* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Caz Müzik Nedir ?  (Okunma sayısı 6530 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SevaL_24

  • Ziyaretçi
Caz Müzik Nedir ?
« : 07 Temmuz 2009, 19:37:54 »
Amerika Birle?ik Devletlerindeki zencilerin ritmik karakterli müzi?i ile beyazlar?n halk havalar?n?n kar???m?ndan do?mu? çalg? müzi?i. Fakat caz, bir müzik de?ildir. Çe?itli müziklerin bir kar???m? halindedir. Amerikan?n beyaz halk?n?n din müzi?i, zencilerin dini ses müzi?i, ?spanyol Amerikasin?n halk müzi?i, Frans?z salon, dans ve opera müzi?i, Afrika yerlilerinin i? ?ark?lar? caz müzi?inde etki yapm??lard?r.

Caz müzi?i, Amerika Birle?ik Devletlerinde, Mississipi deltas?n?n en büyük ?ehri olan New Orleanstan XIX. yüzy?l?n sonlar?na do?ru bütün Amerikaya ve bütün dünyaya yay?lmaya ba?lam??t?r. Caz, k?sa zamanda, folklor s?n?rlar?n? a??p yepyeni bir sanat müzi?i hüviyeti kazanm??, Amerika ve Avrupada geni? yay?lma alanlar? bularak, ça??m?z?n en yayg?n ve en ra?bet gören bir müzi?i haline gelmi?tir.

Caz?n geli?mesi, ?u safhalarda olmu?tur:

1 - Ragtime : Bunun ba?lang?c?, eski zencilerin, çe?itli törenlerde söyledikleri ?ark?lara kadar uzan?r. Parçaya ve ritmik bir ?ekilde ayr? ayr? ve bir çok seslerin meydana getirdi?i ses dizisi takip eder. Caz?n 1917 y?l?na kadar sürmü? olan bu devresinde yeti?en musiki?inaslar?n en ünlüsü Elly Roli Martond?r. Bu devrede çal?nan parçalardan günümüze tek bir plak bile kalmam??t?r.

2 - Blues : Amerikal? zencilerin çal??ma s?ras?nda söyledikleri halk ?ark?lar? biçimi olan Blues, caz? meydana getiren en önemli unsurdur. ?fade muhtevas? bak?m?ndan zencinin iç s?k?nt?s?n?, hüznünü ifade eder.

3 - Hot Caz : Caz?n perdeye ve sahneye geçmesinden sonra geli?en melodilerle meydana gelmi?tir. Bu geli?mede herkes kendi stili bir solo yapar.

4 - Swing : Hot müzi?inin devam? ve tekamülüdür. Bu tekamülde caz?n karakteri kesin olarak belli olmu?, caz bütün cepheleriyle olgunla?m?? ve tamamlanm?? bir müzik haline gelmi?tir. Bu tekamülde bilhassa klasik musiki parçalar?n?n caz müzi?ine uydurulmas? ön planda yer al?r. Bu ça?da Louis Armstrong, Colemas Havvkins, Lester Young, Roy Eldridge, Glenn Miller gibi büyük caz sanatç?lar? yeti?mi?tir.

Cazda ölçü dört zamanl?d?r. Dört zamanl? ölçünün zay?f zaman denilen ikinci ve dördüncü vuru?lar?n?n vurgulanm?? ve temponun dinleyenlere dans etme arzusu verecek ?ekilde hafiflik ve rahatl?kla ya?at?lmas? caz?n ba?l?ca özelli?idir. Caz, armoni bak?m?ndan musikiye bir ?ey getirmemi?, buna ra?men melodi bak?m?ndan bir yenilik getirmi?tir.

Bir caz toplulu?u, enstrümantasyon bak?m?ndan melodi ve ritim olmak üzere iki bölüme ayr?l?r. Melodi bölümünde trompet , trombon, klarnet, saksafon, gibi nefesli çalg?lar?; ritim bölümünde piyano, kontrbas, gitar ve davul vard?r. Keman, flüt, akordiyon, mandolin gibi çalg?lar ya az ya da hiç kullan?lmaz

Al?nt?:frmcuk.com


 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal