* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Erzincanda ki Türbeler ve Ziyaret Yerleri  (Okunma sayısı 26080 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Erzincanda ki Türbeler ve Ziyaret Yerleri
« : 05 Temmuz 2009, 22:18:46 »
TERZ?BABA TÜRBES?

As?l ad? Muhammed Vehbi olan Terzibaba, 1779-1848 y?llar?nda ya?am??t?r. Mesle?i terzilik oldu?undan, "Terzibaba" ad?yla an?lm??t?r. Tasavvufi konular? içeren "Kenzil Fütuh" adl? bir eserleri mevcuttur. Beldenin manevi mimar? Terzibaba'n?n mezar?, kendi ad?yla an?lan ?ehir mezarl???n?n içindedir. Kutsal bir manevi ki?ili?e sahip olan Terzibaba'n?n türbesi, halk taraf?ndan ziyaret edilmektedir.MAMAHATUN TÜRBES?

Tercan ilçemizdeki Mamahatun Türbesi, Saltuklu egemenli?i dönemine ait olup,1192 y?l?nda ölen Mamahatun için yapt?r?lm??t?r.
Anadolu mimarisi içinde tek örnek olan yap?, ortada ana kümbet ve çevresindeki dairesel duvar? ile iki bölümden olu?maktad?r. Kap?s? üzerindeki kitabede Ahlat'l? Ebu'l-Nema bin Mutafattal'?n eseri oldu?u yaz?l?d?r.
HIDIR ABDAL TÜRBES?

Türbe, Selçuklu ve Osmanl? mimarisinin izlerini ta??r. Yap?ya tümüyle ta? i?çili?i hakimdir. Yap?l?? tarihi ve kim taraf?ndan yap?ld??? bilinmemektedir. Varl??? dönemin padi?ah fermanlar?yla tescil edilen, daha sonra 1925 y?l?nda yürürlü?e konan bir yasa uyar?nca kapat?lan e 24 y?l sonra yeniden aç?lan H?d?r Abdal Sultan Türbesi tarihe ???k tutan an?t bir eser olarak halk?m?z?n ziyaretine aç?k bulunuyor.kemaliye ilçesi ocak köyündedir.A? BABA

Tercana l5 km. uzakl?kta Akyurt köyündedir. A?açl?k ve sulu bir mesire yeridir. Kutsal say?lan bu yer halk taraf?ndan ziyaret edilmekte ve kurban kesilmektedir.


MEL?K GAZ? TÜRBES? ( Sultan Melik )

Halk aras?nda Sultan Melek olarak adland?r?lan türbe, Kemah ilçesinin giri?indedir.Sekizgen plan üzerine altl?-üstlü olarak in?a edilmi? olan türbenin alt kat?nda, 1071-1228 y?llar? aras?nda Kemah’a egemen olan Selçuklulara ba?l? olan Mengücek Beyli?i döneminde ya?ayan Sultan Melik’in mumyas? ve 5 tane mezar bulunmaktad?r.
BA?KÖYLÜ HASAN EFEND?

Ba?köylü Hasan Efendi´nin Türbesi olarak an?lan bu mabet, özellikle yaz?n hergün üzerinde kurbanlarin kesildi?i, dileklerin tutuldu?u, bir birlerini hiç tan?mayan insanlar?n kayna?mas?na vesile olan bir ziyaretgaht?r. Genellikle koçlarin kurban edildi?i lokmalar?n da??t?ld???, niyaz ve dileklerin edildi?i türbe köyün giri?indeki mezarl???n sol tarafinda küçük bir tepe üzerindedir.Çay?rl? ilçesindedir bu ziyaret yeri.


Midilli Baba Türbesi (Kemah)Erzincan, Kemah ?lçesinde Gülabi Bey Camisi’nin güneyinde, Abdülbaki Ertu?rul’un evinin bahçesinin içerisinde bulunan bu türbe, halk taraf?ndan “Midilli Baba Türbesi” diye isimlendirilmi?tir. Gülabi Baba’n?n kim oldu?u ve nereden geldi?i konusunda hiçbir bilgiye ula??lamam??t?r.

Midilli Baba Türbesinden günümüze duvar kal?nt?lar? ile yar?m kubbeye ait bir bölüm gelebilmi?tir. Harap ve peri?an bir durumdad?r.Türbenin bir giri?i ve mumyal?k bölümü oldu?u san?lmaktad?r. Ancak bu da kesinlik kazanamam??t?r.


Kalem Yakup Türbesi (Kemah)

Erzincan, Kemah ilçesinin 3 km do?usunda, Kemeryaka yolunun sa? taraf?ndaki mezarl???n bulundu?u tepededir. Bu türbeye halk “Kelem Yakup Türbesi” ismini yak??t?rm??t?r. Burada gömülü olan ki?inin Sultan Melik’in büyük karde?i oldu?u rivayet edilmektedir. Bu mevki ile mezarl??a “Kelem Yakup“ ismi de yak??t?r?lm??t?r. Söylentiye göre bu ki?i kendisine bir türbe yap?lmas?n? istememi? ve ölümünden sonra da bu türbe yap?lm??t?r. Söylentiye göre Hac? Bayram? Veli Kemah’a geldi?i zaman, bu zat?n ermi? oldu?unu söylemi? ve türbesini ziyaret etmi?tir.

Türbenin etraf? duvarla çevrili yerdeki mezarlar?n defineciler taraf?ndan k?r?lm??, türbenin etraf? kaz?lm??t?r. Türbenin alt taraf?na mescit olarak küçük bir bina yap?lm??t?r. Bugün mescidin çat?s? çökmü?, duvarlar? y?k?lm??t?r.


Melik Gazi Türbesi (Kemah)Erzincan, Kemah ilçesinin 500 m. kuzeyinde, F?rat Nehri’nin k?y?s?ndaki kayal?k tepenin bulundu?u yerdeki mezarl?kta Melik Gazi’nin Türbesi bulunmaktad?r.

Selçuklu hükümdar? Alpaslan’?n Anadolu’nun fethi için görevlendirdi?i komutanlardan Melik Gazi Erzincan, Kemah, Divri?i ve ?arki Karahisar’? l070-l080 y?llar?nda ele geçirmi?tir.Bunun ard?ndan da bu bölgede Mengücek Beyli?ini kurmu?tur.

Melik Gazi’nin türbesi Mengücek Beyli?inin ilk merkez olan Kemah’ta yap?lm??t?r. Melik Gazi’nin vakfiyesinde bununla ilgili olarak:

“...ben emr-i Hak ile sultan-? amil oldum, lay?k bil adil tuttum ve Erzurum, Erzincan,Kemah ve Diyarbekir vilayetleriyle kalelerini fetheyledim ve kafirlerin ci?erlerini yakt?m ve k?l?ç vuran padi?aht?r ki (Mengücik ) Gazidir: Cenab-? Hak ruhunu ?ad ve kabrini pürnur eylesin. Bundan sonra ben Kemah Kalesi civar?na yerle?tim ki o civar F?rat nehri kenar?ndad?r ve hududu ?u vecih iledir ki nehri mezkur kale ile mesken aras?nda geçer ...” yaz?l?d?r.
.
Mengücek Gazi’nin ölüm tarihini aç?klayan bir belgeye rastlanmamakla beraber, ondan sonra Beyli?in ba??na 1118’de geçen o?lu Emir ?shak’?n hükümdarl???n?n ba?lang?c? dikkate al?nd???nda Melik Gazi’nin ayn? tarihte öldü?ü ortaya ç?kmaktad?r

Mengücek Gazi’nin Türbesi sekizgen planl? iki katl? olup türbenin alt?nda bir mumyal?k bulunmaktad?r. Türbenin üzeri piramidal bir külah ile örtülmü?tür.Türbe ta? temeller üzerine tu?ladan yap?lm??t?r. Sekizgenin kenarlar? dikdörtgen çerçeveler içerisine al?nm??, kö?elerdeki payelerle de d??a ç?k?nt? yapm??t?r. Külah?n alt k?sm? ile gövdenin üstüne tu?la mozaiklerle, küfi yaz?l? kitabeler yerle?tirilmi?tir. Türbenin içerisi horasanl? harç ile s?vanarak silindirik gövdeye dönü?türülmü?tür.

