* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: 3G Teknolojisi Testte  (Okunma sayısı 6559 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SevaL_24

  • Ziyaretçi
3G Teknolojisi Testte
« : 05 Eylül 2009, 23:23:37 »
3G teknolojisi testte

Yazan: Özgür Çetin Cuma, 04 Eylül 2009 09:06
Cnet Türkiye olarak ilk kez bir hizmeti test ediyoruz. Ülkemize geç de olsa gelen h?zl? mobil ileti?im teknolojisi 3G’nin en kapsaml? testini siz cnetturkiye.com okuyucular? için haz?rlad?k.


Güzel ülkemin güzel topraklar?na biraz geç de olsa gelen 3G teknolojisi, biraz da reklamlar?n etkisiyle  ‘sanki büyük bir nimet ve hayat?m?z? kökten de?i?tirecek’ bir hizmet gibi sunuldu. 3G’nin hayat?m?z? de?i?tirece?i konusunda hem fikirim ancak bu reklamlardaki kadar h?zl? ve k?sa sürede olmayacak. Her teknolojide oldu?u gibi 3G’de de al??mak ve kullan?m?n yayg?nla?mas? için biraz zamana ihtiyaç var.

3G NED?R?
En basit dille bir önce nesil 2G’ye göre teoride 100, pratikte ise 10 kat daha h?zl? bir mobil ba?lant? teknoloji 3G. Daha basit bir örnek vermek gerekirse: Daha önce yollar? bozuk oldu?u için saatte 60 KM’nin üstüne ç?kamad???n?z toprak yol asfaltland? ve duble yol (geli?-gidi? ayr?) getirildi. Art?k bu yolda saatte 120 KM’ye kadar gidebileceksiniz. ??te milyon TL’lik reklam kampanyalar?n?n anlatmak istedi?i bu. ??in görüntülü görü?me boyutu ise ‘buzda??n?n görünen’ yüzü. Görüntülü konu?ma 3G’nin çok küçük bir bölümünü olu?turuyor. Yakla??k 1 ayd?r kulland???m?z bu teknolojiyi kaç kere görüntülü konu?mak için kulland?k bunu sorun kendinize.

FREKANS KONUSU
Halen kullan?mda olan 3G’de A, ve C olmak üzere 3 farkl? frekans tipi bulunuyor.  A frekans? 45 Mhz, B frekans? 35 MHz ve C tipi frekans ise 25 MHz. Frekanslar?n h?za do?rudan etkisi yok. Ancak yüksek frekans, kapal? mekanlarda daha iyi çekim gücü anlam?na geliyor. Bu da kapal? mekanlarda etki mesafesi daha yüksek bir ?ebeke anlam?na geliyor.

TEST? NASIL YAPTIK?
Testimiz için operatörlerden sa?lanan (biri biraz zor oldu ama sonunda o da oldu) 3 adet USB modem kulland?k. Bütün testlerde ayn? lokasyon ve ayn? cihaz üzerinden ba?lant? yapt?k. Testler genelde iki ?ekilde yap?ld?: Birincisinde ayn? sunucu üzerinden ayn? dosyay? download ettik. ?kinci testte ise www.speedtest.net üzerinden Bursa’daki bir sunucu ile dosya al??veri?i yapt?k. Her bir test için ayr? ayr? de?er bulduk. Ayr?ca speedtest.net üzerinden herbir operatör için Türkiye genelindeki ortalamay? gözlemledik. Testin tamam? ?stanbul’da yap?ld?. Farkl? bir ?ehir ya da lokasyon kullanmad?k. Testlerin birinci mekan? Maslak oldu. ?kinci mekan olarak Taksim’i belirledik. Son testimizde ise hareket halinde iken Bo?az Köprüsü ile Kozyata?? aras?ndaki h?zlar? ölçtük.
Biz bilgisayar yard?m? ile internete ba?lanmak için firmalar?n çe?itli kampanyalarla sundu?u USB modemleri kulland?k. Uygun bir cep telefonunuz varsa kablo ya da Bluetooth fonksiyonu yard?m? ile USB modem olmadan da internet ba?lant?s?n? sa?lamak mümkün. Ancak kendi cep telefonu hatt?n?zla yapt???n?z ba?lant? aktif oldu?u sürece sesli (ya da görüntülü) görü?me yapam?yorsunuz. Aynen eski dial-up modemlerde oldu?u gibi internete girdi?inizde ses ileti?imi kapat?l?yor. ?kiz kart ad? verilen ay?n kart?n bir benzerini alsan?z bile durum böyle. Bu bak?mdan USB modem ile kullanmak (çok s?k internete girmeniz gerekiyorsa) daha mant?kl?. Ayr?ca baz? üreticilerin bilgisayarlar?nda do?rudan 3G modem özelli?i bulunuyor. ?imdilik fazla yayg?n olmayan bu özelli?in uzun vadede yayg?nla?aca??n? söylemem mümkün.  


Vodafone'un yaz?l?m?

USB MODEMLER

Test için bize gönderilen USB modemlerin tamam? HUAWEI marka idi. Hepsinin de USB modem özelli?inin yan? s?ra microSD bellek yuvas? da bulunuyor. Yani içine microSD bellek kart? takarsan?z modemleri USB bellek olarak da kullanabiliyorsunuz. Güzel bir hizmet.Vodafone'un USB modemi

Tasar?m olarak en be?endi?im modem Vodafone’unki oldu. USB belleklerde oldu?u gibi gizlenebilir bir uca sahip olan bu modem hem ??k hem de az yer kapl?yor. Turkcell’in modemi kapakl? bir tasar?ma ve yuvarlak hatlara sahip. Kapak ise tasar?ma eklenmi? bir ip yard?m? ile gövdeye tutturuluyor. Bu sayede kapa?? kaybetmiyorsunuz. Avea’n?n modemi ise en büyük ve iri modem. K?rm?z? ve siyah renkleri bar?nd?ran modemde kapak için bir mekanizma bulunmuyor. Ancak bu ?ekilde kapa?? kaybetme riski çok yüksek. Tavsiyem bu kapa?? kaybetmemeye çal???n.Avea'n?n USB modemi

Her üç modem de 7.2 Mbps maksimum h?za sahip. Turkcell k?sa bir süre sonra 21 Mbps deste?ine sahip bir modem de piyasaya sürecek. Bence ?imdilik 7.2 Mbps h?z? fazlas?yla yeterli. Zaten ço?u yerde bu h?za yakla?man?z bile mümkün de?il o da ayr? bir konu.  Turkcell'in USB modemi

Her üç modemi de özel yaz?l?mlar? ile kullanabiliyorsunuz. Yaz?l?mlar?n SMS gönderme ve alma özelli?i bulunuyor. Bütün modemler SIM kart ile çal???yorlar ve bu kartlar?n ayn? zamanda görü?me yapma özelli?i de bulunuyor.  

F?YATLAR
3G üzerinden bilgisayar yard?m? ile internete girme konusunda en karma??k nokta fiyatlar. Her operatörün kendine göre bir tarifesi var. ??te yaz?n?n kaleme al?nd??? tarihte operatörlerin web sayfalar?ndan derledi?imiz fiyat tarifeleri:


USB modemleri ald?ktan sonra aç?l?? ücreti olarak 30 TL ödeniyor. Ard?ndan her ay al?nan 1 TL’lik bir vergi al?n?yor. Bunun d???nda her ay standart olarak ald???n?z pakete göre belli bir ödeme yap?yorsunuz.


Avea'n?n yaz?l?m?

Yukar?daki tarifelere ek olarak baz? farkl? uygulamalar da var. Örne?in Vodafone’da günlük 3G kullan?m? da sat?n alabiliyorsunuz (modeminizin oldu?unu ya da bu i? için cep telefonunu kulland???n?z? varsayiyoruz). Ayr?ca Avea’da TTNet ile yap?lan i?birli?i çerçevesinde ald???n?z USB modemlerle birlikte her ay 600 dakika Wi-Fi TTNet hizmetini de kullanabiliyorsunuz. Yine Vodafone’da ayl?k 250 MB’l?k bir paket daha var. USB modem ya da uyumlu bir cep telefonunuz  varsa bu paketi de seçebilirsiniz (ücreti ayl?k 10 TL). Yine Turkcell’de 100 MB’l?k paket bulunuyor. Bu paketle birlikte USB modem verilmiyor. Kullan?c?n?n uygun bir cihaz? varsa bu paketi de kullanabilir.


Öte yandan ilk fatura ile birlikte devletin 3G’ye sahip GSM hatlar?ndan ald??? özel bir vergi de bulunuyor. Ayr?ca ayl?k 1 TL telsiz kullan?m ücreti de tahsil ediliyor. Örne?ik Turkcell için örnek vermek gerekirse ilk fatura olarak 44.9 TL’lik bir fatura geldi. Muhtemelen di?er operatörlerde de benzer bir durum var. Bu konuda da bilgi verelim.  Turkcell'in yaz?l?m?

MASLAK’TA SAB?T NOKTADA HIZ TEST?

Maslak’ta ?stinye Park’?n kar??s?nda bulunan ?TÜ Ar? Teknokent 2’de yapt???m?z testte sabit bir noktada ayn? cihaz ve ayn? ?artlar ile h?z ölçümü yapt?k. Bu testte Vodafone h?z anlam?nda birinci oldu. Ancak bunda Maslak’?n Vodafone’un merkezi olmas? ve ayn? binada bulunan Vodafone yaz?l?m merkezinin etkisi oldu. 11.8 MB’l?k tek dosyay? ayn? sunucu üzerinden download ettik. A?a??da bu download ve elde edilen de?erler bulunuyor (operatörler isme göre s?ralanm??t?r).

?kinci testimizde ise yine ayn? lokasyonda www.speedtest.net adresini kullanarak Mbps cinsinden ölçüm yapt?k.TAKS?M’DE SAB?T NOKTADA HIZ TEST?
Taksim’de Gezi Park?’nda yapt???m?z testlerde a?a??daki sonuçlar? bulduk. Taksim’in seçilmesinin sebebi Turkcell merkez binas?n?n burada olmas? idi. Vodafone burada Download h?z? anlam?nda Turkcell'in önüne geçmeyi ba?ard?. Ancak UPload konusunda Turkcell birincili?i b?rakmad?. Anla??lan Avea ve Vodafone Taksim'e özellikle yo?unla?m??lar.

Taksim'de Turkcell Sonuçlar?

Taksim'de Vodafone sonuçlar?

HAREKET HAL?NDE ?KEN

Testimizin en merak etti?im bölümü bu oldu. 3G’yi kullanman?n en önemli cazip noktalar?ndan biri hareket halinde de internet eri?imine imkan vermesi. Yapt???m?z testte Bo?az Köprüsü’nden Kozyata??'na kadar yolculuk yapt?k. Bu yolculuk s?ras?nda hemen hemen ayn? noktalarda hareket halinde iken 3G kullanarak speedtest.net sonuçlar?na bakt?k.  

Hareket halinde Avea ile al?nan sonuçlar


Hareket halinde Turkcell ile al?nan sonuçlar


Hareket halinde Vodafone ile al?nan sonuçlar

Speedtest.net ekran görüntülerinde ayn? zamanda Türkiye ortalamalar? da görünüyor (ekran?n sol üst kö?esinde). Yapt???m?z tüm testlerde bu ortalamalara da dikkat ettik.

RASGELE TESTLER
Testimizin bir di?er bölümünde ise ?stanbul’un farkl? yerlerinde yapt???m rasgele h?z testlerini kulland?k. Buradaki amac?m?z h?zdan çok raslant?sal olarak belirlenen lokasyonlarda her üç operatörün de 3G hizmeti verip vermedi?iydi. Yapt???m?z testlerde bizi ?a??rtan sonuçlara ula?t?k. Örne?in Levent’te Vodafone 3G hizmeti varken Gültepe’de bu hizmet yoktu. Benzer ?ekilde Taksim meydanda Vodafone 3G hizmeti varken meydandan 150-200 metre uzakla?t???n?zda kapal? bir mekanda bu hizmet bulunmuyordu. Avea ve Turkcell ile raslant?sal olarak yapt???m?z bu kontrollerde 3G hizmeti sundular. Ancak Vodafone da çekti?i yerlerde yüksek bir h?z sunarak bizi ?a??rtt?. Birçok noktada Vodafone h?z anlam?nda rakiplerinden daha iyiydi.    

UPLOAD’A D?KKAT
3G teknolojisini bilgisayar üzerinden kullanmak istiyorsan?z dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta bulunuyor. ADSL’de oldu?u gibi ücretsiz bir Upload kapasitesi yok. Yani Upload yapt???n?z miktar da toplam kotan?zdan dü?ülüyor. Ba?ka bir ifade ile toplam kotan?z Upload+Download miktar?ndan olu?uyor. Her ne kadar ‘ben bir yere dosya göndermiyorum’ deseniz bile internette gezinirken fark?nda olmadan dosya al?? veri?i yapars?n?z. E?er bir de dikkatsiz bir kullan?c? iseniz ve bilgisayar?n?zda Spy ve trojan dosyalar? varsa (ki bu tip örnekler gördüm) Upload miktar?n?z?n çok yüksek olmas? kaç?n?lmaz hale geliyor. Bu bak?mdan 3G kullan?c?lar?n?n bu Upload konusuna özellikle dikkat etmesini tavsiye ederim. Cebinizde delik olu?turacak faturalar görmek istemiyorsan?z buna dikkat edin.

KOTA A?IM ÜCRETLER?
Kotan?z? a?t???n?z takdirde her bir operatörde belli ek ücretler ödemek zorunda kal?yorsunuz. Turkcell’de bu rakam MB ba??na 0.05 TL. Vodaone’da ise her 100 MB için 5 TL isteniyor. Yani Vodafone ve Turkcell'de fiyatlar ayn?. Bu konuda en pahal? fatura ise Avea’da. Firma kotan?n a??lmas? halinde MB ba??na  0.11 TL talep ediyor.

SONUÇ
Öncelikle belirtmek isterim ki bu test bilimsel olarak geçerlili?i olan bir test de?il. Amac?m?z da en h?zl? operatörü tespit etmek de?il. Bu tarz bir testi yapmak ve bilimsel anlamda mutlak sonuç elde etmek imkans?z. Çünkü 3G’nin h?z? duruma, zamana, ba?l? bulundu?unuz baz istasyonunun yo?unlu?una, konumuzuna (istasyona olan uzakl?k) ve benzeri onlarca etkene ba?l?. Burada buldu?umuz sonuçlar? ayn? makine ve ayn? mekanlarda bir ba?kas?n?n bulma garantisi yok.

Yine de bu ve benzeri çal??malar hizmet kalitesini göstermesi aç?s?ndan önemli. Çünkü 3G’de kalite sadece h?zla ölçülmüyor. Heryerde 3G deste?inin bulunmas?, kararl? bir h?za sahip olmas?, fiyatland?rma ve di?er etkenler de tercihi etkileyecek önemli etkenlerin ba??nda geliyor. Testteki amac?m da h?zla birlikte di?er etkenleri de göz önüne sunmak ve tercihi siz kullan?c?lara b?rakmak.

Genel olarak bakt???m?zda ortalama olarak bütün operatörlerin minimum 1 Mbps download ve 1 Mbps download h?z? verdiklerini gördük. Rakamlardan elde etti?im bilgilere göre günümüzde ADSL teknolojisi için en dü?ük h?z olan 1 Mbps’i yan?m?zda ta??d???m?z bilgisayarlarda da görebiliyoruz. Bu güzel bir geli?me. ?stanbul içinde yapt???m?z testlerde Turkcell ve Vodafone’un s?k? bir rekabete girdi?ini gördük.  Avea ise bu rekabetin biraz d???nda duruyor. H?z anlam?nda iddias? olmayan firma bunu rakamlarda da gösteriyor.

3G fiyatland?rmas? anlam?nda en uygun fiyatlar konusunda net bir durum yok. Turkcell’in fiyatlar? daha uygun ama abonelik için 24 ay taahhüt vermeniz gerekiyor. Avea da ise taahhüt süresi 12 ay, Vodafone’da ise hem 24, hem 12 hem de 18 ayl?k paketler bulunuyor.

USB modemlerin h?zlar? konusunda da seçenekler farkl?. Bütün Turkcell modemleri 7.2 Mbps h?z?n? destekliyor. Vodafone’da ise 7.2 ve 3.6 Mbps seçenekleri bulunuyor. Avea’da da 7.2 Mbps deste?i var. 3.6 Mbps h?z?nda modem tercih edilebilir belki (12 ayl?k abone paketi ile sat?l?yor). Ancak ?u an bile 3-4 Mbps aras? de?erler gördü?ümüzden uzun vadede bu modemin yava? kalabilece?ini hat?rlat?r?m.

Sonuç olarak 3G’nin özellikle hareket halinde bilgisayar yard?m? ile internete girmek isteyenler için güzel bir çözüm oldu?unu söyleyebilirim. Elbette bu testin yap?ld??? ?stanbul için geçerli bir yorum bu.

Hangi operatörün tercih edilece?i ise kesin konu?ulabilecek bir konu de?il. ?imdilik 3G, eski teknoloji  2G gibi Türkiye’nin her yerinde yüzde 100 kullan?lam?yor. Hatta ?stanbul’da baz? noktalar da bile 3G’nin hizmet veremedi?i bilgilerini ald?k ve bunlar?n bir k?sm?n? gözlemledik. Her üç operatörün de 3G hizmeti veremedi?i bölgeler bulunuyor ?stanbul’da. Tercih yaparken bulundu?unuz yerde hangi operatörlerin 3G hizmeti verdi?ini ara?t?rman?z? tavsiye ederim.

Operatör baz?nda yorum yapacak olursam: Testten elde etti?im sonuca göre Turkcell hem yayg?nl?k hem de stabilite anlam?nda en iyi operatör oldu. Genel kullan?m anlam?nda Turkcell’in tercih edilebilece?ini söyleyebilirim. Ancak bulundu?unuz yerde 3G ?ebekesinin durumunu ara?t?rman?z laz?m.  Öte yandan Vodafone da yabana at?lacak bir operatör de?il. Özellikle merkezi noktalarda h?z anlam?nda Turkcell’in önüne geçen Vodafone, merkezden uzakla??lan noktalarda 2G ?ebekesine (EDGE) geçi? yap?yor. Avea ise genel olarak ba?ar?l? olsa da h?z anlam?nda di?er operatörlerin zaman zaman gerisinde kald?. Ancak sundu?u hizmetlerin stabil oldu?unu ve test etti?imiz lokasyonlar?n hepsinde 3G hizmeti sundu?u belirteyim. Ayr?ca Avea, TTNet ile birlikte Wi-Fi bulunan noktalarda 3G ile ortak kullan?m imkan? sunuyor. Bu da önemli bir etken ve tercih sebebi olabilir.

Görünen o ki 3G hizmeti ?imdilik baz? sorunlara sahip. Ba?lant?n?n bulunmamas?, stabilizasyon sorunlar? ve her yerde 3G ?ebekesinin hizmet vermemesi önemli sorunlar?n ba??nda geliyor. Ancak uzun vadede (1-2 seneye kadar) bu sorunlar?n çözülece?i ve daha stabil bir h?z ile kaliteli hizmetlerin sunulaca??n? söylemek mümkün.


« Son Düzenleme: 06 Eylül 2009, 23:20:16 Gönderen: uzumbaba »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal