; insanlar?n bu ülke de haddinden fazla sayg? ve ho? görüye ihtiyaçlar? var.Hele de ayr?m ve bahsi geçen di?er konular da.

Sorun sadece insanlarda da de?il,bas?n-yay?n'?n?n da bu suçu gündem ba?l?klar?n da defalarca i?ledi?ine tan?k olduk bu ülke de.Yanl? yay?n yapan bas?n yay?n ve medya kurulu?lar?,gazeteler vs. yolu ile kendi görü?leri do?rultusun da tarafl? ba?l?k ve metinlere fazlas?yla yer veriyor.Bir di?er ?ahs? karalayan,küçük dü?üren,toplum üzerinde olumsuz etkilere sahip bir sürü olumsuzluklar bar?nd?r?yor.Bu kavram yasa olarak gelirse birgün,insano?lu'na normal ?artlar da bakma zorunlulu?u gelmi? olacak.Buna hor görme,yad?rgamama,yok etmeme,tuhaf ?eyler yaz?p çizmeme de dahil.

Türkiye gibi iç ritüelin de bu denli kar???k toplumlar bar?nd?ran bir ülkeye bu tür bir yasan?n ?art oldu?unu dü?ünüyorum.Bir alevi vatanda? olarak bu ülke de bu yönümü söyledi?im de insan üstü bir durummu? gibi yad?rganmaktan ve iftiralara kurban gitmekten b?kt?k.Her bir gazete ba?l???n da aleviler hakk?nda tip söylemler oluyor.Belli aç?kca yapan yay?nlar,taraf olduklar? için bunlar? çokta rahat yap?yor.Bu ülke de insan?n özlük haklar?na,benli?ine sayg? yok.Her?eyden önce bunlar kazand?r?lmal? bu ülke ye.?lerleyen teknolojiye,geli?en ça?a ra?men hala beyni geride kalm??,gelimemi?,kat?la?m?? zihtiniyetleri fazlas?yla bar?nd?r?yoruz içimiz de.Tüm bunlar?n önüne geçen ve özlük haklar?n? ciddi mana da koruyan yasalar gelmesi tek temennim ki.Görülen üzere pekte kolay gelece?i gözükmüyor,ülke de bir ba?bakan?n dahi çiftçisini toplum önünde i?renç bir üslupla azarlad???n? göz önünde tutarsak,bu tür bir yasan?n bize kabul edili?i nas?l olur çok merak ediyorum.Hala aleviye k?z?lba? denilen br ülke de ya??yoruz.

A.B. diye diye yan?p tutu?uyor,her maddeye ayak uydurma pe?inde saçmalay?p duruyor bu ülke.A.B.'ye girince de aln?m?za alt?n tak?lacak zaten.Biz A.B.'den önce MEDEN? ÜLKELER aras?na girmeyi ba?aral?m bence.Önce insan olmay?,insan?m?z? ezmemeyi,haklar?n? korumay? ö?renelim.Her?eyden önce tahammül etmeyi ö?renmek gerek.Bu çok önemli bir konu asl?nda çünkü; bu ülke insan?n?n birbirini çekmeye tahammülü yok,çok k?t ve kapal? dü?ünceler bar?nd?r?yoruz.Günden güne en sevmedi?im ?ey olan kine daha çok bürünüyor insanlar! Hergün bir yenisine tan?k oluyoruz.Bu ülke de karde? karde?i,bir tak?m sorunlar? yüzünden tutup öldürüyor,bunun bir sorun oldu?unu kabul etmiyorsa bence as?l anormallik burdad?r bu ülke de.Bu konu da bir çok insan?n uzun süren psikolojik e?itimlere tabii olmas? gerekli bence.Ben art?k sokak ortas?n da arkada??n? tekmeleyip,küfürler ya?d?ran,ne oldu?unu dahi bilmeden ona s?rf mezhebi yüzünden kar?? ç?kan bilinçsiz zihniyetler görmekten çok s?k?ld?m. Di?erlerine s?ra gelecekse gelir zaten.Önce bunlar hal edilsin bu ülke de.
« Son Düzenleme: 14 Şubat 2010, 14:58:49 Gönderen: SevaL »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2023, SimplePortal