Türbenin giri?i küçük bir portal ?eklindedir. Sivri kemerli al?nl???, geometrik geçmelerle süslenmi?, alt?na da bir sat?rl?k küfi yaz?l? kitabe yerle?tirilmi?tir. Buradaki kö?e sütunlar?n?n üzerine oturan al?nl?k kemeri, bir daire bir baklava olmak üzere tu?la mozaiklerle bezenmi?tir. S?rs?z tu?lalar aras?ndaki alç? dolgu süslemeler ve firuze çinilerle görkemli bir görünü?ü olan kap? k?r?k kemer içerisine al?nm??t?r. Buradaki s?rl? tu?ladan küfi yaz?l? kitabede “...Elmerhum, es said, e?-?ehid, el Gazi “ yaz?l?d?r.

Giri? kap?s?n?n alt?nda bulunan bir kap?dan merdivenle mumyal??a inilmektedir.Mumyal???n üzerinde de iki sat?rl?k Farsça bir kitabe bulunmaktad?r:

“Dünya durdukça o Mengücek Sultan taraf?ndan ayd?nlat?lacakt?r.”

Mumyal???n üzerindeki zemin kat?n?n bir bölümü mescit durumuna getirilmi?tir. Burada Melik Gazi’nin sembolik sandukas? bulunmaktad?r. Kümbetin duvarlar? içten silindirik olup buraya siyah mürekkeple Farsça ve Arapça iki kitabe yerle?tirilmi?tir. Buradaki Arapça kitabede Behram?ah’?n K?l?ç Aslan’?n k?zlar?ndan birisi ile evlenmi? oldu?u belirtilmi?tir. Mumyal?k k?sm?nda üst kat? ta??yan sekizgen bir paye ile be? e?it parçaya bölünmü?tür. Duvarlar 80 cm. yüksekli?e kadar ta? örmelidir. Mumyal???n üzeri bas?kt?r. Melik Gazi’nin mumyas? zaman zaman aç?ld???ndan bozulmu?tur. Ayr?ca burada be? mezar daha bulunmaktad?r.

Türbede bulunan bir di?er kitabede ise;

“Melik Alim, adil, teyid olunmu?, mansur, muzaffer; din ve dünyan?n yard?mc?s?, ?slam ve Müslümanlar?n koruyucusu, Selçuk o?ullar? ve Mengüciklerin iftihar? eb-ul Feth Selçuk ?ah bin Behram-?ah bin Davut bin ?shak.O Mengücik idi.Allah onu nimetleri ve gufran?yla gark ede” yaz?l?d?r.

Melik ?ah Türbesi Vak?flar Genel Müdürlü?ü taraf?ndan l991 y?l?nda onar?lm??t?r.

Ali Baba Türbesi (Kemah)


Erzincan, Kemah ilçesindeki Gülabi Bey Camisi’nin 200 m. güneyinde, Haydar Hana Çe?mesi’nin kar??s?nda, evlerin aras?nda Ali Baba Türbesi bulunmaktad?r.

Türbenin kime ait oldu?u kesinlik kazanamam??t?r. Burada gömülü olan ki?i ile ilgili halk aras?nda yayg?n bir söylenti vard?r:

Burada gömülü olan ki?i ezan vakti F?rat Nehri k?y?s?na bir ?i?e içki ile gidermi?. Bundan ötürü halk da ona ”Gavur Ali” dermi?. Bir gün Erzurumlu bir ki?i haç için Hicaz’dayken rahats?zlanm?? ve yard?m?na biri gelmi? yard?m etmi?. Hastalanan ki?inin hali vakti yerinde imi?. Yard?ma gelen ki?iye “Bu iyili?inin kar??l???nda sana ne yapabilirim” demi?.
O da, “Ben Kemah’l?y?m. Memleketimde beni Gavur Ali olarak bilirler. Öldü?ümde beni bir yerlere at?verirler, sen gel bana bir mezar yap, ba?ka da bir ?ey istemem. Öldü?ümde sana verdi?im ?u bir tel saç sana malum edecektir” demi?. Hakikaten bir gün Erzurumlu o ermi? zat?n vefat etti?ini anlam?? ve do?ruca Kemah’a gitmi?. Ali Baba’y? sormu?. Önce hiç kimse, burada böyle ermi? biri yok ama Gavur Ali diye bir sarho? öldü yak?nlarda. Onu da falanca yere att?k, zira yaramaz?n tekiydi o demi?ler. Hac? adam onlara bütün ya?ad?klar?n? tek tek anlatm?? ve hemen beni oraya götürün demi?... Ona mütevaz? bir türbe yapt?rm?? ve halk da Onun ermi? bir ki?i oldu?unu anlam??. Me?er Gavur Ali denilen ki?i be? vakit namaz?n? Kabe’de k?lan birisiymi?. ?çki ?i?elerini de bari bir ki?iyi kurtaray?m diye, her gün al?r ve F?rat’a dökermi?.

Günümüzde türbe harap olmu?tur. Moloz ta?tan türbenin üzeri çat?l? olup bir de alemi varm??.?skender Baba Türbesi (Kemah)

Erzincan Kemah ilçesinde, Mektepönü Mahallesi’nde, Fikri Erol isimli bir ki?inin özel bahçesi içerisinde ?skender Baba’n?n türbesi bulunmaktad?r. Türbenin kime ait oldu?u ve ne zaman yap?ld??? konusunda bilgiye kaynaklarda rastlanmam??t?r.

Bugün pek belli olmayan türbe iki bölümden meydana gelmi?tir. Bu bölümlerden birisi eskiden küçük mescit olarak kullan?lm??t?r. Buradan küçük bir giri?le geçilen iç odada yan yana iki adet mezar varm??. Günümüzde ilk bölümün kubbesi çökmü? ve içerisine ta? toprak dolmu?tur. Di?er bölüm ise y?k?nt?ya dönü?mü?tür.


Tugay Hatun Kümbeti (Kemah)Erzincan Kemah ?lçesi Çar?? Mahallesi’nde Gülabi Bey Camisi’nin 100 m. kadar güney bat?s?nda özel bir ki?inin mülkiyetindeki bahçe içerisindedir. Tugay Hatun, Hüdabende Mehmet’in e?idir. Sultan Mehmet Harbende’nin Kemah’a ne zaman ve niçin geldi?i ve kar?s? Tugay Hatun’un Kemah’a niçin geldi?ine ve burada ne kadar ya?ad???na dair hiç bir kay?t yoktur

Tugay Hatun Kümbeti’nin XIII.yüzy?lda Mengücek Beyli?i Döneminde yap?ld??? san?lmaktad?r.

Türbe kesme ta?tan, iki katl? silindirik gövdeli olup üzeri piramidal bir külah ile örtülüdür Türbenin özenli bir ta? i?çili?i vard?r. K?vr?k dallar, Rumiler, Selçuklu geçmeleri, örgüler bitkisel motifler, palmetler dört dizi halinde türbenin gövdesini sarm??t?r. Ayr?ca çat? boyunca, palmetlerden olu?an bir korni? de yap?y? çevrelemektedir. Kap? kenarlar? ile saçaklarda zengin bir bezeme görülmektedir.

Giri? kap?s?n?n da görkemli bir ta? i?çili?i bulunmakta olup, üzerinde kitabesi vard?r. Kap? kenarlar? ve saçaklar? çok gösteri?li bir i?leme tekni?i ile süslenmi?tir. Alt kat? dört sütun ve dört tane yar?m kubbeden meydana gelmi?tir.

Kitabe:

“La ?laheillallah Muhammeden Resulahüllah. Haza; ?maret El-Merhume Hatun. Bint-i Tabrama”.

Türbenin alt?ndaki mumyal?k haç planl? olup üzeri kubbe tonoz ile örtülüdür. Türbe günümüzde onar?lm??t?r.


?simsiz Türbe (Kemah)rzincan, Kemah ilçesinde Melik Gazi Türbesi’nin 100 m. bat?s?nda ve çok harap bir durumda olan türbenin kitabesi bulunmad??? gibi kaynaklarda da ismine rastlanmam??, kime ait oldu?u anla??lamam??t?r.

Türbe sekizgen planl?, iki katl? ve mumyal??? olan bir yap?d?r. Türbenin bat? yönünde giri? kap?s? bulunmaktad?r. Mumyal?k bölümü hat?l ve pervazlarla belirtilmi?, üzeri bas?k bir tavanla örtülmü?tür. Günümüze gelen kal?nt?lardan yuvarlak gövdeli ve konik külah ile örtülü oldu?u anla??lmaktad?r. Moloz ta?tan yap?lan türbenin içeriye do?ru geni?leyen iki penceresi içerisini ayd?nlanmaktad?r. Günümüze harap bir durumda gelmi?tir.


Behram?ah Türbesi (Kemah)

Erzincan Kemah ilçesinin kuzeybat?s?nda, Karasu’ya egemen kayal?klar üzerinde Melik Gazi Kümbeti’nin yan?ndad?r. Yap?m tarihi kitabesi olmad???ndan bilinmemektedir. Bununla beraber XIII.yüzy?l?n ba?lar?na ait oldu?u san?lmaktad?r.

Türbe kesme ta?tan, giri? kap?s? tu?ladand?r. An?tsal kap?s?nda s?rl? tu?la ve mozaikler birlikte kullan?lm??t?r. Ayr?ca k?rm?z? tu?la ve firuze mozaik çiniler de giri?i ve türbeyi daha görkemli bir konuma getirmi?tir. Türbenin üzeri biri tromplu, di?eri de pandantifli olmak üzere iki kubbe ile örtülmü?tür. Üst örtü d??tan piramidal koni biçimindedir.

Birbirleri ile ba?lant?l? iki kare mekandan meydana gelen türbenin ana kap?s? ve penceresi orijinaldir. Türbe 1971 y?l?nda onar?lm??t?r.


Gülcü Baba Kümbeti (Kemah)

Erzincan Kemah’ta Ta?bo?as? Mevkiinde yüksek bir tepe üzerindedir. XIII.yüzy?l?n ilk yar?s?nda Gülcü Baba ad?na yapt?r?lm??t?r.

Türbe kesme ta?tan iki katl?d?r. Altta mumyal?k denilen mezar odas?, üstte de sandukan?n bulundu?u k?s?m vard?r. Sekizgen planl? olup, içten kubbe, d??tan da konik bir çat? ile örtülmü?tür.

Türbe 1971 y?l?nda onar?lm?? ve bu arada, önceden tu?la olan piramidal çat? kesme ta?tan yap?lm??t?r.

Mama Hatun Türbesi (Tercan)


Erzincan Tercan ?lçesinde bulunan Mama Hatun Türbesi, 1192’de ölen Saltuklu Prensesi Mama Hatun ad?na yapt?r?lm??t?r. Mama Hatun Saltuklu Beyli?inin ba??na ll91’de geçen II.?zzeddin Saltuk’un k?z?d?r.

Türbenin kitabesinde yaln?zca mimar?n?n ismi okunmaktad?r. Saltuklu Devleti’nin 1202 y?l?nda y?k?ld??? dikkate al?nacak olursa bu türbe l192-1202 y?llar? aras?nda yapt?r?lm?? olmal?d?r. Türbenin mimar? Ahlatl? Ebu’n-Nema bin Mufaddal’d?r.

Kümbetin yan?nda kervansaray ,hamam ve bir de mescit bulunmaktad?r. Böylece kümbet adeta bir külliye konumundad?r.

Mama Hatun Türbesi, dilimli gövdesi, onu ku?atan duvarlar? ile Anadolu’da benzerine rastlanmayan, mimari yap?s? ve plan? ile kendine özgün bir yap?d?r. Bununla beraber baz? yönleriyle de Ahlat kümbetlerini and?rmaktad?r. Sar?ya yak?n kesme ta?tan iki ayr? bölüm halindeki türbe, son derece itinal? bir i?çilikle yap?lm??t?r. Bölümlerden biri türbe di?eri de onu çevreleyen duvarlard?r.

Türbenin ortas?ndaki ana bölümü yuvarlak bir ku?atma duvar? çevirmi?tir. Çevre duvar? 2.50 m. kal?nl???nda, 13.50 m çap?ndad?r.Yüksekli?i 10.50 m.dir. Türbenin ku?atma duvar?n?n içerisine sivri kemerli on üç derin ni? aç?lm??t?r. Bu ni?ler büyük olas?l?kla daha ba?ka lahitlerin buraya konulmas? için düzenlenmi?tir. Bu duvarlardan daha da yüksek olan kö?elerinde ince uzun sütunçelerin yer ald??? çevre duvar?n?n bat?s?ndaki portalin solundaki küçük ni?e bir çe?me yerle?tirilmi?, sa??na da merdivenin giri?i yerle?tirilmi?tir. Giri? portali yuvarlak kemerli olup, yonca yapra?? biçiminde bir ni? içerisine yerle?tirilmi?tir.Giri?in üzeri mukarnas dolgular, geometrik motifler, dilimli rozetler ve dü?üm motiflerine son derece ahenkli olarak burada yer verilmi?tir.

Abidevi görünü?lü, kare kaide üzerindeki kümbet çevre duvarlar?n?n ortas?nda iki katl? olarak yer almaktad?r. Yuvarlak türbenin üst kö?eleri pahlanarak sekizgene dönü?türülmü?tür. Mama Hatun’un gömülü bulundu?u kare planl? mumyal?k k?sm?na dört basamakl? bir merdivenle inilmektedir. Bu bölümün üzeri çapraz tonozla örtülmü?tür. Burada ayr?ca on bir mezar bulunmaktad?r. Mumyal???n üzerindeki mekan 13.15 m. çap?ndad?r. Üzeri tonoz örtülüdür. Üst kat mescide ayr?lm?? olup yedi basamakla buraya ç?k?lmaktad?r. Türbenin içerisini ayd?nlatan mazgallar?n çevresi üzüm salk?mlar? ve rozetlerle bezenmi?tir.

Türbenin silindirik gövdesinin üzeri dilimli konik bir külah ile örtülüdür. Bu külah kümbetin gövdesi ile tam bir uyum içerisindedir.

H?d?r Abdal Sultan Türbesi (Kemaliye)


Erzincan Kemaliye ilçesinde bulunan H?d?r Abdal Sultan Türbesi XIII.yüzy?la tarihlendirilmekle beraber yap?m tarihi kesinlik kazanamam??t?r. Sonraki dönemlerde yap?lan eklerle orijinalli?inden k?smen de olsa uzakla?m??t?r.

H?z?r Abdal Sultan Hac? Bekta?i Veli’den feyz alm?? ve bugün türbesinin bulundu?u yerdeki Ocak Köyü’nde bir Bekta?i dergah? kurmu?tur. Bu türbe Selçuklu ve Osmanl? mimarisinin yap? sanat?n? yans?tmaktad?r. Kesme ta?tan yap?lan türbede H?d?r Abdal Sultan gömülüdür.

Foto?raf ve ßilgiler;
kemah.gov.tr, erzincan.com ,kenthaber.com ve tercan.bel.tr adreslerinden al?nm??t?r
.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal